شرایط و نیازمندیهای شغل کارشناس صدور گواهینامه استاندارد

مسئولیت ها 

  • انجام پیگیری و ارتباط با آدیتورها / کارشناسان فنی و سازمانهای ممیزی/ ارزیابی شونده برای انجام عملیات ممیزی / تست و ارزیابی محصول

  • دریافت و تبادل فرم ها و مدارک پکیج گزارش ممیزی / مدارک و اطلاعات پیش نیاز برای انجام تست محصول

  • بررسی فرم درخواست ، بازبینی آن ، انتخاب آدیتور / کارشناس فنی و آزمایشگاه و زمان ممیزی / تست محصول و برنامه ریزی و هماهنگی های لازم

  • کنترل گزارشات ممیزی / تست و ارزیابی دریافتی از آدیتورها / کارشناس فنی / آزمایشگاه

  •   تعامل با آدیتورها / کارشناسان فنی برای نهایی شدن گزارش ممیزی / ارزیابی محصول و پیگیری برای انجام فرایند تصمیم صدور گواهی

  • صدور گواهینامه و ثبت اطلاعات مرتبط در فرم ها و دیتا بیس ها


توجه مهم

اعلام نیاز به کارشناس برنامه ریزی و صدور گواهینامه، به هیچ عنوان برای جذب ممیز یا آدیتور نیست. تیم ارزیابی شرکت نوبل تکمیل بوده و حتی بیش از ظرفیت انجام کار می باشد.


میزان تحصیلات

اولویت اول : فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی

اولویت دوم : تمامی رشته های مهندسی و علوم پایه


سطح تسلط به زبان انگلیسی

  • توانایی درک و ترجمه واژگان و اصلاحات مدیریتی و مهندسی مانند :

Certifying , Planning , Delivery , Measurement , Inventory , Progress , Quality plan , Standardization , Process approach

  • تسلط به گرامر و ساختار جمله بندی انگلیسی ، بنحویکه براحتی در یک عبارت انگلیسی ، فعل، فاعل، مفعول، حرف ربط، مضاف ، مضاف الیه ، موصوف و صفت را تشخیص داده و بتوانید معنی و مفهوم جمله را درک نموده و در صورت نیاز حتی ایرادات آن را اصلاح نمایید.

  • توانایی انجام مکالمه عادی و روزمره در سطح ابتدایی


دانش فنی مورد نیاز

آگاهی و دانش ابتدایی از مفهوم و کاربرد فرایند ، سیستم مدیریت کیفیت و نیازمندیهای ایزو 9001