ماهیت قانونی

شرکت نوبل سرتیفیکیشن ویستا که تحت شماره 519958 با موضوع فعالیت انجام ارزیابی "سیستمهای مدیریت" و "محصول" و "صدور گواهینامه های مرتبط" ، در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت شده ، بعنوان محل اصلی برای فعالیت های صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، در سیستم مدیریت صدور گواهی نوبل سرتیفیکیشن، تعیین شده است .

تاریخچه

نوبل سرتیفیکیشن ، از سال 1389 ، فعالیت خود را در زمینه خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های سیستمهای مدیریت (ایزو) در چهارچوب نمایندگی نهادهای صدور گواهی خارجی ، آغاز نمود.

نوبل سرتیفیکیشن در سال 1390 در زمینه "ارزیابی و صدور گواهی محصول" ، با اخذ نمایندگی انحصاری برای منطقه ایران از ارگان های مطلع اروپایی (NBهای) زیر :

فعالیت خود را به بخش های صدور گواهی محصول زیر نیز گسترش داد :

در سال 1391 ، فعالیت نوبل سرتیفیکیشن در زمینه صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت، با دریافت اکردیته از یک نهاد اعتباربخشی غیر عضو IAF ، در چهارچوب یک نهاد صدور گواهی مستقل ادامه یافته و در سال 1393 نیز بوسیله مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) مورد ارزیابی قرار گرفته و برای صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت کیفیت بر پایه استاندارد ISO 9001:2008 ، تایید صلاحیت گردید.

نوبل سرتیفیکیشن در سال 1396 با توجه به تجربه موثر هفت ساله خود در ممیزی و صدور گواهینامه معتبر ایزو ، نیاز به داشتن اکردیته تراز اول در سطح جهان، برای فعالیتهای صدور گواهی خود بخصوص در کشور ایتالیا ، با پشت سر گذاشتن مراحل دقیق ارزیابی بوسیله نهاد ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) ، بعنوان یک نهاد اعتباردهنده تراز اول جهانی ، افتخار این نهاد اعتباردهنده تراز اول جهان را بدست آورد.

در سال 1397 (ماه مارس 2018) ، نوبل سرتیفیکیشن با ثبت شرکت Nobel Certification Italia S.r.l.s که تحت شماره FE - 219093 در اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی شهر Ferrara ایتالیا با موضوع فعالیت ارزیابی سیستمهای مدیریت و محصول و ثبت و صدور گواهینامه های مرتبط و بازرسی فنی ثبت شده است ، رسما فعالیتهای ممیزی و صدور گواهینامه خود را در کشور ایتالیا آغاز نمود.


آزمایشگاه ضد انفجار نوبل سرتیفیکیشن

در اسفند ماه سال 1400 ، با توجه به سابقه کاری موثر و جایگاه ویژه در فضای بازار صدور گواهینامه های ضد انفجار (اتکس) در ایران، نوبل سرتیفیکیشن فعالیتهای صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت (ایزو) را بطور کامل از دامنه کاری خود حذف نمود.

در اردیبهشت ماه سال 1402، پس از حدود دو سال تلاش مستمر، نوبل سرتیفیکیشن موفق به راه اندازی آزمایشگاه تست تجهیزات ضد انفجار خود گردید که به عنوان تنها آزمایشگاه دارای تجهیزات آزمون قابل ردیابی به نظام بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاه ها (ILAC) در ایران شناخته شده و سپس در اسفند ماه 1402 موفق به دریافت اکردیته بر پایه استاندارد ISO/IEC 17025 از فدراسیون توسعه اعتباربخشی هند (FDAS) گردید.