italy
Italy

تجهیزات ضد انفجار گروه دو اتکس equipment-group II


تجهیزات ضد انفجار گروه دو equipment-group II

هر آنچه درباره محصولات ضد انفجار، ارزیابی محصول ضد انفجار و صدور تاییدیه ضد انفجار باید بدانید در سامانه گواهینامه ضد انفجار ، در دسترس شماست !


equipment-group II

«تجهیزات گروه II» برای کار در سایر محیط ها یعنی محیط های غیر از بخش‌های زیرزمینی معادن و قسمت‌هایی از تأسیسات سطحی این معادن که در معرض خطر محیط انفجاری هستند، مورد استفاده قرار می گیرند.

تجهیزات گروه II، شامل تجهیزات دسته یا category های 1 و 2 و 3 هستند.


Equipment category

«دسته تجهیزات» به معنای طبقه بندی تجهیزات، در هر گروه (یا زیر گروه) تجهیزات است.

دسته تجهیزات یا equipment category ، سطح حفاظتی لازم که باید تضمین شود، را تعیین می نماید.


Equipment category 1

تجهیزات دسته 1 شامل تجهیزات طراحی شده برای عملکرد مطابق با پارامترهای عملیاتی تعیین شده توسط سازنده و تضمین سطح بسیار بالایی از حفاظت است.

تجهیزات دسته 1 برای استفاده در محیط هایی در نظر گرفته شده که در آن اتمسفرهای انفجاری ناشی از مخلوط هوا و گازها، بخارها یا غبارها یا مخلوط هوا/غبار به طور مداوم، برای مدت طولانی یا مکرر وجود دارد.

تجهیزات دسته 1 باید سطح حفاظتی لازم را تضمین کنند، حتی در صورت بروز حوادث نادر مربوط به تجهیزات، و با ابزارهای حفاظتی مشخص می شوند، به طوریکه :

  • یا در موقع خرابی یکی از ابزارهای حفاظتی، حداقل یک ابزار دوم مستقل، سطح حفاظتی لازم را فراهم نماید.

  • یا سطح حفاظت لازم در صورت وقوع دو خطای مستقل از یکدیگر تضمین شود.

تجهیزات دسته 1 باید با نیامندیهای تکمیلی که در نکته 1.2 از پیوست شماره II دایرکتیو اتکس به آنها ارجاع داده شده ، مطابقت داشته باشند.


نیامندیهای تکمیلی نکته 1.2 از پیوست شماره II دایرکتیو اتکس

1.1.2 محیط های انفجاری ناشی از گازها، بخارات یا غبارات

1.1.1.2 تجهیزات باید طوری طراحی و ساخته شوند که منابع اشتعال فعال نشوند، حتی در صورت بروز حوادث نادر مربوط به تجهیزات

تجهیزات باید مجهز به وسایل حفاظتی باشند، بطوریکه :

  • یا در موقع خرابی یکی از ابزارهای حفاظتی، حداقل یک ابزار دوم مستقل، سطح حفاظتی لازم را فراهم نماید.

  • یا سطح حفاظت لازم در صورت وقوع دو خطای مستقل از یکدیگر تضمین شود.

 2.1.1.2 برای تجهیزات دارای سطوحی که ممکن است گرم شوند، باید اقداماتی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که حداکثر دمای سطح اعلام شده حتی در نامطلوب ترین شرایط، تجاوز نمی کند.

افزایش دما ناشی از افزایش گرما و واکنش های شیمیایی نیز باید در نظر گرفته شود.

 3.1.1.2 تجهیزات باید طوری طراحی شوند که باز کردن قطعات تجهیزاتی که ممکن است منبع اشتعال باشند فقط در شرایط غیرفعال یا ذاتاً ایمن، امکان پذیر باشد.

در مواردی که امکان غیرفعال کردن تجهیزات وجود ندارد، سازنده باید یک برچسب هشدار دهنده را به قسمت بازکننده تجهیزات بچسباند.

در صورت لزوم، تجهیزات باید با سیستم های قفل کننده اضافی مناسب مجهز شوند.

2.1.2 محیط های انفجاری ناشی از مخلوط های هوا / غبار

1.2.1.2 تجهیزات باید طوری طراحی و ساخته شوند که احتراق مخلوط هوا/گرد و غبار حتی در صورت بروز حوادث نادر مربوط به تجهیزات رخ ندهد.

تجهیزات باید مجهز به وسایل حفاظتی باشند، به طوریکه :

  • یا در موقع خرابی یکی از ابزارهای حفاظتی، حداقل یک ابزار دوم مستقل، سطح حفاظتی لازم را فراهم نماید.

  • یا سطح حفاظت لازم در صورت وقوع دو خطای مستقل از یکدیگر تضمین شود.

2.2.1.2 در صورت لزوم، تجهیزات باید طوری طراحی شوند که گرد و غبار فقط در نقاط مشخص شده وارد تجهیزات شود یا از آن خارج شود.

این الزام باید توسط ورودی های کابل و قطعات اتصال دهنده نیز برآورده شود.

3.2.1.2 دمای سطح قطعات تجهیزات باید بسیار کمتر از دمای احتراق مخلوط هوا/غبار قابل پیش بینی باشد تا از اشتعال گرد و غبار معلق جلوگیری شود.

4.2.1.2 با توجه به باز شدن ایمن قطعات تجهیزات، الزام 3.1.1.2 ، نیز باید به کار برده شود.


Equipment category 2

تجهیزات دسته 2 شامل تجهیزات طراحی شده برای عملکرد مطابق با پارامترهای عملیاتی تعیین شده توسط سازنده و تضمین سطح بالایی از حفاظت است.

تجهیزات این دسته برای استفاده در مناطقی در نظر گرفته شده است که در آن اتمسفرهای انفجاری ناشی از گازها، بخارها، غبارات یا مخلوط هوا/گرد و غبار ممکن است گاهی اوقات رخ دهد.

وسایل حفاظتی مربوط به تجهیزات این دسته، سطح حفاظتی لازم را تضمین می‌کنند، حتی در صورت بروز اختلالات مکرر یا خطاهای تجهیزاتی که معمولاً باید در نظر گرفته شوند.

تجهیزات دسته 2 باید با الزامات تکمیلی اشاره شده در بند 2.2 پیوست II مطابقت داشته باشند.


نیامندیهای تکمیلی نکته 2.2 از پیوست شماره II دایرکتیو اتکس

1.2.2 محیط های انفجاری ناشی از گازها، بخارات یا غبارات

1.1.2.2 تجهیزات باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که از ایجاد منابع اشتعال جلوگیری شود، حتی در صورت بروز اختلالات مکرر یا خطاهای عملکردی تجهیزات، که معمولاً باید در نظر گرفته شوند.

2.1.2.2 قطعات تجهیزات باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که دمای سطحی آنها حتی در صورت خطرات ناشی از موقعیت های غیرعادی پیش بینی شده توسط سازنده، از دمای سطحی اعلام شده آنها بیشتر نشود.

3.1.2.2 تجهیزات باید به گونه ای طراحی شوند که باز کردن قطعات تجهیزاتی که ممکن است منبع اشتعال باشند تنها در شرایط غیرفعال یا از طریق سیستم های قفل کننده مناسب امکان پذیر باشد. در مواردی که امکان غیرفعال کردن تجهیزات وجود ندارد، سازنده باید یک برچسب هشدار دهنده را به قسمت بازکننده تجهیزات بچسباند.

2.2.2 محیط های انفجاری ناشی از مخلوط های هوا / غبار

1.2.2.2 تجهیزات باید طوری طراحی و ساخته شوند که از اشتعال مخلوط هوا/گرد و غبار، حتی در صورت بروز اختلالات مکرر یا ایرادهای عملکردی تجهیزات که معمولاً باید در نظر گرفته شوند، جلوگیری شود.

2.2.2.2 با توجه به دمای سطح، الزام 3.2.1.2 بکار می رود.

3.2.2.2 با توجه به حفاظت در برابر گرد و غبار، الزام 2.2.1.2 اعمال می شود.

4.2.2.2 با توجه به باز کردن ایمن قطعات تجهیزات، الزام 3.1.2.2 اعمال می شود.


Equipment category 3

تجهیزات دسته 3 شامل تجهیزات طراحی شده برای عملکرد مطابق با پارامترهای عملیاتی تعیین شده توسط سازنده و تضمین سطح نرمال حفاظت هستند.

تجهیزات این دسته برای استفاده در مناطقی در نظر گرفته شده است که در آن وجود اتمسفرهای انفجاری ناشی از گازها، بخارها، غبارات، یا مخلوط هوا/گرد و غبار بعید به نظر می رسد یا در صورت وقوع، به ندرت و فقط برای مدت کوتاهی وجود دارد.

تجهیزات این دسته، سطح حفاظتی لازم را در حین کارکرد عادی تضمین می کنند.

تجهیزات دسته 3 باید با الزامات تکمیلی اشاره شده در بند 3.2 پیوست II مطابقت داشته باشند.


نیامندیهای تکمیلی نکته 3.2 از پیوست شماره II دایرکتیو اتکس

1.3.2 محیط های انفجاری ناشی از گازها، بخارات یا غبارات

1.1.3.2 تجهیزات باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که از منابع اشتعال قابل پیش بینی که ممکن است در حین کارکرد عادی رخ دهد، جلوگیری نماید.

2.1.3.2 دمای سطح تجهیز نباید از حداکثر دمای سطح اعلام شده در شرایط عملیاتی مورد نظر تجاوز نماید. دمای بالاتر در شرایط استثنایی فقط در صورتی مجاز است که سازنده اقدامات حفاظتی اضافی را اتخاذ نماید.

2.3.2 محیط های انفجاری ناشی از مخلوط های هوا / غبار

1.2.3.2 تجهیزات باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که مخلوط هوا/گرد و غبار توسط منابع احتراق قابل پیش بینی که احتمالاً در حین کار عادی وجود دارند، مشتعل نشوند.

2.2.3.2 با توجه به دمای سطح، الزام 3.2.1.2 بکار برده می شود.

3.2.3.2 تجهیزات، از جمله ورودی های کابل و قطعات اتصال دهنده، باید به گونه ای ساخته شوند که با در نظر گرفتن اندازه ذرات آن، گرد و غبار نتواند مخلوط های انفجاری با هوا ایجاد کند و یا تجمعات خطرناکی در داخل تجهیزات ایجاد نماید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp