italy
Italy

آزمون شوک حرارتی تجهیزات ضد انفجار


انجام تست شوک دمایی برای چراغها و یا پنجره های شیشه ای تجهیزات ضد انفجار الزامی است.

آزمون شوک حرارتی

دامنه کاربرد

انجام تست شوک دمایی یا thermal sock برای قطعات شیشه ای نصب شده بر روی چراغهای ضد انفجار و یا پنجره های شیشه ای تجهیزات ضد انفجار الزامی است.


رفرنس انجام آزمون

بند 2.5.26 از استاندارد عمومی تجهیزات ضد انفجار ( EN IEC 60079-0:2018 و IEC 60079-0:2017)


تجهیزات آزمون

جت آب با قطر یک میلی متر ، ترمومتر ضد آب (برای اندازه گیری دمای آب)، سنسور و ترمومتر مناسب برای کنترل دمای سرویس و یا سطحی تجهیز

این "جت آب" اغلب با استفاده از یک سرنگ کوچک (با حجم حدود 10 سانتی متر مکعب) با آب 10 درجه سانتیگراد ایجاد می شود.

عوامل زیر در نتیجه آزمون بطور قابل توجهی، تاثیرگذار نیستند:

  • فاصله قطعه شیشه ای از نازل سرنگ آب

  • فشار آب پاشش شده از سرنگ


توالی انجام آزمون

الزام خاصی برای توالی انجام آزمون شوک حرارتی در استاندارد EN IEC 60079-0:2018 و یا IEC 60079-0:2017 تعیین نشده است.

اما بهترین زمان برای انجام تست شوک حرارتی، حین آزمون اندازه گیری دمای سرویس تجهیز، هنگامیکه ماکزیمم دمای سرویس به حالت پایدار خود رسیده باشد، می باشد.


تعداد نمونه های مورد نیاز

حداقل یک نمونه از هر نوع شیشه نصب شده بر روی تجهیزات


روش انجام آزمون

ابتدا تجهیز مورد آزمون باید به دمای سرویس یا بالاتر از آن رسانده شود .

سپس شوک حرارتی باید با پاشش آب با دمای (5 ± 10) درجه سانتیگراد با استفاده از یک جت با قطر حدود 1 میلی متر بر روی سطح قابل توجهی از قطعه شیشه ای نصب شده بر روی تجهیز ضد انفجار، به آن اعمال شود.


معیار پذیرش آزمون

نباید هیچگونه آسیب قابل مشاهده ای در قطعات شیشه ای تجهیز ضد انفجار وجود داشته باشد.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp