italy
Italy

ترتیب انجام آزمون ها برای محفظه های Exd غیر فلزی یا دارای قطعات غیر فلزی


ترتیب انجام آزمون ها برای محفظه های با حفاظت Exd که به صورت غیر فلزی بوده و یا در آنها قطعات غیر فلزی بکار رفته است، باید مطابق با بند 19.3 از استاندارد IEC 60079-0:2017 یا EN 60079-0:2018 انجام بپذیرند.

ترتیب انجام آزمون ها برای محفظه های Exd غیر فلزی یا دارای قطعات غیر فلزی

 

بطور کلی و عمومی، آزمون های ویژه حفاظت بدنه یا Exd، بر پایه بند 1.15 از استاندارد EN/IEC 60079-1:2014، به ترتیب زیر باید انجام شوند:

الف) تعیین فشار انفجار (فشار مرجع) مطابق بند 2.2.15 بر روی یک نمونه که ممکن است تحت آزمایش محفظه ها مطابق با IEC 60079-0 قرار گرفته باشد یا نباشد.

نکته: پیش شرط انجام آزمون فشار مرجع،  انجام آزمونهای عمومی IEC 60079-0 نیست و می توان آن را در هر مرحله ای از لیست آزمون های تجهیز انجام داد. اما صرفا به علت لزوم استفاده از نتایج تست فشار انفجار برای انجام تست فشار بیش از حد، تست فشار مرجع باید قبل از آزمون فشار بیش از حد انجام شود.

ب) آزمایش فشار بیش از حد مطابق بند 3.2.15 بر روی یکی از نمونه هایی که تحت آزمایشات محفظه ها مطابق با استاندارد IEC 60079-0 قرار گرفته باشد.

نکته: به علت لزوم استفاده از نتایج تست فشار انفجار برای انجام تست فشار بیش از حد، آزمون فشار بیش از حد باید پس از آزمون فشار مرجع انجام شود.

ج) آزمایش عدم انتقال اشتعال داخلی مطابق با 3.15 بر روی یک نمونه که ممکن است تحت آزمایشات محفظه ها مطابق با IEC 60079-0 قرار گرفته یا نگرفته باشد یا ممکن است تحت آزمایش بند (ب) بالا قرار گرفته یا نگرفته باشد.

نکته: انجام آزمون عدم انتقال احتراق داخلی (non-transmission of internal ignition)، دارای هیچگونه پیش شرطی از جمله انجام آزمونهای عمومی IEC 60079-0 و یا انجام آزمون های فشار مرجع و یا فشار بیش از حد نیست و می توان آن را در هر مرحله ای از لیست آزمون های تجهیز انجام داد.


اما بر پایه پاراگراف زیر از بند 1.15 از استاندارد EN/IEC 60079-1:2014

For non-metallic enclosures or non-metallic parts of enclosures, the test sequence above is modified by the requirements for non-metallic enclosures and non-metallic parts of enclosures in this standard.

ترتیب انجام آزمون ها برای محفظه های غیر فلزی یا دارای قطعات غیر فلزی با حفاظت Exd، نسبت به ترتیب تعریف شده در پاراگراف نخست این نوشتار، بر پایه بند 3.19 از استاندارد EN/IEC 60079-1:2014 (الزامات تایپ تست محفظه های غیر فلزی یا دارای قطعات غیر فلزی و ترتیب انجام آنها) اصلاح می شود، به جز اقلام زیر که در بند 1.19 از استاندارد مذکور، استثناء شده اند:

الف) حلقه های آب بندی یا sealing ring های مربوط به گلندهای کابل یا دستگاه های آب بندی کاندوئیت که بند C.3 از استاندارد EN/IEC 60079-1:2014 برای آنها اعمال می شود.

ب) اتصالات سیمانی یا cemented joint ها که بند 6 از استاندارد EN/IEC 60079-1:2014 برای آنها بکار می رود، و

ج) قطعات غیر فلزی بکار رفته در محفظه که نوع حفاظت (protection type) به آنها بستگی نداشته باشد.


بند 3.19 از EN/IEC 60079-1:2014 : الزامات تایپ تست محفظه های غیر فلزی یا دارای قطعات غیر فلزی و ترتیب انجام آنها

1- تعیین فشار انفجار (فشار مرجع) مطابق با بند 2.2.15 از استاندارد EN/IEC 60079-1 برای یک نمونه که ممکن است ابتدا تحت آزمون های مورد نیاز برای محفظه ها بر پایه IEC 60079-0 قرار گرفته باشد یا قرار نگرفته باشد.

2- آزمایش فشار بیش از حد مطابق بند  3.2.15 از استاندارد EN/IEC 60079-1 بر روی تمام نمونه هایی که ابتدا تحت آزمون های مورد نیاز برای محفظه ها بر پایه IEC 60079-0 قرار گرفته باشد.

3- آزمایش عدم انتقال اشتعال داخلی مطابق با بند 3.15 از استاندارد EN/IEC 60079-1 بر روی یک نمونه که تحت تست فشار مضاعف بر اساس بند دوم (بالا) قرار گرفته است.

تست های زیر (ردیف 4 و 5)، فقط برای محفظه هایی با حجم بیشتر از 50 سانتی متر مکعب که اتصالات ضد شعله آنها حداقل یک صفحه از مواد پلاستیکی دارند، باید انجام شوند.

4- آزمایش فرسایش توسط شعله یا Test of erosion by flame مطابق با 4.19 بر روی نمونه ای که ابتدا تحت تست عدم انتقال اشتعال داخلی بر اساس بند سوم (بالا) قرار گرفته است.

5- آزمایش عدم انتقال اشتعال داخلی مطابق با 3.15 بر روی نمونه ای که ابتدا تحت تست فرسایش بوسیله شعله بر اساس بند چهارم (بالا) قرار گرفته باشد.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp