محصولاتی که دریافت تاییدیه UKCA برای آنها بصورت خوداظهاری است

ردیف

گروه محصول و قوانین مربوطه

دامنه کاربرد محصولات مجاز برای خود اظهاری

1

مقررات سازگاری الکرومغناطیسی ، سال 2016

تمام محصولات

2

مقررات ایمنی اسباب بازی ها ، سال 2011

محصولاتی که تمام نیازمندیهای ضروری بوسیله استانداردهای معین در آنها ، پوشش داده شده و تولیدکننده، این استانداردها را بکار گرفته است.

3

محدودیت مربوط به استفاده از مواد معین خطرناک در تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، سال 2012

تمام محصولات

4

مقررات وسایل پزشکی سال 2017

برخی از وسایل پزشکی کلاس یک (Class I)

5

مقررات تجهیزات رادیویی، سال 2017

محصولاتی که تمام نیازمندیهای ضروری بوسیله استانداردهای معین در آنها ، پوشش داده شده و تولیدکننده، این استانداردها را بکار گرفته است.

6

مقررات ایمنی تجهیزات فشار ، سال 2016

دسته یک (category I) از تجهیزات فشار

7

مقررات محصولات ساختمانی اتحادیه اروپا Regulation EU 305/2011 که در قانون بریتانیا وارد شده و تغییر یافته است.

محصولات ساختمانی که در سیستم 4 قرار می گیرند

8

مقررات وسایل تفریحی ، سال 2017

گروه های معینی از وسایل تفریحی که در مقررات مشخص شده اند

9

مقررات ایمنی تجهیزات الکتریکی ، سال 2016

تمام محصولات

10

مقررات ایمنی تامین ماشین آلات ، سال 2008

محصولاتی که تمام نیازمندیهای ضروری بوسیله استانداردهای معین در آنها ، پوشش داده شده و تولیدکننده، این استانداردها را بکار گرفته است.

11

مقررات تجهیزات و سیستمهای حفاظتی که برای استفاده در محیطهای انفجاری مورد نظر هستند، سال 2016

تجهیزات گروه دو (group II) ، تجهیزات دسته سه (category 3)

12

مقررات تجهیزات حفاظت فردی - مقررات Regulation (EU) 2016/425 که در قانون بریتانیا وارد شده و تغییر یافته است.

دسته یک (category I) از تجهیزات حفاظت فردی

 


  •  پرسشها و اطلاعات فنی مورد نیاز خود درباره تاییدیه خوداظهاری UKCA بریتانیا، را در سامانه دانش فنی ثبت نمایید.

  • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه و نشان UKCA بریتانیا را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را در سامانه درخواست صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.