قوانین استفاده از گواهینامه و آرم مربوط به گواهینامه

شماره مدرک : I-O-16

شماره ویرایش : 00


اقلام زیر تحت مالکیت نوبل سرت باقی مانده و می بایست حسب درخواست نوبل سرت عودت داده شود.

1- گواهینامه صادره بوسیله نوبل سرتیفیکیشن، شامل:

 • گواهینامه آزمون نوع یا Ex Product Type Examination ، نماد آن NOBEL CERT Ex Type Examination

 • اعلامیه/گزارش تضمین کیفیت فرایند تولید ، نماد آن NOBEL CERT Ex QAN/QAR

 • گواهینامه تاسیسات خدماتی یا Service Facility Certificate ، نماد آن NOBEL CERT Ex S.F

مشتری در حین استفاده از گواهی خود اطمینان حاصل خواهد نمود که:

الف- از الزامات نوبل سرت در حین ارجاع به وضعیت گواهینامه و آرم گواهینامه در رسانه های ارتباطی همانند اینترنت، بروشورها یا تبلیغات یا سایر اسناد و مدارک پیروی نماید.

ب- اجازه بیان موارد خلاف واقع در خصوص گواهی خود را نداده و خود نسبت به این امر اقدامی ننماید.

پ- از گواهینامه یا هر بخش از آن و همچنین آرم گواهینامه، بصورتی گمراه کننده استفاده ننموده و امکان چنین استفاده ای را فراهم ننماید.

ت- به محض تعلیق یا ابطال گواهی خود بر اساس ابلاغ نوبل سرت، نسبت به قطع استفاده از تمامی اقلام تبلیغاتی حاوی ارجاع به آرم گواهینامه، اقدام نماید.

ث- نسبت به اصلاح تمامی اقلام تبلیغاتی در صورت کاهش حدود و شمول گواهی مبادرت نماید.

ج- از اطلاعات گواهی بگونه ای استفاده ننماید که موقعیتی فراتر از انطباق فرایند تولید را نشان دهد.

توجه : برچسب های نوع یا پلاک های شناسایی چون بعنوان یک بخش از محصول محسوب می گردند، بنابراین استفاده از  آرم گواهینامه بروی آنها با رعایت این قوانین، مجاز است.

البته آرم گواهینامه تضمین کیفیت فرایند تولید یا NOBEL CERT Ex QAN/QAR، نباید به تنهایی بر روی محصول یا بسته بندی آن استفاده شود، زیرا از این امر ممکن است بعنوان اعلام انطباق کامل محصول تفسیر شود.

یادآوری : جهت نشان دادن انطباق محصول، باید ابتدا گواهینامه Product type examination صادر گردیده و سپس امکان صدور اعلامیه/گزارش تضمین کیفیت فرایند تولید وجود دارد، به این ترتیب وجود هر دو گواهینامه مذکور نشان دهنده انطباق محصول است.

همچنین آرم گواهینامه (شامل مارک نهاد اعتباردهنده) نباید بروی گزارشات آزمون آزمایشگاهی، گواهینامه کالیبراسیون یا گزارشات بازرسی یا هر نوع از گواهی های آموزشی صادره بوسیله مشتری، استفاده شود.

توجه : اطلاعات مورد استفاده گواهینامه ، فقط مجاز است تا شامل موارد زیر باشد :

 • نام کامل و لگوی NOBEL CERT ، در قسمت بالای صفحه گواهینامه

 • شناسایی مشتری دارنده گواهینامه که به صورت درج نام کامل و قانونی مشتری، دقیقا مطابق آنچه که در مدارک ثبت قانونی آن درج شده

 • عنوان محصول/محصولات و تیپ هایی از محصول که تضمین کیفیت فرایند تولید آن مورد تایید قرار گرفته

 • بیانیه ای در مورد انطباق فرایند و سیستم مدیریت کیفیت تولید محصول با استاندارد ISO/IEC 80079-34 یا EN ISO/IEC 80079-34

 • آرم گواهینامه

 • رفرنس دادن به طرح صدور گواهی (certification scheme) که Type 6 می باشد و استاندارد رفرنسی که طرح صدور گواهی مذکور در آن معرفی شده : ISO/IEC 17067

چ- تلویحا نشان ندهد که گواهینامه برای فعالیت های خارج از حدود و شمول مربوطه کاربرد دارد.

ح- از گواهی و آرم گواهینامه بگونه ای بهره گیری ننماید که موجب آسیب به حسن شهرت نوبل سرت و یا نهاد اعتباردهنده آن (NACI) و از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آنها شود.

خ- آرم گواهینامه نباید بر روی بیزنس کارت مورد استفاده قرار گیرد.

د- مشخصات فنی رنگ های  آرم مربوط به گواهینامه، در کلیه اقلام تبلیغاتی شرکت دارنده گواهینامه نباید تغییر نماید.

ذ- آرم گواهینامه باید در اقلام تبلیغاتی همواره همراه با شماره گواهینامه مورد استفاده قرار گرفته و از استفاده از آرم مربوط به گواهینامه بدون آن مجاز نیست.

ر- از آرم گواهینامه

توجه: استفاده از آرم نهاد اعتباردهنده فقط به عنوان بخشی از آرم مربوط به گواهینامه مجاز بوده و استفاده از آن فقط به عنوان بخشی از آرم مربوط به گواهینامه مجاز است.


معرفی آرم  گواهینامه های نوبل سرتیفیکیشن (Certificatin mark)

آرم گواهینامه دربرگیرنده اجزای زیر است :

 • لگوی Hexagon یا Ex

 • لگوی نوبل سرت

 • نماد طرح صدور گواهی مربوطه

 • شماره گواهینامه

با توجه به اینکه دامنه خدمات صدور گواهی نوبل سرتیفیکیشن شامل سه طرح صدور گواهی بیان شده در بالا است، طبیعتا سه نوع آرم گواهینامه (برای هر طرح صدور گواهی، یک آرم) نیز به همراه گواهینامه برای مشتری ارسال شده و مشتری با رعایت شرایط مندرج در این قوانین، مجاز به استفاده از آرم مربوط به گواهینامه و گواهینامه های دریافتی، بر روی اقلام تبلیغاتی خود است.

آرم گواهینامه ارزیابی تیپ محصول ضد انفجار یا Ex Product Type Examination

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر کامل، با کلیک بر روی تصویر ، آن را بطور کامل و در صفحه جداگانه مشاهده نمایید.


اعلامیه/گزارش تضمین کیفیت فرایند تولید محصول ضد انفجار

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر کامل، با کلیک بر روی تصویر ، آن را بطور کامل و در صفحه جداگانه مشاهده نمایید.


گواهینامه تاسیسات خدماتی یا Service Facility Certificate

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر کامل، با کلیک بر روی تصویر ، آن را بطور کامل و در صفحه جداگانه مشاهده نمایید.


اندازه ها و فونت های مجاز برای آرم  گواهینامه

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر کامل، با کلیک بر روی تصویر ، آن را بطور کامل و در صفحه جداگانه مشاهده نمایید.


تغییر سایز آرم گواهینامه

قانون مضرب 4 : برای بزرگتر کردن اندازه آرم، ارتفاع لگو را در عدد 1.5 ضرب نموده و برای کوچکتر کردن آن، ارتفاع را تقسم بر 1.5 نمایید.

کمترین اندازه (minimum size) مجاز آرم در رسانه های مختلف : برای اطمینان از خوانا بودن آرم، این موضوع مهم است که اطمینان حاصل نمایید تا آرم کوچکتر از کمترین اندازه (Minumim size) مشخص شده در تصویر زیر، کوچکتر نباشد.

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر کامل، با کلیک بر روی تصویر ، آن را بطور کامل و در صفحه جداگانه مشاهده نمایید.


فضاهای خالی اطراف آرم 

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر کامل، با کلیک بر روی تصویر ، آن را بطور کامل و در صفحه جداگانه مشاهده نمایید.


 مشخصات فنی و کد رنگ های مجاز به استفاده در آرم گواهینامه

اگر از موبایل استفاده می نمایید، برای دیدن تصویر کامل، با کلیک بر روی تصویر ، آن را بطور کامل و در صفحه جداگانه مشاهده نمایید.