italy
Italy

آزمون مقاومت سطحی برای مواد غیر فلزی بکار رفته در قطعات محفظه ضد انفجار


روش انجام آزمون مقاومت سطحی برای مواد غیر فلزی بکار رفته در قطعات محفظه ضد انفجار

آزمون مقاومت سطحی برای مواد غیر فلزی بکار رفته در قطعات محفظه ضد انفجار

الزامات انتخاب متریال

بر اساس بند 2.4.7 از الزامات استاندارد EN IEC 60079-0:2018 و  IEC 60079-0:2017، که جلوگیری از تجمع بار الکترواستاتیک برای گروه I یا گروه II می باشد، طراحی تجهیزات باید به گونه ای باشد که در شرایط عادی استفاده، از خطر اشتعال ناشی از بارهای الکترواستاتیکی روی سطوح خارجی محفظه ها جلوگیری شود.

تکنیک های مختلفی در بند استاندارد مذکور برای جلوگیری از تجمع بار الکترواستاتیک توضیح داده شده اند، که از میان آنها تکنیک (a) انتخاب شده و به صورت زیر است:

از طریق انتخاب ماده به گونه ای که مقاومت سطح حداقل یکی از معیارهای ارائه شده در زیر را مطابق با بند 26.13 (تست مقاومت سطحی قطعات محفظه از مواد غیر فلزی) برآورده نماید:

  • در  صورتیکه قطعه مورد تست در رطوبت نسبی (5 ± 50) قرار گیرد، مقدار مقاومت باید کوچکتر یا مساوی 1 گیگا اهم باشد.

  • در صورتیکه قطعه مورد تست در رطوبت نسبی (5±30) قرار گیرد، مقدار مقاومت باید کوچکتر یا مساوی 100 گیگا اهم باشد.


روش آزمون

مقاومت سطح باید بر روی قطعات محفظه ضد انفجار در صورتیکه اندازه شان اجازه بدهد، یا روی یک قطعه آزمایشی شامل یک صفحه مستطیلی با ابعاد مطابق با شکل زیر آزمایش شود.

قطعه مورد آزمون باید سطح تمیز و سالمی داشته باشد.

دو الکترود موازی روی سطح با استفاده از رنگ رسانا با حلال (که تاثیر قابل‌توجهی بر مقاومت سطح نداشته باشد) کشیده (رنگ) می‌شوند.

قطعه تحت تست باید با آب مقطر، سپس با ایزوپروپیل الکل (یا هر حلال دیگری که می تواند با آب مخلوط شود و روی مواد قطعه مورد آزمون یا الکترودها تأثیری نداشته باشد) و سپس یک بار دیگر با آب مقطر، قبل از خشک شدن تمیز شود.

پس از دست نخوردن با دست خالی، قطعه مورد آزمایش باید حداقل به مدت 24 ساعت در (2 ± 23) درجه سانتیگراد و (5 ± 50) درصد یا (5 ± 30) درصد رطوبت نسبی، برحسب مورد، آماده شود.

  • در  صورتیکه قطعه مورد تست در رطوبت نسبی (5 ± 50) قرار گیرد، مقدار مقاومت باید کوچکتر یا مساوی 1 گیگا اهم باشد.

  • در صورتیکه قطعه مورد تست در رطوبت نسبی (5±30) قرار گیرد، مقدار مقاومت باید کوچکتر یا مساوی 100 گیگا اهم باشد.

آزمایش مقاومت سطحی نیز باید در همین شرایط محیطی مذکور، انجام شود.

ولتاژ DC اعمال شده برای (5±65) ثانیه بین الکترودها باید (25±500) ولت DC باشد.

در طول آزمایش، ولتاژ باید به اندازه کافی ثابت باشد تا جریان شارژ ناشی از نوسانات ولتاژ در مقایسه با جریانی که از قطعه آزمایش می گذرد ناچیز باشد.

مقاومت سطح عبارت است از ضریب ولتاژ DC اعمال شده در الکترودها به جریان کل بین آنها.

Surface Resistance = quotient of the DC voltage applied at the electrodes / total current flowing between the electrodes


شرایط خاص

اگر به دلیل جریان های زیاد در ولتاژ تست 500 ولت DC ، آزمون با مشکل مواجه شد، آزمایش را می توان به صورت زیر اصلاح نمود.

ولتاژ اندازه گیری (0.5 ± 10) ولت DC برای (5 ± 15) ثانیه بین الکترودها اعمال شود.

اگر مقاومت کمتر از 10 MΩ باشد، ولتاژ اندازه‌گیری باید به مدت (5±15) ثانیه به (5±100) ولت DC افزایش یابد.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp