italy
Italy

آزمایشگاه ضد انفجار - آزمون های ضد انفجار در چه محلی باید انجام شوند ؟


آگاهی تولید کنندگان محصولات ضد انفجار از قوانین مربوط به تعیین آزمایشگاه ضد انفجار معتبر برای انجام آزمونهای مربوط به صدور گواهینامه اتکس، به جز کمک به تولید کننده در بررسی موثر پیشنهادات دریافتی از مجموعه های مدعی صدور گواهینامه اتکس که در کشور فعال هستند، با هدف انتخاب نهاد صدور گواهی معتبر و قابل اطمینان، این توانایی را به تولید کننده نیز می دهد تا پس از دریافت گواهینامه اتکس و ارائه آن به کارفرمای نهایی (خریدار محصول ضد انفجار)، بتواند با اطمینان کامل ، از اعتبار نتایج آزمایش های ضد انفجار انجام شده بر روی محصول تولیدی خود و تست ریپورت صادر شده برای آن، دفاع نماید.

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه اتکس باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


آزمون های ضد انفجار به منظور صدور گواهینامه Atex، در چه محلی باید انجام شوند ؟

 • در یک آزمایشگاه ضد انفجار دارنده اکردیته استاندارد ISO/IEC 17025

و یا

 • در یک آزمایشگاه ضد انفجار یا محل مورد توافق میان تولید کننده و نهاد صدور گواهینامه اتکس و تحت مسئولیت نهاد صادر کننده گواهینامه ضد انفجار (NB)


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با آزمایشگاه ضد انفجار را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه ضد انفجار معتبر را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.


رفرنس های قانونی بیان کننده اختیار تولید کننده برای انتخاب محل انجام تست ضد انفجار Ex

 • تصمیم شماره 768-2008-EC بوسیله کمیسیون اروپا ، بعنوان نیازمندیهای مکمل برای قوانین صدور تاییدیه ضد انفجار مندرج در دایرکتیو اتکس اروپا (2014-34-EU) ، منتشر شده و در ماده شماره 2 و 22 دایرکتیو اتکس به آن ارجاع شده است.

 • بر اساس بخش C-5 از ماده شماره چهار (روشهای ارزیابی انطباق) تصمیم شماره 768-2008-EC مرتبط با دایرکتیو ATEX اروپا ، انتخاب تولید کننده محصول ضد انفجار در خصوص اینکه تست ها بوسیله یک آزمایشگاه ضد انفجار اکردیته یا در محل دیگری و تحت مسئولیت نهاد صدور گواهینامه ATEX یا notified body انتخاب شده بوسیله تولید کننده ، انجام بشوند ، بعنوان بخشی از فرایند ارزیابی انطباق، برای صدور گواهینامه اتکس محسوب می شود.

 • بر اساس بخش 4-4 از پیوست شماره سه (Annex III) دایرکتیو ATEX که نیازمندیهای ارزیابی و صدور گواهینامه ضد انفجار ، بر پایه ماژول EU Type examination را بیان می نماید، در فرایند ارزیابی انطباق، یکی از وظایف نهاد صدور گواهی ضد انفجار :

توافق نمودن با تولید کننده محصول ضد انفجار ، در خصوص محلی است که آزمونهای محصول، بر اساس نوع حفاظت و الزامات استاندارد ضد انفجار مرتبط با آن، باید در آن محل یا آن آزمایشگاه انجام شوند.


 • پرسشها یا ابهامات خود در ارتباط با آزمایشگاه ضد انفجار را از طریق اطلاعات تماس نوبل سرتیفیکیشن و یا سامانه دانش فنی نوبل سرتیفکیشن، با ما در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه اتکس را دارید ، به این صفحه مراجعه نمایید.

 • نیازمندیهای آزمایشگاه استاندارد IEC 60079 را از ما بپرسید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp