italy
Italy

ایزو 19600 در یک نگاه

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


انطباق یکی از بزرگترین چالش هایی است که کسب و کارها امروزه با آن روبرو هستند . نداشتن کنترلها و برقرار نبودن فرهنگ درست در مورد انطباق با قوانین و مقررات ، می تواند جریمه ها یا بدهی های میلیونی را به سازمان تحمیل نماید اما بوسیله پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 19600 ، می توان از این پیامدهای ناخواسته پیشگیری نمود.سازمانهایی که قصد دارند تا در دراز مدت موفق باشند، نیاز دارند تا فرهنگ یکپارچگی و انطباق را حفظ نمایند و نیازها و انتظارات ذینفعان را مورد توجه قرار بدهند. بنابراین یکپارچگی و انطباق نه تنها پایه است بلکه برای یک سازمان موفق و پایدار، بعنوان یک فرصت قلمداد می شود.

 

هر آنچه درباره سیستم مدیریت تطابق (compliance management systems) و استاندارد ایزو 19600 باید بدانید

🔸 سیستم مدیریت انطباق بر پایه ایزو 19600 چیست ؟

🔸 سیستم مدیریت انطباق بر پایه ایزو  19600 چه کاربردی دارد ؟

🔸 ساختار ایزو 19600 چگونه است ؟

🔸 تاریخچه ایزو 19600 چیست ؟

🔸 پیاده سازی سیستم مدیریت انطباق بر پایه ایزو 19600 بر اساس چه مدل و اصولی انجام می شود ؟

🔸 پیاده سازی و دریافت گواهینامه ایزو 19600 چه مزیت هایی برای سازمان دارد ؟

🔸 برنامه ریزی و فعالیتهای پیش از ممیزی استاندارد ایزو 19600 چگونه انجام می گیرند ؟

🔸 صدور گواهینامه ایزو 19600 با چه شرایطی انجام می شود ؟


پاسخ به همه این پرسشهای مهم را در صفحه ایزو 19600 ببینید .

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp