• نوبل سرتیفیکیشن خدمات صدور گواهی خود را تحت اعتبار یکی مشهورترین با سابقه ترین نهادهای اعتباردهنده تراز اول در سطح اروپا و جهان، که عضو IAF می باشد، انجام می دهد.

  • نوبل سرتیفیکیشن تنها نهاد صدور گواهینامه با مرکزیت ایران است که دارنده اعتبار (اکردیته) از یک سازمان ملی و دولتی اعتباردهنده مشهور اروپایی ، نهاد تایید صلاحیت ایتالیا یا ACCREDIA ، می باشد .

  • به این ترتیب مجموعه هایی که در ایران بوسیله نوبل سرتیفیکیشن مورد ممیزی و مورد صدور گواهی قرار می گیرند، خدمات ایرانی اما با سطح و اعتبار تراز اول جهانی را دریافت می نمایند .

  • وضعیت اکردیته (اعتباربخشی) نوبل سرتیفیکیشن در نهاد دولتی و ملی اعتباردهنده ایتالیا (ACCREDIA) برای صدور گواهینامه ISO 9001:2015 از طریق این لینک قابل ملاحظه است.