italy
Italy

معرفی استاندارد IEC TS 60079-44


مشخصه فنی IEC TS 60079-44 (اتمسرهای انفجاری-بخش 44-شایستگی پرسنل) برای اولین بار بوسیله کمیته فنی شماره 31 سازمان کمیسیون بین المللی برق (IEC) در تاریخ 31 مارس 2020 برابر با 1399/01/12 منتشر شد و مجددا در قالب پروژه به روز آوری ، در تاریخ 11/01/1402 تایید گردید.

 

معرفی استاندارد IEC TS 60079-44

هدف این سند به حداقل رساندن تأثیر بر ایمنی و یکپارچگی سازمان ها، در جایی که مناطق خطرناک ممکن است وجود داشته باشد، به دلیل خطای انسانی است که ممکن است ناشی از فقدان دانش، مهارت یا توانایی فرد در حین انجام فعالیت‌های مشخص باشد.

این سند توضیح می دهد که چگونه می توان به حداقل الزامات برای شایستگی و مدیریت شایستگی های پرسنل شاغل در صنایعی که ممکن است مناطق خطرناک وجود داشته باشد، دست یافت.

اطمینان از اینکه افرادی که چنین وظایفی را انجام می دهند و افرادی که مسئول تضمین نیروی کار واجد شرایط هستند، خود طبق این سند دارای صلاحیت هستند، همچنین از دستیابی به هدف بیان شده، پشتیبانی می نمایند.

شایستگی به دانش، مهارت، تجربه و آموزش بستگی دارد.

تأیید صلاحیت کار دشواری است و نیازمند روش‌های ارزیابی خاص بر اساس معیارهای روشن است.

در تعیین این معیارها ، موارد زیر تصدیق می شوند :

  • شایستگی های انجام کار در تأسیساتی که ممکن است محیط های انفجاری وجود داشته باشد، علاوه بر شایستگی هایی است که ممکن است برای نوع خاصی از کار در حال انجام اعمال شود، به‌عنوان مثال، عملیات الکتریکی، مکانیکی.

  • شایستگی های کار در مناطق خطرناک بسته به نقش ها و وظایف فردی که انجام می شود و تکنیک های حفاظتی مورد استفاده متفاوت است.

  • از آنجایی که تکنیک‌های حفاظتی الزامات طراحی و نصب کاملاً متفاوت و فردی را اتخاذ می‌کنند، معمول است که پرسنل در برخی یا همه این تکنیک‌ها آموزش دیده و شایستگی داشته باشند.

در مورد اطمینان از شایستگی، این موضوع تشخیص داده شده که شایستگی با سپری شدن سالها تکامل می یابد، اما در صورت عدم بکارگیری آن، می تواند بدتر شود، بنابراین آموزش و ارزیابی مستمر برای تأیید شایستگی ضروری است.

در مواردی که آموزش یا ارزیابی شایستگی مورد نیاز است، انتظار می‌رود که کسانی که این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند باید حداقل همان سطح شایستگی را با کسانی که آموزش می‌بینند یا ارزیابی می‌شوند، داشته باشند.

این موضوع و سایر فرآیندها و الزامات خاص، ممکن است در استانداردهای دیگری که در سیستم های صدور گواهینامه شایستگی به کار می روند، تعریف شوند.


دامنه کاربرد استاندارد IEC TS 60079-44

هدف این سند ارائه راهنمایی برای ایجاد حداقل معیارهای توصیه شده برای تعیین نقش ها، ایجاد انتظارات مهارت های لازم و شواهد شایستگی برای ارزیابی و مدیریت شایستگی پرسنل انجام کار در یا مرتبط با مناطق خطرناک است.

این سند نمونه‌ها و توصیه‌هایی از حداقل سطوح شایستگی برای نقش‌های معمولی مرتبط با مناطق خطرناک را با توجه به دانش، مهارت‌ها یا توانایی‌هایی که از پرسنل انتظار می‌رود، ارائه می‌کند و نمونه‌هایی از شواهد شایستگی مورد انتظار برای هر نقش را ارائه می‌دهد.

این سند برای کمک به کارفرمایان در توسعه برنامه ای برای تعریف، ارزیابی و مدیریت الزامات شایستگی است.

چنین برنامه‌ای می‌تواند منحصر به یک سازمان باشد یا در ارتباط با سایر الزامات نظارتی در جایی که وجود دارد استفاده شود.

شایستگی های انجام کار در یک منطقه خطرناک علاوه بر هر گونه شایستگی است که ممکن است برای نوع کلی کار در حال انجام اعمال شود (به عنوان مثال، گواهینامه‌های حرفه‌ای، برق، غیر برق، عملیات، طراحی).

این سند برای استفاده های برقی و غیر الکتریکی کاربرد دارد.

دانلود متن اصلی استاندارد IEC TS 60079-44

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp