بیانیه محدودیت ها، ملاحظات و مهمترین فعالیت های ممنوعه

شماره سند: M-M-03  ویرایش: 04

بر مبنای "بیانیه خط مشی اصلی نوبل سرت" (M-M-02) و برای افزایش تاثیر آن، نوبل سرتیفیکیشن نسبت به ایجاد تمهیدات ذیل در خصوص بیان محدودیت ها، ملاحظات و مهمترین فعالیت های ممنوعه مبادرت ورزیده است ،

1- نوبل سرتیفیکیشن اقدامی در زمینه ارائه یا پیشنهاد ارائه مشاوره صدور گواهی محصول، فرایند و خدمات انجام نمی دهد.

2- در مواردی که رابطه بین مشاور و نوبل سرت تهدیدی غیرقابل قبول برای بی طرفی باشد، نوبل سرت چنین مشتری را تأیید نمی کند، مگر اینکه حداقل یک دوره دو سال پس از پایان مشاوره مربوط به محصول یا خدمات یا QMS تا زمان تهدید گذشته باشد و بی طرفی تا حد قابل قبولی کاهش یافته باشد.

3- فعالیت های نوبل سرتیفیکیشن بصورت لینک شده با فعالیت های سازمانی که خدمات مشاوره سیستم مدیریت ارائه می نماید، بازاریابی یا ارائه نخواهد گردید. نوبل سرتیفیکیشن نسبت به تصحیح ادعاهای نادرست مطرح شده از سوی سازمان های ارائه دهنده خدمات مشاوره که ساده تر، سهل تر، سریع تر یا ارزان تر بودن فرایند صدور گواهی ، در صورت استفاده از خدمات نوبل سرتیفیکیشن را  ادعا می نمایند ، اقدام خواهد کرد. نوبل سرتیفیکیشن ادعایی در زمینه ساده تر، سهل تر، سریع تر یا ارزان تر بودن فرایند صدور گواهینامه، در صورت استفاده از یک سازمان مشاور خاص را مطرح نخواهد نمود.

4- نوبل سرتیفیکیشن اقدامی در زمینه برون سپاری ممیزیهای سیستم مدیریت کیفیت و خدمات، به مشاوران انجام نمی دهد، زیرا این امر دربرگیرنده تهدیدی غیر قابل قبول برای بی طرفی نوبل سرتیفیکیشن خواهد بود. امر یاد شده در خصوص افراد طرف قرارداد بعنوان ممیز بیرونی سیستم مدیریت کیفیت و خدمات، کاربرد ندارد.

5- به منظور حصول اطمینان از عدم تقابل منافع، آن دسته از پرسنلی که نسبت به ارائه مشاوره صدور گواهی محصول، فرایند و خدمات، از جمله آن دسته از کسانی که بعنوان مدیر در سازمان مشتری انجام وظیفه نموده اند، برای شرکت در هیچ گونه ارزیابی یا ممیزی یا سایر فعالیت های صدور گواهینامه جهت مشتری مورد نظر، طی مدت دو سال پس از پایان مشاوره ، مورد استفاده قرار نمی گیرند.

6- نوبل سرتیفیکیشن از ارزیاب محصول، یا آدیتور سیستم مدیریت کیفیت یا کارشناس فنی برای ارزیابی محصول یا ممیزی فرایند یا خدمات سازمانی که حدود و شمول انتصاب ایشان، غیر مرتبط با محصول مورد ارزیابی و یا دامنه کاری سازمان های مورد ممیزی باشد، استفاده نخواهد نمود.

7- تمامی پرسنل نوبل سرتیفیکیشن اعم از درونی یا بیرونی و یا کمیته های مربوطه که می توانند بر فعالیت های صدور گواهی تاثیر گذار باشند، بصورت بی طرفانه عمل نموده و اجازه اعمال فشارهای بازرگانی، مالی یا سایر فشارها را برای تاثیر گذاری بر بی طرفی نخواهند داد.

8- نوبل سرتیفیکیشن پرسنل درونی و بیرونی خود را ملزم به عدم پنهان سازی هر موقعیتی که از نظر آنها می تواند دربرگیرنده تقابل منافع برای خودشان یا نوبل سرتیفیکیشن شود می نماید.

9- نوبل سرتیفیکیشن از پرسنل داخل یا خارج از سازمان برای عملیات خود در صورتی که همکاری با ایشان موجب بروز وضعیت تقابل منافع گردد استفاده نمی نماید.

10- تصمیم گیرنده صدور گواهینامه و کارشناس فنی مربوط به تصمیم صدور گواهی، مجاز به شرکت در ارزیابی محصول یا ممیزی سیستم مدیریت کیفیت نیستند.

11- ارزیابان محصول، آدیتورهای فرایند و خدمات، اشخاصی که تصمیم صدور گواهی را انجام می دهند و همچنین اشخاصی که قبلا در رسیدگی به یک درخواست و یا شکایت مشارکت داشته اند، مجاز به انجام دادن فعالیت رسیدگی به درخواست و شکایت مرتبط نیستند.

12- نوبل سرتیفیکیشن اقدامی در خصوص انجام عملیات ممیزی سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی و تست محصول، در محلهای فاقد ایمنی و ناسالم مربوط به سازمان ممیزی شونده انجام نمی دهد.

13- محرمانه نمودن تمامی اطلاعات مربوط به مشتریان و محصول تولیدی آنان به جز آن دسته از اطلاعاتی که برای ارائه به عموم ضروری بوده یا می بایست به سایر نهادها همانند نهادهای اعتبار دهنده ارائه شود و اطلاع رسانی به مشتری قبل از ارائه اطلاعات یاد شده به عموم.

14- اطلاعات مربوط به فرد یا مشتری خاص یا محصول مرتبط بدون صدور مجوز کتبی و قبلی مشتری یا فرد مزبور در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد گرفت.

15- اعلام قبلی به مشتری یا فرد مربوطه در صورت ملزم شدن نوبل سرتیفیکیشن بر اساس قانون یا بوسیله مراجع قانونی، به ارائه اطلاعات محرمانه ایشان به اشخاص ثالث.

16- محرمانه تلقی نمودن هرگونه اطلاعات اخذ شده از منابعی بجز مشتری.

17- متعهد سازی تمامی پرسنل و طرفهای برون سازمانی (اعضای کمیته، نمایندگان یا افرادی که از طرف نوبل سرت فعالیت می نمایند) برای حفظ محرمانگی تمامی اطلاعات بدست آمده یا بوجود آمده درطی فعالیت های ایشان.

18- فراهم نمودن و در دسترس قرار دادن تمامی امکانات مورد نیاز برای حصول اطمینان از مدیریت اثربخش اطلاعات محرمانه.

19- پیشگیری از افشای اطلاعات به عموم ، در مورد شکایات ، مگر آن که مجوز مربوطه از شاکی و مشتری اخذ شده باشد.

20- حفظ، رساندن و انتقال تمامی اطلاعات مدون و سوابق مربوط به مشتریان و محصولات مرتبط بصورت امن

21- تعریف سطح دسترسی به تمامی اطلاعات مدون سیستم مدیریت نوبل سرت و محافظت از آن.

موارد مربوط به طرح صدور "اعلامیه/گزارش تضمین کیفیت فرایند تولید" ، بطور اختصاصی :

22- نوبل سرتیفیکیشن اقدامی برای ارائه پیشنهاد برای انجام ممیزی های داخلی یا انجام ممیزی های داخلی، برای مشتریانی که گواهی دریافت نموده اند، انجام نمی دهد.

23- در صورتیکه نوبل سرتیفیکیشن یک تولیدکننده را مورد ممیزی داخلی قرار دهد، بنابراین در طی دو سال از تاریخ پایان ممیزی داخلی، قرارداد صدور گواهی با تولیدکننده ممیزی شده، منعقد نخواهد نمود.

مدیر عامل نوبل سرتیفیکیشن
پیمان مرادی
18 بهمن 1401