italy
Italy

استانداردهای ماشین آلات برای مجوز CE اروپا

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


شناسایی و آگاهی از استانداردهای اروپایی هماهنگ شده بوسیله تولید کننده، پیش نیاز مراحل طراحی و تولید ماشین آلات است. همچنین زمانیکه تولید کننده دستگاه، قصد دریافت گواهینامه CE اروپا را از یکی از ارگان های مطلع یا NB های اروپایی داشته باشد، بدون دسترسی به استاندارد رفرنس اروپایی ماشین، تکمیل مدارک فنی مورد نیاز برای تکنیکال فایل محصول، مانند گزارش ارزیابی ریسک و تست ریپورتها،امکانپذیر نیست.

 

توجه : آخرین ویرایش استانداردهای هماهنگ شده (هارمونایز) اروپایی مربوط به ماشین آلات را در قسمت پایین صفحه دایرکتیو ماشین آلات در وب سایت اتحادیه اروپا ، ذیل عنوان Publications in the Official Journal، بطور پیوسته بروز رسانی می شود.

استانداردهای نوع A

استانداردهای اروپایی هماهنگ شده از نوع A برای ماشین آلات، مفاهیم پایه، واژه شناسی و اصول طراحی که برای تمام گروه های ماشین آلات دارای کاربرد است را مشخص می کنند.

کاربرد چنین استانداردهایی به تنهایی، اگر چه فراهم نمودن یک چهارچوب کاری ضروری برای کاربرد درست دایرکتیو ماشین آلات است، اما برای اطمینان یافتن از انطباق با نیازمندیهای ایمنی و سلامتی دایرکتیو ماشین آلات، کافی نیست و بنابراین پیش فرض کاملی را از انطباق، ارائه نمی دهد.

تنها استاندارد اروپایی نوع A برای دایرکتیو ماشین آلات ، EN ISO 12100:2010 (ایمنی ماشین آلات - اصول کلی برای طراحی - ارزیابی ریسک و کاهش ریسک) می باشد.


استانداردهای نوع B

استانداردهای نوع B به این موارد می پردازند :

 • جنبه های خاصی از ایمنی ماشین آلات، یا

 • انواع خاص ایمن سازی (حفاظت) که می تواند در سراسر دامنه مربوط به گروه هایی از ماشین آلات، مورد استفاده قرار بگیرد.

هنگامی که :

 • یک استاندارد از نوع C ، یا

 • ارزیابی ریسک تولید کننده،

نشان بدهد که راهکار فنی مشخص شده بوسیله استانداردهای نوع B ، برای گروه یا مدل خاصی از ماشین آلات مرتبط، مناسب است، بکارگیری مشخصه های استانداردهای نوع B، پیش فرضی از انطباق با نیازمندیهای سلامتی و ایمنی ضروری مربوط به دایرکتیو ماشین آلات را که این استانداردها پوشش می دهند، ارائه می نماید.

بکارگیری استانداردهای نوع B، که مشخصه های ایمنی مربوط به اجزایی از ماشین آلات (components) را ارائه می دهند که بصورت مستقل در بازار اتحادیه اروپا قرار می گیرند، پیش فرضی برای انطباق اجزای ایمنی مرتبط و برای نیازمندیهای سلامتی و ایمنی ضروری که بوسیله این استانداردها پوشش داده می شوند، ارائه می دهد.


استانداردهای نوع C 

استانداردهای نوع C ، مشخصه هایی را برای یک گروه مشخصی از ماشین آلات ارائه می دهند.

تیپ های متفاوت ماشین آلات که متعلق به گروهی از ماشین آلات هستند که بوسیله یک استاندارد نوع C پوشش داده می شود، دارای یک استفاده مورد نظر مشابه و خطرات مشابه موجود هستند.

استانداردهای نوع C ، ممکن است به استانداردهای نوع A یا B ارجاع بدهند و مشخص نمایند که کدام مشخصه ها از استانداردهای نوع A یا B ، برای گروه ماشین آلات مربوطه دارای کاربرد هستند.

هنگامیکه برای یک جنبه مشخصی از ایمنی ماشین آلات ، یک استاندارد نوع C ، از مشخصه های یک استاندارد نوع A یا B، دارای انحراف شود، مشخصه های استاندارد نوع C ، نسبت به مشخصه های استاندارد نوع A یا B، دارای اولویت و حق تقدم هستند.

بکارگیری مشخصه های استاندارد نوع C ، بر پایه ارزیابی ریسک تولید کننده، پیش فرضی از انطباق با نیازمندیهای سلامتی و ایمنی دایرکتیو ماشین آلات ، ارائه می نماید.

استانداردهای معین از نوع C ، بصورت سری هایی از بخش های مختلف ، تدوین می شوند ، 

 • بخش یک از استاندارد ، مشخصه های کلی را ارائه می دهد که برای یک خانواده از ماشین آلات کاربرد دارد، و

 • سایر بخش های استاندارد، مشخصه هایی را برای گروه های خاص ماشین آلات که به یک خانواده تعلق دارند، ارائه می دهند که به مشخصه های بخش یک اضافه شده یا آنها را تغییر می دهند.

برای استانداردهای نوع C که به این روش تدوین می شوند، پیش فرض انطباق با نیازمندیهای ضروری سلامتی و ایمنی مرتبط با دایرکتیو ماشین آلات، بوسیله بکارگیری بخش عمومی اول استاندارد به همراه بخش تخصصی مرتبط استاندارد، ارائه می شود.


 • نیازمندیها و جزییات مربوط به تاییدیه CE ماشین آلات را در این لینک ببینید.

 • پرسش ها، ابهامات و اطلاعات فنی مورد نیاز درباره قرار گرفتن محصول مورد نظر تان در دامنه دایرکتیو ماشین آلات ، نیازمندیهای انطباق محصول با دایرکتیو ماشین آلات و شرایط درج نشان سی ای (CE) بروی دستگاه ها را از طریق سامانه دانش فنی ، با نوبل سرتیفیکیشن در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت تاییدیه اروپایی برای دستگاه ساخت خود را دارید، اطلاعات مجموعه و محصول تولیدی خود را از طریق  سامانه ثبت درخواست اعلام شرایط صدور گواهی ، برای نوبل سرتیفیکیشن ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp