italy
Italy

گواهینامه ضد انفجار یا اتکس (ATEX) برای تجهیزات با حفاظت Ga


گواهینامه اتکس برای تجهیزات ضدانفجار با سطح حفاظت Ga ، مربوط به تجهیزاتی می شود که دارای ترکیبی از تجهیزات دارای حفاظتهای مختلف هستند و در شرایطی استفاده می شود که حفاظتهای مربوط به هر یک از تجهیزات زیر مجموعه، بطور کامل نتوانند ، ایمنی تجهیز را در برابر انفجار تامین نمایند.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


گواهینامه ضد انفجار برای تجهیزات ضد انفجار ex شامل تجهیزاتی با سطح حفاظت Ga


● دامنه کاربرد 

استاندارد EN 60079-26، نیازمندیهای جایگزینی را برای ساخت، آزمایش و مارکینگ برای تجهیزات الکتریکی را مشخص می کند که دارای سطح حفاظت تجهیزات (EPL Ga) می باشند،

 • درصورتی که انواع حفاظتهای ( Ex ia, Ex da, Ex ma, … ) به تنهایی نتواند نیازهای تجهیز برای محافظت در برابر انفجار را تامین نموده ، یا

 • تجهیزاتی که دارای دو بخش حفاظتی می باشند که هر بخش آنها در در سطوح حفاظتی مختلف مورد نیاز ، استفاده می شود.  به طور مثال تجهیزاتی یک بخش آن در Zone 0 و یک بخش دیگر در Zone 1  مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد EN 60079-26، مکمل ها و نیازهای کلی EN 60079-0 را اصلاح نموده و در صورت مغایرت الزامات این استاندارد با الزامات استاندارد EN 60079-0 ، الزامات استاندارد EN 60079-26، دارای اولویت است.


شرایطی که کاربرد الزامات EN 60079-26 برای دریافت گواهینامه atex الزامی می گردد

 • یک حالت معمول خرابی این است که محفظه دارای حفاظت دارای حفاظت Ex d حاوی اجزای قوس و جرقه، در درون محفظه ای که دارای حفاظت انفجاری Ex e است، نصب شده باشد. در این شرایط اگر محفظه Ex d به خطر بیفتد ، محفظه Ex e را نیز به خطر می اندازد.

 • استفاده از دو نوع حفاظت که ترکیب نامناسبی هستند ولی ترکیب آنها ضروری است، به عنوان نمونه، حفاظت های انفجاری Ex o و Ex q که در کنار یکدیگر، ایمنی مناسبی ندارند.

 • هنگام استفاده از دو نوع حفاظت که فقط به یک پارامتر متکی هستند، به عنوان نمونه شرایطی که هر دو نوع حفاظت انفجاری، فقط به پارامتر "فاصله خزشی" متکی هستند، به طور مثال حفاظتهای Ex i و Ex e

 • در شرایطی که هر دو نوع حفاظت، فقط به یک محفظه متکی باشند.


روش ایجاد خاصیت ضد انفجاری به منظور دریافت گواهینامه اتکس یا استاندارد ATEX برای تجهیزات (equipment) دارای حفاظت انفجاری Ex Ga

1- در صورت خرابی یکی از تجهیزات ایمنی مورد استفاده در این تجهیزات، تجهیز ایمنی مربوط به حفاظت دوم می بایست به کار عادی خود ادامه دهد.

2- تجهیزاتی که از طریق دیواره مرزی منطقه ای که نیاز به EPL Ga دارد، نصب شده و یا بخشی از آن را تشکیل می دهد و حاوی مدارهای الکتریکی است که مطابق با EPL Ga نیستند، باید حداقل با یکی از انواع حفاظت EPL Gb مطابقت داشته باشند.

همچنین این نوع تجهیرات، باید شامل یک عنصر مکانیکی تفکیک، به عنوان بخشی از تجهیزات برای جدا کردن مدارهای الکتریکی تجهیزات از منطقه مورد نیاز EPL Ga باشد.

اگر نوع محافظت از کار بیفتد ، عنصر جداسازی باید:

 • از انتشار شعله از طریق تجهیزات در منطقه مورد نیاز EPL Ga ، جلوگیری نموده،

 •  ویژگی های ایمنی آن را حفظ نماید، و

 • دمای آن از حداکثر دمای سطح مربوط به کلاس درجه حرارت مشخص شده از تجهیزات، فراتر نرود.

3- دیوارهای مرزی باید از مواد زیر باشند:

 • فلزات، شیشه یا سرامیک های مقاوم در برابر خوردگی

 • سایر مواد قابل تأیید برای تأمین سطح ایمنی یکسان

4- اتصالات الکتریکی و یا جوینتهای مورد استفاده در این تجهیزات می بایست مطابق با استاندارد EN 60079-1 باشند.


● مارکینگ محصولات ضد انفجار دارای حفاظت Ga یا Ex Ga

 • این گروه از تجهیزات باید بر اساس سطح حفاظت انفجاری و با توجه به نوع حفاظت مارک شوند بطوریکه نشان گذاری آنها، بر پایه استاندارد، قابل اجرا و تعریف باشد.

 • در تجهیزات در نظر گرفته شده برای نصب در دیواره مرزی بین منطقه ای که به سطح حفاظت Ga نیاز دارند و یک منطقه کم خطر تر، باید هر دو سطح حفاظت بر روی مارکینگ با  "/" مشخص شده باشد.

 • اگر کلاس دمایی برای دو نوع حفاظت متفاوت باشد، باید از مشخصات کامل هر درجه بندی استفاده شود و با فاصله جدا شود.

 • در مواردی که بیش از یک نوع حفاظت استفاده شده باشد ، نمادهای انواع حفاظت باید با "+" پیوند داده شوند.

مثالها:

 • تجهیزاتی با دو نوع حفاظت و یک سطح حفاظت :

II 1G Ex d+e IIB T4 Ga  

 • تجهیزاتی با یک و نوع حفاظت و دو سطح حفاظت :

II 2(1) G Ex d IIC T6 Ga/Gb

 • تجهیزاتی با دو نوع حفاظت و دو سطح حفاظت :

II 2(1) G Ex i+m/d IIB T4 Ga/Gb


● نمونه هایی از محصولات ضد انفجار دارای ترکیباتی از دو نوع حفاظت مستقل 

 • فرستنده های القایی (به عنوان مثال سوئیچ های مجاورت ، سنسورهای موقعیت الکتریکی) با ایمنی ذاتی "ib" محصور شده توسط کپسول.  "mb"دارای حفاظت

در این شرایط ، اتصالات به مدارهای ذاتی "ib" را می توان با افزایش ایمنی "e" محافظت کرد.

 • یک چراغ روشنایی که با افزایش ایمنی "e" طراحی شده است ممکن است درون محفظه ضد شعله "d" قرار گیرد.

 • اندازه گیری مبدل ها با ایمنی ذاتی "ib" و محفظه ضد شعله "d" ؛

 • تجهیزات دارای مدارهای الکتریکی ایمنی ذاتی "ib" ، که علاوه بر آن با پودر پر کردن"q" محافظت می شود ؛

 • دریچه های الکترومغناطیسی با محفظه "mb" ، محصور شده توسط یک محفظه ضد شعله "d" ؛

 • افزایش ایمنی "e" ، با تجهیزات تحت فشار "pxb"


● آزمونهای مورد نیاز که برای حفاظت Ex Ga به منظور دریافت تاییدیه ضد انفجار، در آزمایشگاه ضد انفجار انجام می شوند

 • آزمون انواع استاندارد و حفاظت ها (هر نوع حفاظت باید به طور مستقل آزمایش شود)

 • آزمون عناصر جداسازی ، بر پایه استاندارد EN 60079-0 و الزامات آن

 • آزمون ارزیابی دما: برای ارزیابی دما دو عیب مستقل باید در هردو بخش در نظر گرفته شود.


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار (اتکس) برای حفاظت Ex Ga را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار یا اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp