مرکز فعالیتهای نوبل سرتیفیکیشن در ایران بوده و در سایر کشورهای زیر نمایندگان نوبل سرتیفیکیشن ، در قالب شرکتهای مستقل ثبت شده، یا نمایندگی در همان کشور فعال هستند .

 

نوبل سرتیفیکیشن تنها نهاد صدور گواهی با مرکزیت ایران است که دارای فعالیتهای صدور گواهی بین الملی در اروپا و آسیا هم می باشد .

هویت قانونی ، ساختار سازمانی و ارتباط بین دفترهای نوبل سرتیفیکیشن در ایران و ایتالیا را در صفحه  نوبل سرتیفیکیشن ببینید.