italy
Italy

تعیین روش ارزیابی انطباق برای وسایل ضد انفجار


آگاهی تولیدکنندگان تجهیزات و اجزای ضد انفجار نسبت به ماژول یا ماژول های ارزیابی انطباق و نوع گواهینامه ضد انفجاری که باید بر همین اساس، از نهاد صدور گواهی اتکس دریافت نمایند، در طراحی، تولید، تست و ارزیابی داخلی محصول ضد انفجار و همچنین تدوین درست تکنیکال فایل مرتبط با آن، نقش کلیدی دارد.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی محصول ضد انفجار و صدور تاییدیه ضد انفجار باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


روش ارزیابی انطباق محصول ضد انفجار و نوع گواهینامه اتکس مورد نیاز برای آن، چگونه تعیین می شوند ؟

ماژول ارزیابی انطباق atex

1- تجهیزات گروه I - دسته M 1 و تجهیزات گروه II - دسته 1 و اجزاء و وسایل آنها، که در دامنه کاربرد دایرکتیو اتکس قرار می گیرند، در صورتیکه بصورت جداگانه ارزیابی شوند.

 • ماژول D یا پیوست شماره چهار (IV) دایرکتیو اتکس : که منتهی به صدور گواهینامه تطابق با نوع بر پایه تضمین کیفیت فرایند تولید یا Production quality assurance می شود، یا

 • ماژول F یا پیوست شماره پنج (V) دایرکتیو اتکس : که منتهی به صدور گواهینامه تطابق با نوع بر پایه راستی آزمایی محصول یا Product verification می شود.


2- تجهیزات گروه I - دسته M 2 و تجهیزات گروه II - دسته 2 و اجزاء و وسایل آنها، که در دامنه کاربرد دایرکتیو اتکس و گواهینامه Atex قرار می گیرند، در صورتیکه بصورت جداگانه ارزیابی شوند.

1-2- در صورتیکه محصول ضد انفجار، جزو موتورهای احتراق داخلی و تجهیزات الکتریکی باشد :

 • ارزیابی انطباق بر پایه ماژول B یا پیوست شماره III از دایرکتیو 2014-34-EU، که منتهی به صدور گواهینامه اتکس EU Type examination می شود، به همرای یکی از این دو ماژول :

 • ماژول C1 یا پیوست شماره شش (VI) دایرکتیو اتکس: که منتهی به صدور گواهینامه انطباق با نوع بر پایه کنترل داخلی تولید بعلاوه تست محصول، بصورت تحت نظارت ، یا

 • ماژول E یا پیوست شماره هفت (VII) دایرکتیو اتکس: که منتهی به صدور گواهینامه انطباق با نوع بر پایه تضمین کیفیت محصول یا Product quality assurance می شود.


2-2- در صورتیکه محصول ضد انفجار، جزو موتورهای احتراق داخلی و تجهیزات الکتریکی نباشد :

ماژول A یا پیوست شماره هشت (VIII) دایرکتیو اتکس

 • در این حالت، تاییدیه اتکس به صورت  خوداظهاری انجام شده، بصورتی که ارگان مطلع یا NB اروپایی نقشی در انجام ارزیابی نداشته و تولید کننده محصول ضد انفجار، پس از تهیه مدارک فنی یا تکنیکال فایل محصول و سپس اطمینان یافتن از انطباق محصول تولید شده با مشخصه های فنی بیان شده در مدارک فنی و استاندارد هماهنگ شده اروپایی مربوط به حفاظت ضد انفجاری محصول، درج نشان نشان CE بر روی محصول ضد انفجار را انجام داده و اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا را تنظیم می نماید، و همچنین

 • مدارک فنی یا تکنیکال فایل تجهیز ضد انفجاری را به یک ارگان مطلع یا نهاد صدور گواهی اتکس اروپایی، برای دریافت تاییدیه ، ارسال می نماید. جزییات بیشتر را در صفحه تجهیزات ضد انفجار شامل تاییدیه خوداظهاری اتکس ببینید.


3- تجهیزات گروه II ، دسته 3 و اجزاء و وسایل آنها ، که در دامنه کاربرد دایرکتیو اتکس قرار می گیرند ، در صورتیکه بصورت جداگانه ارزیابی شوند.

فقط انجام ماژول A یا پیوست شماره هشت (VIII) دایرکتیو اتکس :

در این حالت، تاییدیه اتکس بصورت خوداظهاری انجام شده، بصورتی که ارگان مطلع یا NB اروپایی، نقشی در انجام ارزیابی نداشته و تولید کننده محصول ضد انفجار، پس از تهیه مدارک فنی یا تکنیکال فایل محصول و سپس اطمینان یافتن از انطباق محصول تولید شده با مشخصه های فنی بیان شده در مدارک فنی و استاندارد هماهنگ شده اروپایی مربوط به حفاظت ضد انفجاری محصول، نشان CE را بر روی محصول ضد انفجار قرار داده و اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا را تنظیم می نماید. جزییات بیشتر را در صفحه تجهیزات ضد انفجار شامل تاییدیه خوداظهاری اتکس ببینید.


به غیر از سه حالت بالا ، در صورتیکه محصول ضد انفجار در شرایطی باشد که نیاز به ارزیابی و تایید هر واحد (تمامی) محصولات تولیدی بصورت جداگانه وجود داشته باشد،

4- تجهیزات گروه های I و II ، دسته های M 1  و 1 و M2 و 2 و 3 و اجزاء و وسایل آنها ، که در دامنه کاربرد دایرکتیو اتکس قرار می گیرند، در صورتیکه بصورت جداگانه ارزیابی شوند.

 • فقط ارزیابی انطباق بر پایه ماژول G یا انطباق بر پایه راستی آزمایی واحد (محصول) یا Unit Verification، باید انجام شود.


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با روش ارزیابی ، نوع گواهینامه ضد انفجار (اتکس) و یا ماژول ارزیابی انطباق ضد انفجار ، مربوط به محصول تولیدی خود را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و صدور گواهینامه ضد انفجار یا اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp