• پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با شرایط ارزیابی ایمنی عملکردی محصول و صدور گواهینامه سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ایمنی عملکردی یا SIL را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.


استانداردهای مورد نیاز برای صدور گواهینامه ایمنی عملکردی یا SIL

  • IEC 61508-2:2010 بخش دوم : نیازمندیهای مربوط به سیستمهای مرتبط با ایمنی الکتریکی / الکترونیکی الکترونیکی قابل برنامه ریزی

  • IEC 61508-4:2010 بخش چهارم : تعاریف و کلمات اختصاری

  • IEC 61508-5:2010 بخش پنجم : نمونه هایی از روشهای تعیین سطوح یکپارچگی ایمنی

  • IEC 61508-6:2010 بخش ششم : خطوط راهنما برای کاربرد IEC 61508-2:2010 و IEC 61508-3:2010

  • IEC 61508-7:2010 بخش هفتم : مروری بر تکنیکها و اقدامات


  • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ایمنی عملکردی یا SIL را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

  • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با استانداردهای مربوط به ایمنی عملکردی محصول و صدور گواهینامه سطح یکپارچگی ایمنی (SIL) را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن ، با ما در میان بگذارید.