italy
Italy

اولین استاندارد ایزو مربوط به همه گیری ویروس کرونا در محیط کار ، ایزو 45005

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


از زمان شروع همه گیری ویروس کرونا ، سازمانها و مقامات مسئول در کشورهای مختلف، الزامات و قوانینی را برای محیط های کسب و کار ارائه نموده اند. اما مشخصه در دسترس عموم منتشر شده بوسیله ایزو یا همان ISO/PAS 45005 ، بعنوان خطوط راهنمای کار کردن ایمن در طی مدت همه گیری وبروس کرونا ، کاربردی ترین سیستم مدیریتی منتشر شده در این رابطه در جهان بوده که قابل استفاده برای تمامی سازمانها، شرکتها و کسب و کارها است.

مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای - خطوط راهنمای عمومی برای کار کردن ایمن در مدت همه گیری جهانی ویروس کرونا (COVID-19)

مشخصه در دسترس عموم ISO/PAS 45005 ، واکنشی به همه گیری جهانی ویروس کرونا یا COVID-19 و ریسک افزایش یافته این بیماری است که برای سلامتی، ایمنی و تندرستی افراد در تمامی محیط ها ، شامل افرادی که در خانه یا در محیط های سیار، کار می کنند و کارکنان و سایر طرفهای ذینفع در محیط های کار فیزیکی، ارائه می شود.

دولتها، قانونگذاران و سایر نهادهای حرفه ای در سراسر جهان، راهنمایی را در مورد کار کردن ایمن در مدت همه گیری ویروس کرونا یا COVID-19 ، منتشر نموده اند.


ایزو 45005 ، مجموعه عمومی واحدی از راهنماهایی را ارائه می نماید که این اطلاعات (راهنماهای منتشر شده قبلی در مورد کرونا) را کامل نموده و از اصول زیر پشتیبانی می نمایند :

 • اقدامات منطقی برای مدیریت نمودن ریسکهایی که از COVID-19 ناشی می شوند ، اجرا می شوند یا اجرا خواهند شد تا از سلامتی و ایمنی کارکنان و سایر طرفهای ذینفع مرتبط ، محافظت نماید.

 • کارکنان نباید ملزم به کار کردن بشوند ، مگر آنکه این اقدامات اجرا شده باشد.

راهنمای ISO 45005 ، شامل توصیه های عملی برای سازمانها و کارکنان در مورد چگونگی مدیریت نمودن این ریسک ها بوده و برای سازمانهایی که عملیاتشان را از سر می گیرند، آنهایی که در تمام همه گیری ویروس کرونا در حال کار کردن بوده اند، و آنهایی که در حال شروع کار هستند، مناسب است.

راهنمای ایزو 45005 ، عمومی بوده و برای سازمانها صرفنظر از ماهیت کسب و کار، ارائه خدمات، اندازه یا پیچیدگی آنها، کاربرد دارد.

مشخصه در دسترس عموم ISO/PAS 45005 ، این موضوع را به رسمیت می شناسد که سازمانهای کوچکتر بسیاری دارای دپارتمان های اختصاصی برای انجام وظایفی مانند ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S) ، مدیریت تسهیلات یا منابع انسانی در رابطه با همه گیری COVID-19 ، نیستند.

جزییات و اطلاعات دقیق تر در مورد وظایف تخصصی مربوط به ایمنی و بهداشت، از سوی نهادهای حرفه ای و دامنه گسترده ای از استانداردهای ملی و بین المللی، در دسترس است.


بوسیله پیاده سازی راهنمای موجود در ایزو 45005 ، سازمان قادر خواهد بود تا :

 • اقدام اثربخشی را برای محافظت از کارکنان و سایر طرفهای ذینفع مرتبط از ریسکهای مربوط به COVID-19 ، انجام بدهد،

 • نشان بدهد که در حال پرداختن به ریسکهای مرتبط با COVID-19 و استفاده نمودن از یک رویکرد سیستماتیک است،

 • چهارچوب کاری را برای توانایی سازگار شدن اثربخش و به موقع به منظور تغییر دادن موقعیت، تخصیص بدهد.


سازمانهایی که ISO 45005 را بکار می گیرند، می توانند این راهنما را برای آگاه نمودن سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شان از طریق ارتباط دادن بندهای این راهنما که مرتبط با چرخه برنامه-اجرا-کنترل-اقدام (PDCA) است، به صورتیکه در زیر نشان داده شده را مورد استفاده قرار بدهند.

اتخاذ رویکردی سیستمی، هماهنگ نمودن منابع و تلاشهایی که در مدیریت نمودن همه گیری COVID-19 ، خیلی مهم هستند را تسهیل می نماید.

 • برنامه : برنامه ریزی کنید که چه نیازهایی باید برای کار کردن ایمن سازمان، انجام بگیرند (بند 4 تا 8 ایزو 45005)

 • انجام : آنچه که سازمان برنامه ریزی نموده است را اجرا کنید (بند 9 تا 12 ایزو 45005)

 • کنترل : ببینید چقدر خوب کار می کند (بند 13 ایزو 45005)

 • اقدام : مشکلات را برطرف کنید و راه هایی را برای ساختن آنچه که سازمان در حال انجام دادن آن حتی بصورت اثربخش تر است، جستجو کنید (بند 14 ایزو 45005)


دانلود متن اصلی ISO/PAS 45005:2020

راهنمای ایزو 45005 ، بعنوان مجموعه ای از توصیه های گام به گام به تنهایی، در نظر گرفته نشده است.

مدرک ISO 45005، چهارچوبی را ارائه می نماید که در آن، چرخه PDCA که در بالا نشان داده شده، باید با تمام بخشهای فعال در همه زمانها، تکرار شود تا بهبود مداوم در حال انجام سازمان را فعال نموده و این اطمینان را بدهد که سازمان به تغییرات در حین فازهای مختلف همه گیری COVID-19 ، واکنش نشان می دهد.


 • 021 888 999 11
 • phone
whatsapp