خط مشی های نوبل سرتیفیکیشن

شماره سند: M-M-02  ویرایش: 01

 

نوبل سرتیفیکیشن نسبت به ایجاد، مستند سازی، اجرا و نگهداری سیستم مدیریت خود بر مبنای استاندارد ISO/IEC 17021-1 مطابق با اصول بیطرفی، شایستگی، مسئولیت، بازبودن، محرمانگی، پاسخگو بودن به شکایات و رویکرد بر پایه ریسک، با توجه ویژه نسبت به خط مشی های ذیل مبادرت ورزیده است ،

1- نوبل سرتیفیکیشن مسئولیت و حفظ اختیار برای تصمیمات مربوط به اعطا، نگهداری، تجدید، گسترش و کاهش دامنه ، تعلیق و ابطال گواهینامه پذیرفته است.

2- ایجاد و توسعه یک رویکرد بر پایه ریسک در زمینه صدور گواهی و فرایندهای مربوطه شامل سلامت و ایمنی تیم ممیزی، تاثیر ممیزی بر سازمان ممیزی شونده، بیانیه های صادره بوسیله  مشتریان گواهی شده، استفاده از گواهی و لوگو،

3- انتخاب و توسعه تیم ارزیابی ریسک نوبل (CIRT) شامل کلیه افراد موثر درون و برون سازمانی و در نظر گرفتن توصیه های ایشان در زمینه های مربوط به رعایت بیطرفی برای اجرای ارزیابی ریسک به منظور مدیریت اثربخش تمامی ریسک های مربوطه بعنوان نیازی پایه برای پیاده سازی خط مشی ردیف نخست این بیانیه

4- انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مقتضی در قبال تهدیدات بالفعل و بالقوه در خصوص رعایت بیطرفی ناشی از اقدامات سایر اشخاص، نهادها و سازمان ها،

5- ایجاد و توسعه کنترل های مداوم بر "فضای بازار"، "فعالیت های انعقاد قرارداد و امور مشتریان"، "عملیات ممیزی"، "ممیزان" و "نمایندگان خارج از کشور" شامل کنترل های مشهود و نامشهود به منظور فراهم آوردن عملکرد اثربخش نوبل سرتیفیکیشن در خصوص فرایند صدور گواهی مشتمل بر بی طرفی.

6- کنترل اثربخش و مدیریت بدهی ها و سایر فشارهای مالی که می تواند موجب سازش نمودن در مورد بیطرفی گردد و اتخاذ رویکردی مداوم در زمینه ایجاد و توسعه کسب و کارهای جایگزین دارای سازگاری با الزامات، به غیر از خدمات صدور گواهی سیستمهای مدیریت، به منظور کاهش ریسک های ناشی از فشارهای مالی.

7- اطمینان بخشی به تمامی کاربران گواهینامه ها، طرفهای ذینفع و عموم جامعه در مورد صداقت، قابل اعتماد بودن و اعتبار خدمات صدور گواهی. نوبل سرتیفیکیشن نسبت به ارائه دسترسی عموم به اطلاعات غیر محرمانه در خصوص فرایند ممیزی و صدور گواهی و آخرین وضعیت تمامی مشتریان و همچنین اطلاعات مرتبط با ممیزی های ویژه برای طرفهای ذینفع خاص، مبادرت می نماید. نوبل سرتیفیکیشن توجه ویژه ای به تعادل میان باز بودن و محرمانگی مبذول می نماید.

8- نوبل سرتیفیکیشن نسبت به محافظت از اطلاعات محرمانه خود و رعایت محرمانگی در تمامی سطوح ساختار سازمان (شامل طرفین خارج از سازمان) بالاخص برای اطلاعات مربوط به مشتریان گواهی شده اقدام می کند. نوبل سرتیفیکیشن توجه ویژه ای به تعادل میان باز بودن و محرمانگی مبذول می نماید.

9- نوبل سرت در خصوص شکایات دریافتی برای حفظ اعتماد به فعالیت های صدور گواهی پاسخگو خواهد بود.

10- تعریف بیانیه "محدودیت ها، ملاحظات و مهمترین فعالیت های ممنوعه" (M-M-03) بعنوان پیوست این بیانیه و آموزش آن به تمامی پرسنل درون و برون سازمانی که عملکرد ایشان می تواند بر تمام فرایندهای صدور گواهی اعم از فاکتورهای رعایت بی طرفی، تاثیر گذار باشد.

مدیریت ارشد نوبل سرتیفیکیشن متعهد به رعایت بی طرفی در فعالیت های سیستم مدیریت به موجب این بیانیه قابل دسترسی برای عموم گردیده و نسبت به اعلان آن به تمامی طرفین ذینفع مرتبط با فعالیت های نوبل سرتیفیکیشن اعم از طرفین پرسنل درون و برون سازمانی مرتبط، مبادرت می ورزد.

مدیر عامل نوبل سرتیفیکیشن
پیمان مرادی
9 آذر 1394