italy
Italy

گواهینامه CE برای آنتن های مخابراتی

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


بااینکه آنتن های مخابراتی ، بعنوان گروهی از وسایل جانبی مربوط به تجهیزات رادیویی می باشند، اما مرجع و رفرنس ارزیابی و صدور تاییدیه CE برای گروهی از انواع آنتن ها، دایرکتیو RED (تجهیزات رادیویی) اروپا نیست.

نیازمندیهای و روش های ارزیابی انطباق برای دریافت گواهینامه CE برای تجهیزات رادیویی


گواهینامه CE آنتن های رادیویی و مخابراتی

با وجود اینکه آنتن های رادیویی و مخابراتی ، بعنوان گروهی از وسایل جانبی مربوط به تجهیزات رادیویی می باشند، اما امکان صدور تاییدیه CE برای برخی از انواع آنتن های مخابراتی بر پایه دایرکتیو RED (تجهیزات رادیویی) اروپا وجود ندارد !

بر پایه راهنمای دایرکتیو اروپایی مربوط به گواهینامه CE برای تجهیزات رادیویی (RED) ، آنتن های رادیویی  به دو گروه "فعال" (active) و "انفعالی" (passive) تقسیم بندی می شوند.

آنتن های فعال یا اکتیو که جزو دایرکتیو گروه محصولات رادیویی (RED) قرار گرفته و نشان CE اروپا برای آنها کاربرد دارد :

 • دارای یک یا چند جزء الکترونیکی فعال (به عنوان دیود، ترانزیستور) بوده و

 • با سیگنال RF دارای تعامل بوده ، و 

 • دارای تقویت کننده هستند

سایر انواع دیگر آنتن ها ، انفعالی یا Passive هستند.

بر پایه تعریف ارائه شده در ماده شماره دو دایرکتیو تجهیزات رادیویی اروپا (RED) :

 • امکان ارائه تاییدیه و گواهینامه CE برای آنتن های مخابراتی انفعالی (Passive) یا پسیو بر پایه دایرکتیو RED در صورت عرضه بعنوان یک محصول مجزا در بازار ، وجود ندارد !

بنابراین برای آنتن های پسیو، تنها امکان ارزیابی و ارائه تاییدیه CE بر پایه دایرکتیو ROHS وجود دارد.


چرا دایرکتیو اروپایی سازگاری الکترومغناطیسی، برای آنتن های انفعالی یا Passive قابل استفاده نیست ؟

بر پایه راهنمای دایرکتیو EMC اروپا، تجهیزاتی که از نظر سازگاری الکترومغناطیسی ، بطور ذاتی بی ضرر محسوب می شوند، باید دارای ویژگی های فیزیکی زیر بصورت ذاتی باشند :

 • امکان تولید یا تقویت تشعشعات الکترومغناطیسی، به صورتیکه از حد مجاز تجهیزات رادیویی و مخابراتی و سایر تجهیزاتی که برای اهداف مد نظر کار می کنند، تجاوز نماید را نداشته باشند.

it is incapable of generating or contributing to electromagnetic emissions which exceed a level allowing radio and telecommunications equipment and other equipment to operate as intended

و همچنین

 • بدون افت در حضور اختلال الکترومغناطیسی که معمولاً در محیط مورد نظر وجود دارد، کار کنند.

it will operate without unacceptable degradation in the presence of the electromagnetic disturbance normally present in its intended environment

با توجه به اینکه آنتن های پسیو معمولا با هر دو شرط بالا مطابقت دارند، از نظر الکترومغناطیسی بعنوان ذاتا بی خطر  طبقه بندی شده و ارزیابی و صدور گواهینامه CE آنتن پسیو (passive) بر پایه دایرکتیو EMC اروپا امکانپذیر نیست.


استانداردهای هماهنگ شده اروپایی برای CE مارکینگ آنتن های اکتیو یا فعال (active)

ارزیابی و صدور گواهینامه CE برای آنتن های اکتیو ، بر پایه دایرکتیو تجهیزات رادیویی (RED) و این استانداردها انجام می شود :

 • سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات چند رسانه ای - نیازمندیهای ایمنی (تاثیرپذیری) EN 55035:2017

 • سازگاری الکترومغناطیسی تجهیزات چند رسانه ای - نیازمندیهای انتشار (تاثیرگذاری)  EN 55032:2015

 • استاندارد سازگاری الکترومغناطیسی برای تجهیزات و خدمات رادیویی - بخش اول : نیازمندیهای فنی معمول ETSI EN 301 489

با توجه به اینکه انطباق با نیازمندیهای دایرکتیو EMC اروپا ، بعنوان یکی از الزامات انطباق تجهیزات رادیویی با نیازمندیهای دایرکتیو RED است، اگر چه استانداردهای EN 55032 و ETSI EN 301 489 جزو استانداردهای هماهنگ شده مرتبط با دایرکتیو EMC طبقه بندی شده اند، اما در گواهینامه CE آنتن های فعال که بر پایه دایرکتیو RED صادر می شود، به این دو استاندارد نیز اشاره می شود.


 • پرسشها، ابهامات و اطلاعات فنی مورد نیاز درباره دایرکتیو و استانداردهای اروپایی مربوط به نشان CE برای آنتن ها را از طریق سامانه دانش فنی با نوبل سرتیفیکیشن در میان بگذارید.

 • اگر درخواست ارزیابی محصول و دریافت گواهینامه CE برای آنتن های تولیدی خود را دارید، اطلاعات محصول را از طریق سامانه درخواست گواهی ارسال نموده یا با ما تماس بگیرید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp