italy
Italy

گروه بندی تجهیزات ضد انفجار بر اساس IECEx


گروه بندی تجهیزات ضد انفجار بر اساس IECEx

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی محصول ضد انفجار و صدور تاییدیه ضد انفجار باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


گروه بندی تجهیزات ضد انفجار بر اساس IECEx

تجهیزات گروه I

برای استفاده در معادن مستعد آتش سوزی در نظر گرفته شده اند.

توجه : انواع حفاظت برای گروه I، احتراق هر دو "گاز قابل احتراق" و "گرد و غبار زغال سنگ" را به همراه حفاظت فیزیکی تقویت شده برای تجهیزات مورد استفاده در زیر زمین در نظر می گیرد.

تجهیزات در نظر گرفته شده برای معادنی که در آن اتمسفر، علاوه بر گاز قابل احتراق، ممکن است دارای نسبت های قابل توجهی از گازهای قابل اشتعال دیگر (یعنی غیر از متان) باشد، باید مطابق با الزامات مربوط به گروه I و همچنین زیربخش گروه II مربوط به سایر گازهای قابل اشتعال مهم، ساخته و آزمایش شوند.


تجهیزات گروه II

تجهیزات گروه دوم برای استفاده در مناطقی با اتمسفر گاز انفجاری به غیر از معادن مستعد در برابر آتش سوزی در نظر گرفته شده اند.

تجهیزات گروه دوم بر اساس ماهیت جو گاز انفجاری که برای آن در نظر گرفته شده است تقسیم بندی می شوند.

زیرمجموعه های تجهیزات گروه II

  •  IIA، یک گاز معمولی پروپان است.

  •  IIB، یک گاز معمولی اتیلن است.

  •  IIC، گازهای معمولی هیدروژن و استیلن هستند.

یادداشت 1 : این تقسیم بندی بر اساس حداکثر فاصله ایمن آزمایشی (MESG) یا حداقل نسبت جریان احتراق (نسبت MIC) جو گاز انفجاری است که تجهیزات ممکن است در آن نصب شوند. (به IEC 60079-20-1 مراجعه کنید)

یادداشت 2 : برای مواد غیر فلزی خارجی تجهیزات، تقسیم بندی فرعی بر اساس خطر شارژ الکترواستاتیکی برای مناطق سطح خارجی است (به بند 7.4.2 استاندارد EN 760079-0 مراجعه کنید).

یادداشت 3 : تجهیزات نشان گذاری شده با IIB برای کاربردهایی که به تجهیزات گروه IIA نیاز دارند مناسب هستند. به طور مشابه، تجهیزات نشان گذاری شده با IIC برای کاربردهایی که نیاز به تجهیزات گروه IIA یا گروه IIB دارند مناسب هستند.


تجهیزات گروه III

تجهیزات گروه III برای استفاده در مناطقی با اتمسفر گرد و غبار انفجاری به غیر از معادن مستعد در برابر آتش سوزی در نظر گرفته شده اند.

تجهیزات گروه III بر اساس ماهیت اتمسفر گرد و غبار انفجاری که برای آنها در نظر گرفته شده است تقسیم بندی می شوند.

زیرمجموعه های تجهیزات گروه III

  • IIIA : ذرات جامد قابل احتراق (ذراتی مانند فیبرها که می توانند درهوا معلق بمانند و تحت وزن خود خارج از اتمسفر ته نشین شوند)

  • IIIB : گرد و غبار غیر رسانا

  • IIIC : گرد و غبار رسانا

 توجه : تجهیزات نشان گذاری شده با IIIB برای کاربردهایی که به تجهیزات گروه IIIA نیاز دارند مناسب هستند. به طور مشابه، تجهیزات نشان گذاری شده با IIIC برای کاربردهایی که نیاز به تجهیزات گروه IIIA یا گروه IIIB دارند مناسب هستند.


  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp