italy
Italy

شرایط صدور مجدد گواهینامه ایزو در وضعیت همه گیری ویروس کرونا

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


موضوع نوشتار این صفحه ، شامل یکی از پرسش های مهمی است که در وب سایت پرسش های متداول یا FAQ متعلق به مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF به نشانی https://iaffaq.com ، درباره شرایط ویژه انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، در دوران همه گیری جهانی ویروس COVID-19 (کرونا) ، انجام شده است.

 

محتوای ارائه شده در این صفحه ، از طریق وب سایت پرسشهای متداول IAF ، قابل راستی آزمایی است.

 

پرسش شماره 25

  • در هنگام بحران همه گیری ویروس کرونا، اگر یک نهاد صدور گواهینامه، بخشی از صدور مجدد گواهینامه سیستم مدیریت (ایزو) را بصورت ممیزی از راه دور (ریموت) انجام بدهد و برنامه ریزی نماید تا قسمت باقی مانده از ممیزی را بصورت در محل یا on-site ، تا شش ماه آینده تکمیل نماید، آیا در چنین شرایطی امکانپذیر است که صدور مجدد گواهینامه (recertification)، در زمان جمع بندی نتیجه ممیزی از راه دور (ریموت) انجام شود ؟

پاسخ

اگر نهاد صدور گواهی ایزو قادر نباشد تا فعالیتهای ارزیابی را بصورت فیزیکی انجام بدهد یا زمانی که این فعالیتها نتوانند بصورت کامل با فعالیتهای ارزیابی بصورتیکه در IAF MD 4 بیان شده، جایگزین شوند، بنابراین فعالیتهای صدور مجدد گواهی ایزو که بصورت نرمال برنامه ریزی شده اند، ممکن است تا شش ماه به تاخیر بیفتند.

صدور مجدد (recertification) یک گواهینامه ایزو ، فقط زمانی می تواند انجام بشود که نهاد صدور گواهی بتواند تمام نیازمندیهای صدور مجدد گواهی ایزو را بر پایه بند 2.3.6.9 از استاندارد ISO/IEC 17021-1:2015 ، که شامل موارد زیر است را انجام بدهد.

  • ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت مورد ممیزی با نگاه به تغییرات و ادامه یافتن ارتباط و کاربردپذیری آن

  •  ارزیابی تعهد اثبات شده مربوط به نگهداری اثربخشی و بهبود سیستم مدیریت مورد ممیزی، بمنظور ارتقاء عملکرد کلی

  • ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت مورد ممیزی در ارتباط با دستیابی سازمان به اهدافش و نتایج مورد انتظارش در خصوص سیستم مدیریت مورد ممیزی

  • در صورت وجود عدم انطباق عمده (major NC)، تعریف محدوده های زمانی برای اصلاحات (correction) و اقدامات اصلاحی (corrective action)، انجام شدن و تایید انجام آنها، قبل از تاریخ انقضا (Expire date) ی گواهینامه 


  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp