زمان های ادعا شده برای پردازش و انجام فعالیتهای مهم و کلیدی در فرایند صدور گواهینامه نوبل سرتیفیکیشن را در عمل ببینید :

  • بررسی درخواست و صدور پیشنهاد فنی و هزینه ای (offer) صدور گواهینامه :

کمتر از یک ساعت

 

  • تعیین تیم ممیزی و برنامه ریزی ممیزی :

 کمتر از یک روز

 

  • تصمیم صدور گواهی و ثبت آن ( پس از بسته شدن عدم انطباقهای احتمالی ممیزی) :

کمتر از سه روز