italy
Italy

اظهارنامه انطباق اتحادیه اروپا برای اتکس


پس از دریافت گواهینامه اتکس ، در برخی موارد کارفرمایان و خریداران محصول ضد انفجار در داخل کشور و یا گمرک کشور مقصد صادرات کالای ضد انفجار ، ارائه اظهارنامه انطباق اتحادیه اروپا یا EU declaration of conformity را برای تولیدکننده، الزام می نمایند.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه صدور گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


اظهارنامه انطباق اتحادیه اروپا چیست ؟

  • اظهارنامه یا اعلامیه انطباق اروپایی ، مدرکی است که باید پس از دریافت گواهینامه های اتکس (EU Type examination به تنهایی و یا همراه با QAN) ، شامل اطلاعات مهم سازنده محصول ضد انفجار و همچنین خود کالای ضد انفجار ، بوسیله سازنده تنظیم گردیده و پس از درج مهر و امضای مجاز، به همراه محموله کالای ضد انفجار، قابل ارائه باشد.

  • سازنده محصول ضد انفجار، با تنظیم اظهارنامه اتکس، ضمن اعلام انطباق کالای ضد انفجار با استانداردهای اروپایی ضد انفجار مرتبط با دایرکتیو اتکس و همچنین مشخصات گواهینامه یا گواهینامه های دریافت شده اتکس برای محصول، مسئولیت انطباق کالا را بطور کامل بعهده می گیرد.

  • تهیه و تنظیم اعلامیه انطباق اروپایی (EU D.OC) برای محصولات ضد انفجار، پس از دریافت گواهینامه اتکس، یک الزام است.

  • مسئولیت تهیه و تنظیم اعلامیه انطباق اروپایی اتکس ، صرفا به عهده سازنده کالای ضد انفجار است و نهاد صدور گواهی اتکس (ارگان مطلع اروپایی) نقشی در تهیه آن ندارد.


تهیه و ارائه اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا برای کالای ضد انفجار، در چه شرایطی ضروری است ؟

پس از دریافت گواهینامه اتکس ، در برخی موارد ، این سازمان ها ارائه اظهارنامه انطباق اروپایی یا EU declaration of conformity را برای تولیدکننده، الزام می نمایند.

  • کارفرمایان و خریداران محصول ضد انفجار در داخل کشور

و یا

  • گمرک کشور مقصد صادرات کالای ضد انفجار


اظهارنامه انطباق اتحادیه اروپا برای کالای ضد انفجار، شامل چه اطلاعاتی است ؟

عنوان اظهارنامه به صورت زیر که شماره ای داخلی بوسیله تولیدکننده کالای ضد انفجار در قسمت هایلایت شده داخل پرانتز، باید به آن تخصیص داده شود.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No XXXX)


محتوای متن اعلامیه انطباق اتکس، شامل موارد زیر :

1- مدل/محصول محصول (محصول، نوع، دسته یا شماره سریال)

1. Product model/product (product, type, batch or serial number) : : ……………

 

2- نام و آدرس سازنده و در صورت لزوم نماینده مجاز ایشان

2. Name and address of the manufacturer and, where applicable, his authorised representative : ……………

 

3- درج نمودن بیانیه زیر :

3.This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer : ……………

در بیانیه بالا ، بطور روشن به این موضوع اشاره می شود که اعلامیه انطباق اروپایی برای اتکس، تنها با مسئولیت سازنده صادر می شود.

 

4- موضوع اظهارنامه (شامل معرفی محصول ضد انفجار که امکان ردیابی را فراهم نماید؛ در صورت لزوم برای شناسایی کالا، ممکن است نیاز به قرار دادن تصویر آن نیز باشد)

4.Object of the declaration : ……………

5- درج این عبارت : موضوع اعلامیه انطباق اتکس که در آیتم بالا بیان شده، در انطباق با قوانین هماهنگ شده اروپایی مرتبط ، شامل دایرکتیو اروپایی اتکس (2014-34-EU) می باشد.

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation: ……………

6- ارجاع دادن به استانداردهای هماهنگ شده اروپایی مورد استفاده یا ارجاع به سایر مشخصات فنی مربوط به محصول ضد انفجار، که در رابطه با آنها انطباق اعلام شده است.

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: ……………

7- نام نهاد صدور گواهینامه اتکس (NB اروپایی) و کد چهاررقمی مجوز آن در NANDO ، ماژول ارزیابی انطباق اجراء شده بوسیله NB اروپایی ، نوع و شماره گواهینامه یا گواهینامه های ضد انفجار صادر شده

7. Where applicable, the notified body … (name, number) performed … (description of intervention) and issued the certificate: …………….

8- اطلاعات تکمیلی

8. Additional information: …………….

درج امضا مجاز و نام شخص امضا کننده اعلامیه انطباق اتکس

Signed for and on behalf of: …………..

محل و تاریخ صدور اظهارنامه انطباق اتکس

(place and date of issue): ………………


  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp