italy
Italy

انتشار خطوط راهنمای ISO 10015:2019

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


خطوط راهنمای ایزو 10015 برای مدیریت سیستم داخلی آموزشی و شایستگی کارکنان سازمان تدوین شده است. اولین ویرایش خطوط راهنمای ایزو 10015 ، قدیمی و در دسامبر سال 1999 منتشر شده است .

 

مدیریت کیفیت - راهنمایی ها برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

ویرایش جدید خطوط راهنمای ایزو 10015 ، که در دسامبر 2019 (برابر با آذر ماه 1398) منتشر شده ، خطوط راهنمایی را برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم هایی برای "مدیریت شایستگی" و "توسعه کارکنان" به منظور تاثیرگذاری مثبت بر بروندادهای مرتبط با انطباق محصولات و خدمات و نیازها و انتظارات طرف های ذینفع مرتبط با سازمان ، ارائه می دهد .

خطوط راهنمای ISO 10015:2019 ، برای تمام سازمان ها صرفنظر از نوع یا اندازه آنها کاربرد دارد .

خطوط راهنمای ویرایش جدید ایزو 10015 ، به نیازمندیهای مربوط به خانواده استانداردهای ایزو 9000 یا سایر استانداردها ، اضافه نشده ، این استانداردها را تغییر نداده و یا اصلاح نمی نماید .

مهمترین تغییر در ویرایش سال 2019 از خطوط راهنمای ایزو 10015 ، نسبت به ویرایش قدیمی (سال 1999) ایزو 10015 ، جایگزین شدن مفهوم "شایستگی" (Competence) به جای عبارت "آموزش" (Training) است .

دانلود فایل ویرایش جدید خطوط راهنمای ایزو 10015 ویرایش 2019


نیازمندیهای اصلی و اجرایی خطوط راهنمای ایزو 10015 ویرایش 2019

بند 4. مدیریت شایستگی

بند 1.4. کلیات

بند 2.4. تعیین نیازهای شایستگی

بند 3.4. ارزیابی شایستگی جاری و نیازهای توسعه


بند 5. مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

بند 1.5. کلیات

بند 2.5. برنامه ریزی

بند 3.5. ساختار برنامه

بند 4.5. اقدامات واکنشی

بند 5.5. نقش ها و مسئولیت ها

بند 6.5. ارزیابی تاثیر یک مدیریت شایستگی و برنامه توسعه کارکنان

بند 7.5. تعیین نمودن نیازهای شایستگی و توسعه ای کارکنان برای آینده


  • خطوط راهنمای ISO 10015:2019 ، قابلیت صدور گواهی رسمی و تحت اعتبار (اکردیته) را ندارد ، زیرا بعنوان یک استاندارد منتشر نشده است .

  • خطوط راهنمای ویرایش جدید ایزو 10015 ، فقط برای سیستم داخلی مدیریت شایستگی منابع انسانی و کارکنان سازمان ها کاربرد داشته و معیارها یا راهنمایی هایی را برای سازمان هایی که خدمات آموزشی ارائه می دهند ، بیان نمی نماید.


  • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با خطوط راهنمای ISO 10015:2019 را می توانید از طریق سامانه دانش فنی ، با ما در میان بگذارید .

  • درخواست انجام ممیزی و صدور تاییدیه انطباق (Attestation of Conformity) بر پایه خطوط راهنمای ISO 10015:2019 را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی ، درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس ، درخواست خود را اعلام نمایید .

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp