italy
Italy

روش تعیین ماژول ارزیابی انطباق CE برای تجهیزات فشار

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


ماژول یا روش ارزیابی انطباق تجهیزات تحت فشار برای صدور گواهینامه CE بر پایه دایرکتیو PED ، بر اساس نیازمندیهای پیوست شماره دو (Annex II) دایرکتیو اروپایی گواهینامه CE برای تجهیزات فشار و همچنین الزامات فنی بیان شده در ماده 4 دایرکتیو PED، تعیین می شود.

 

روش تعیین ماژول ازیابی انطباق برای صدور گواهینامه CE تجهیزات فشار

ارجاعات موجود در جداول به دسته بندی ماژول های ارزیابی انطباق تجهیزات فشار، به شرح زیر است :

I

=

ماژول A

II

=

ماژول  A2

ماژول D1

ماژول E1

III

=

ماژول های  B (نوع طراحی) + D

ماژول B (نوع طراحی) + F

ماژول B (نوع تولید) + E

ماژول B (نوع تولید) + C2 و H

IV

=

ماژول های  B (نوع تولید) + D

ماژول B (نوع تولید) +   F 

ماژول G

ماژول H1

تجهیزات تحت فشار باید مشمول یکی از روش های ارزیابی انطباق جدول باشند که ممکن است توسط سازنده از بین مواردی که برای هر طبقه بندی (I یا II یا III یا IV) در نظر گرفته شده، انتخاب شود.

سازنده همچنین ممکن است در صورت وجود، یکی از رویه‌هایی را که برای دسته بالاتر اعمال می‌شود، اعمال کند.


1- لوازم جانبی ایمنی (safety accessories) که در بند 4 ماده 2 دایرکتیو PED تعریف شده و در بند 4 (1) (d) دایرکتیو PED به آنها ارجاع داده شده، در رده IV طبقه بندی می شوند.


بند 4 از ماده 2 دایرکتیو تجهیزات فشار

«لوازم جانبی ایمنی» به معنای دستگاه‌هایی است که برای محافظت از تجهیزات تحت فشار در برابر مقادیر بیش از حد مجاز طراحی شده‌اند، از جمله دستگاه‌هایی برای محدودیت فشار مستقیم، مانند :

 • دریچه‌های ایمنی،

 • دستگاه‌های ایمنی ترکیدگی دیسک،

 • میله‌های کمانش،

 • سیستم‌های کاهش فشار ایمنی کنترل‌شده (CSPRS) و

 • دستگاه‌های محدودکننده.

که یا وسیله‌های اصلاح کننده را فعال می‌کنند یا "خاموش کردن" یا "خاموش کردن و قفل کردن" را فراهم می‌کنند، مانند :

 • سوئیچ‌های فشار یا

 • سوئیچ‌های دما یا

 • سوئیچ‌های سطح مایع و

 • دستگاه‌های کنترل و تنظیم اندازه‌گیری مربوط به ایمنی (SRMCR).

با این حال، به‌عنوان استثناء، لوازم جانبی ایمنی تولید شده برای تجهیزات خاص ممکن است در همان دسته تجهیزاتی که محافظت می‌کنند طبقه‌بندی شوند.


2- لوازم جانبی فشار (pressure accessories) که در بند 5 ماده 2 دایرکتیو PED تعریف شده و در بند 4 (1) (d) دایرکتیو به آنها ارجاع شده، بر اساس موارد زیر طبقه بندی می شوند :

 • حداکثر فشار مجاز آنها PS

 • حجم V یا اندازه اسمی DN آنها، در صورت لزوم

 • گروه مایعاتی که برای آنها در نظر گرفته شده است

برای تعیین دسته ارزیابی انطباق باید از جدول مناسب برای مخازن یا لوله کشی استفاده شود.

در مواردی که هم حجم و هم اندازه اسمی در بند دوم زیرپاراگراف اول مناسب در نظر گرفته شود، لوازم جانبی تحت فشار باید در بالاترین رده طبقه بندی شوند.


بند 5 از ماده 2 دایرکتیو تجهیزات فشار

«لوازم جانبی فشار» به دستگاه های با کارکرد عملیاتی و دارای محفظه های تحمل کننده فشار گفته می شود.


بند 4 (1) (d) دایرکتیو تجهیزات فشار

لوازم جانبی ایمنی و فشار در نظر گرفته شده برای تجهیزات تحت پوشش قسمتهای (a)، (b) و (c) که زیر مجموعه بخش 1 از ماده 4 (الزامات فنی) دایرکتیو PED هستند، از جمله جایی که چنین تجهیزاتی در یک مجموعه گنجانده شده اند.

a - ظروف حاوی سیالات با شرایط زیر ، به جز آنهایی که در قسمت b اشاره شده اند :

i) گازها، گازهای مایع، گازهای محلول تحت فشار، بخارات و همچنین مایعاتی که فشار بخار آنها در حداکثر دمای مجاز، بیش از 0.5 بار بالاتر از فشار معمولی اتمسفر (1013 میلی‌بار) باشد در حدود زیر:

 • برای سیالات گروه 1 با حجم بیشتر از 1 لیتر و محصول PS و V بیشتر از 25 بار در لیتر یا با فشار PS بیشتر از 200 بار (پیوست II دایرکتیو-جدول 1)

به طور استثناء، ظرف (vessel) هایی که حاوی گاز ناپایدار هستند و بر اساس جدول 1 در دسته های I یا II قرار می گیرند، باید در دسته III طبقه بندی شوند.

 • برای مایعات در گروه 2، با حجم بیشتر از 1 لیتر و محصول PS و V بیشتر از 50 بار در لیتر، یا با فشار PS بیشتر از 1000 بار، و تمام خاموش کننده ها و بطری های قابل حمل برای دستگاه تنفس (پیوست II دایرکتیو - جدول 2)

به طور استثناء، خاموش کننده ها و بطری های قابل حمل برای تجهیزات تنفسی باید حداقل در دسته III طبقه بندی شوند.

 ii) مایعات دارای فشار بخار در حداکثر دمای مجاز حداکثر 0.5 بار بالاتر از فشار معمولی اتمسفر (1013 میلی‌بار) در حدود زیر :

 • برای سیالات گروه 1 با حجم بیشتر از 1 لیتر و محصول PS و V بیشتر از 200 بار در لیتر یا با فشار PS بیشتر از 500 بار (پیوست II دایرکتیو - جدول 3)

 • برای سیالات گروه 2 با فشار PS بیشتر از 10 بار و محصول PS و V بیشتر از 10000 بار در لیتر یا با فشار PS بیشتر از 1000 بار (پیوست II دایرکتیو - جدول 4)

به‌طور استثناء، مجموعه‌هایی که برای تولید آب گرم در نظر گرفته شده‌اند، که در زیر پاراگراف دوم ماده 4 (2) بیان شده اند،  مشمول یک EU Type examination (ماژول B - نوع طراحی) از نظر انطباق با الزامات اساسی ذکر شده در قسمتهای 10.2، 11.2، 4.3، 5(a) و 5(d) از پیوست I دایرکتیو ، یا مشمول به تضمین کیفیت کامل (ماژول H) خواهند بود.

 b - تجهیزات تحت فشار آتش گرفته یا گرم شده با خطر گرمای بیش از حد که برای تولید بخار یا آب فوق گرم در دماهای بالاتر از 110 درجه سانتیگراد با حجم بیش از 2 لیتر در نظر گرفته شده و همه زودپزها  (پیوست II دایرکتیو - جدول 5)

به طور استثناء، طراحی زودپزها باید تابع یک روش ارزیابی انطباق معادل حداقل یکی از ماژول های دسته III باشد.

c - لوله کشی مورد نظر برای :

i) گازها، گازهای مایع، گازهای محلول تحت فشار، بخارات و مایعاتی که فشار بخار آنها در حداکثر دمای مجاز، بیش از 0.5 بار بالاتر از فشار معمولی اتمسفر (1013 میلی‌بار) باشد، در حدود زیر :

 • برای سیالات گروه 1 با DN بیشتر از 25 (پیوست II دایرکتیو - جدول 6)

به طور استثناء، لوله‌هایی که برای گازهای ناپایدار در نظر گرفته شده و بر اساس جدول 6 در دسته‌های I یا II قرار می‌گیرند، باید در دسته III طبقه‌بندی شوند.

 • برای سیالات گروه 2 با DN بیشتر از 32 و محصول PS و DN بیشتر از 1000 بار (پیوست II دایرکتیو - جدول 7)

استثنائاً، کلیه لوله‌های حاوی سیالات در دمای بیش از 350 درجه سانتیگراد و بر اساس جدول 7 در دسته II قرار می‌گیرند، باید در دسته III طبقه‌بندی شوند.

ii) مایعات دارای فشار بخار در حداکثر دمای مجاز حداکثر 0.5 بار بالاتر از فشار معمولی اتمسفر (1013 mbar) در محدوده زیر :

 • برای سیالات گروه 1 با DN بیشتر از 25 و حاصلضرب PS و DN بیشتر از 2000 بار (پیوست II دایرکتیو - جدول 8)

 • برای سیالات گروه 2 با PS بیشتر از 10 بار، DN بیشتر از 200 و محصول PS و DN بیشتر از 5000 بار (پیوست II دایرکتیو - جدول 9)


 • برای راهنمایی جهت تعیین ماژول یا ماژول های ارزیابی انطباق تجهیز فشار مورد نظرتان با ما تماس بگیرید.

 • اگر درخواست ارزیابی و دریافت گواهینامه CE برای تجهیز فشار مورد نظرتان بر اساس دایرکتیو PED را دارید، پرسشنامه آنلاین درخواست صدور گواهی CE را تکمیل نمایید.

 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp