italy
Italy

ارتباط حفاظت های انفجاری با زون های خطر


ارتباط حفاظت های انفجاری با زون های خطر

ارتباط حفاظت های انفجاری با زون های خطر

بخش اول - مخصوص محیط های گازی (Gas) دارای ریسک انفجار

نوع حفاظت

نوع حفاظت زیرمجموعه

سطح حفاظت تجهیز (EPL)

زون خطر مرتبط

حفاظت بدنه یا Exd

da

Ga

0

Ma

بدون کاربرد

db

Gb

1

Mb

بدون کاربرد

dc

Gc

2

ایمنی افزایش یافته یا Exe

     
   
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

بخش دوم - مخصوص محیط های حاوی گرد و غبار (dust) دارای ریسک انفجار

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp