• پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی ایمنی عملکردی محصول و صدور گواهینامه سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ایمنی عملکردی یا SIL را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.


فرایند ارزیابی ایمنی عملکردی و صدور گواهینامه SIL

1- بازبینی جزیی طراحی محصول

 • به منظور شناسایی فاصله های موجود بین حداقل الزامات استاندارد IEC 61508 و مشخصات محصول، که با (بازبینی) طراحی آن آغاز می‌شود، انجام می پذیرد

 • پارامترهای مربوط به قابلیت اطمینان (reliability) برای هریک از اجزاء مرتبط با ایمنی‌ محصول بوسیله آنالیز FMEDA، ارزیابی خواهند شد تا اجزای بحرانی درگیر در هریک از عملکردهای ایمنی شناسایی شده و حالت ‌های خرابی بحرانی مرتبط با آنها تعیین شود.

 • مشخص نمودن پارامترهای مرتبط با قابلیت اطمینان شامل مقدارسنجی اثرات حالت‌ خرابی های تصادفی (random) ، نیازمندیهای طرز رفتار سیستم در شناسایی یک خرابی، نیازمندیهای فرآیندهای تبادل اطلاعات و نیازمندیهای نرم افزار مرتبط با ایمنی

 • یکی از بروندادهای مهم این فاز ، اطلاعات مفصل مربوط به مغایرتهایی که باعث عدم دستیابی به اهداف ایمنی عملکردی (SIL) می‌شوند، است.

 • نوبل سرتیفیکیشن در این فاز ، هرگونه توضیح و آموزشی که بمنظور رفع مغایرتهای شناسایی شده در طراحی محصول نیاز باشد و بازبینی مستندات فنی ، شامل برنامه چرخه عمر ایمنی، ایمنی عملکردی، مشخصه های مربوط به نیازمندیهای ایمنی و دستورالعمل ایمنی محصول را با هدف پشتیبانی از تنظیم تکنیکال فایل نهایی مصحول و چرخه عمر SIL ، را ارائه می نماید.


 2- ممیزی و تایید سیستم مدیریت ایمنی عملکردی سازمان

مدارک و مستندات مورد نیاز برای وجود یک سیستم اثربخش مدیریت ایمنی عملکردی (functional safety management system) یا FSMS بوسیله تولید کننده تهیه شده و ممیزی سیستم مدیریت ایمنی عملکردی بوسیله نوبل سرتیفیکیشن صورت می پذیرد.


 3- تست محصول

 • تست عملکردی : آزمون تایید کلی

در حین تست های عملکردی، بازبینی هایی به منظور تشخیص اینکه آیا مشخصه های ویژه سیستم برآورده شده اند ، انجام می شوند. دیتای ورودی به سیستم داده شده که عملیات مورد انتظار بصورت نرمال را مشخص می نماید. بروندادها مشاهده شده و پاسخ آنها با آنچه که مشخصه ها ارائه می دهند، مقایسه می شود. انحرافات از مشخصه ها و علامتها (نشانه ها) ی مشخصه های ناکامل ، ثبت می شوند.

 • تست درج خطا : برای معرفی یا شبیه سازی خطاها در سخت افزار سیستم و مستند سازی پاسخ

تست های درج خطا یا fault insertion tests، آزمونهایی هستند که هنگامیکه یک پوشش تشخیصی سطح بالا ( DC≥90% ) مورد نیاز است، یا هنگامیکه بصورت اختیاری بوسیله تولید کننده درخواست شوند، باید انجام بشوند.


4- بازبینی نهایی و صدور گواهینامه SIL

در فاز پایانی، پس‌ از یک هم آوری مثبت از تمامی فعالیت‌های بالا، نوبل سرتیفیکیشن ، تمامی مستندات مورد نیاز استانداردهای SIL یا ایمنی عملکردی را برای ایجاد یکپارچگی مناسب در یک سیستم مرتبط با ایمنی، بازبینی نموده و گواهینامه معتبر و اکردیته مربوط به "سطح یکپارچگی ایمنی" یا SIL بوسیله نهاد صدور گواهینامه همکار نوبل سرتیفیکیشن صادر خواهد شد.


5- بروندادها و نتایج پروژه ارزیابی سطح یکپارچگی ایمنی یا SIL

پس از اتمام موفق فرایند ارزیابی و صدور گواهینامه ایمنی عملکردی، مدارک زیر برای محصول ارزیابی‌شده ارائه خواهند شد:

 • گزارش آنالیز مغایرتهای محصول یا گپ آنالیز (Gap Analysis)

 • گزارش آنالیز حالات بالقوه خرابی در طراحی محصول یا FMEDA

 • روش اجرایی آزمون ایجاد و بررسی ریکاوری خطا در تجهیز یا fault injection test ، در صورت نیاز

 • گزارش ارزیابی ایمنی عملکردی یا FSA Report

 • گواهینامه‌ی SIL

 • نشان شناسایی ایمنی عملکردی یا FS Recognition mark و شماره (های) شناسایی یا ID number(s)

 • گزارش توصیه برای بهبود محصول


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با مفهوم SIL و شرایط ارزیابی ایمنی عملکردی محصول و صدور گواهینامه سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ایمنی عملکردی یا SIL را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.