italy
Italy

ارتباط ایزو 29001 با ISO/TS 29001 و API Spec Q1 و API Spec Q2

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


آگاهی از ارتباط بین نیازمندیهای ایزو 29001 ویرایش 2020 با رفرنس های قبلی انتشار یافته مشابه با آن، باعث بالا رفتن توانایی های سیستم مدیریت کیفیت مجموعه فعال در زنجیره تامین کالا یا خدمات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی، برای پیاده سازی اثربخش تر نیازمندیهای ایزو 29001،و همچنین در مرحله انجام ممیزی و صدور گواهینامه بوسیله نهاد گواهی دهنده معتبر ایزو،موجب دستیابی به سطح انطباق بالاتری با استاندارد ISO 29001:2020 می شود.

 

نوبل سرتیفیکیشن ، تنها نهاد صدور گواهینامه ارائه دهنده گواهینامه معتبر UNI ISO 29001:2020 تحت اعتبار مرکز تایید صلاحیت ایتالیا !

توجه و هشدار !

  • سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 29001 ، باید از خدمات نهادهای صدور گواهینامه اکردیته و معتبر که قابل ردیابی به IAF باشند، استفاده نمایند.

  • دریافت گواهینامه غیر اکردیت (non-accredited) استاندارد ISO 29001 ، حتی از نهادهای صدور گواهینامه معتبر و اکردیته، فاقد ارزش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.

روش تشخیص گواهینامه معتبر یا اکردیته (تحت اعتبار) ایزو را ببینید.


ارتباط ایزو 29001 با ISO/TS 29001 و API Spec Q1 و API Spec Q2

ایزو 29001 ویرایش 2020 ، مشخصه فنی ISO/TS 29001:2010 را باطل نموده است.

علاوه بر ایزو 29001 ، سازمان های فعال بسیاری در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی، رفرنس های زیر را بکار می گیرند یا از تامین کنندگانشان می خواهند که سیستم مدیریت کیفیت شان را در تطابق با نیازمندیهای این رفرنس ها، نگهداری نمایند.

  • API Spec Q1 (مشخصه های مربوط به نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای تولیدی برای صنعت نفت و گاز طبیعی-ویرایش نهم)

یا

  • API Spec Q2 (مشخصه های مربوط به نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت برای سازمانهای خدماتی برای صنعت نفت و گاز طبیعی-ویرایش اول)

اما استاندارد ISO 29001:2020 ، به این منظور که بصورت معادل با API Spec Q1 و API Spec Q2  مورد استفاده قرار بگیرد، یعنی در واقع جایگزین آنها بشود، طراحی شده است.


ماتریس ارتباطی بین نیازمندیهای ایزو 29001 با ISO/TS 29001 و API Spec Q1 و API Spec Q2

ISO 29001 : 2020

ISO/TS 29001:2010

API Spec Q1 

(9th edition)

API Spec Q2 

(1st edition)

4 محتوای سازمان

1.4 درک سازمان و محتوای آن

1.4 سیستم مدیریت کیفیت-نیازمندیهای عمومی

1.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-کلیات

1.1.4 کلیات - سیستم مدیریت کیفیت

2.6.5 بازنگری مدیریت-درونداد بازنگری

2.5.6 بازنگری مدیریت-نیازمندیهای درونداد

2.5.6 بازنگری مدیریت-نیازمندیهای درونداد

2.4 درک نیازها و انتظارات طرفهای ذینفع

1.4 سیستم مدیریت کیفیت-نیازمندیهای عمومی

1.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-کلیات

1.1.4 کلیات - سیستم مدیریت کیفیت

3.5.5 مسئولیت، اختیار، و ارتباطات-ارتباطات درونی

5.1.4 سیستم مدیریت کیفیت- ارتباطات

5.1.4 کلیات - ارتباطات

2.6.5 بازنگری مدیریت - درونداد بازنگری

2.5.6 بازنگری مدیریت - نیازمندیهای درونداد

2.5.6 بازنگری مدیریت - نیازمندیهای درونداد

3.2.7 فرایندهای مرتبط با مشتری-ارتباطات مشتری

   

3.4 تعیین نمودن دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت

1.4 سیستم مدیریت کیفیت-نیازمندیهای عمومی

1.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-کلیات

1.1.4 کلیات - سیستم مدیریت کیفیت

 

4.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-برنامه ریزی

4.1.4 کلیات-برنامه ریزی

1.2.4 نیازمندیهای مدون سازی-کلیات

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی-کلیات

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی-کلیات

4.4 سیستم مدیریت کیفیت و فرایندهای آن

1.4 سیستم مدیریت کیفیت-نیازمندیهای عمومی

1.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-کلیات

1.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-کلیات

4.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-برنامه ریزی

4.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-برنامه ریزی

 

1.2.4 مسئولیت مدیریت-کلیات

1.2.4 مسئولیت مدیریت-ساختار سازمانی

1.2.4 نیازمندیهای مدون سازی-کلیات

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی-کلیات

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی-کلیات

2.4.4 نیازمندیهای مدون سازی-روش های اجرایی

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی-کلیات

1.5 تعهد مدیریت

3.5 ارزیابی و مدیریت ریسک

3.5 ارزیابی و مدیریت ریسک

1.8 اندازه گیری، آنالیز و بهبود - کلیات

1.6 پایش، اندازه گیری، آنالیز و بهبود سیستم مدیریت کیفیت - کلیات

1.6 پایش، اندازه گیری، آنالیز و بهبود سیستم مدیریت کیفیت - کلیات

3.2.8 پایش و اندازه گیری- پایش و اندازه گیری فرایندها

3.2.6 پایش ، اندازه گیری و بهبود - ارزیابی فرایند

2.2.6 پایش ، اندازه گیری و بهبود - ممیزی داخلی

4.8 آنالیز داده ها

3.6 آنالیز داده ها

3.6 آنالیز داده ها

5 رهبری

1.5 رهبری و تعهد

1.1.5 کلیات

1.5 تعهد مدیریت

2.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-خط مشی کیفیت

2.1.4 کلیات-خط مشی کیفیت

3.5 خط مشی کیفیت

1.4.5 برنامه ریزی - اهداف کیفیت

3.1.4 سیستم مدیریت کیفیت - اهداف کیفیت

3.1.4 کلیات - اهداف

3.5.5 مسئولیت، اختیار و ارتباطات - ارتباطات درونی

1.5.1.4 سیستم مدیریت کیفیت - ارتباطات - درونی

1.5.1.4 کلیات - ارتباطات - درونی

1.2.4 مسئولیت مدیریت-کلیات

1.2.4 مسئولیت مدیریت-ساختار سازمانی

1.6.5 بازنگری مدیریت - کلیات

1.5.6 بازنگری مدیریت - کلیات

1.5.6 بازنگری مدیریت - کلیات

2.5 خط مشی

1.2.5 ایجاد خط مشی کیفیت

3.5 خط مشی کیفیت

2.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-خط مشی کیفیت

2.1.4 کلیات-خط مشی کیفیت

2.2.5 اطلاع رسانی خط مشی کیفیت

1.5 تعهد مدیریت

   

3.5 خط مشی کیفیت

2.1.4 سیستم مدیریت کیفیت-خط مشی کیفیت

2.1.4 کلیات-خط مشی کیفیت

3.5 نقش ها، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی

1.5.5 مسئولیت، اختیار و ارتباطات - مسئولیت و اختیار

1.5.1.4 سیستم مدیریت کیفیت - ارتباطات - درونی

1.5.1.4 کلیات - ارتباطات - درونی

2.5.5 مسئولیت، اختیار و ارتباطات - نماینده مدیریت

2.2.4 مسئولیت مدیریت-مسئولیت و اختیار

2.2.4 مسئولیت مدیریت-مسئولیت و اختیار

3.5.5 مسئولیت، اختیار و ارتباطات - ارتباطات درونی

3.2.4 مسئولیت مدیریت-نماینده مدیریت

6 برنامه ریزی

1.6 اقدامات به منظور پرداختن به ریسک ها و فرصت ها

 

3.5 ارزیابی و مدیریت ریسک

3.5 ارزیابی و مدیریت ریسک

2.5.8 بهبود - اقدام اصلاحی

2.4.6 بهبود - اقدام اصلاحی

2.4.6 بهبود - اقدام اصلاحی

3.5.8 بهبود - اقدام پیشگیرانه

3.4.6 بهبود - اقدام پیشگیرانه

3.4.6 بهبود - اقدام پیشگیرانه

2.6 اهداف کیفی و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها

1.4.5 برنامه ریزی - اهداف کیفیت

3.1.4 سیستم مدیریت کیفیت - اهداف کیفیت

3.1.4 کلیات - اهداف

3.6 برنامه ریزی تغییرات

بدون الزام معادل

11.5 مدیریت تغییر

11.5 مدیریت تغییر

7 پشتیبانی

1.7 منابع

1.1.7 کلیات

1.6 فراهم نمودن منابع

1.3.4 توانایی سازمان-فراهم نمودن منابع

1.3.4 توانایی سازمان-فراهم نمودن منابع

2.1.7 افراد

1.6 فراهم نمودن منابع

1.3.4 توانایی سازمان-فراهم نمودن منابع

1.3.4 توانایی سازمان-فراهم نمودن منابع

2.2.6 منابع انسانی - شایستگی،آموزش و آگاهی

2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی

2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی

3.1.7 زیرساخت

3.6 زیرساخت

3.3.4 محیط کاری

3.3.4 محیط کاری

8.7.5 نگهداری پیشگیرانه

8.7.5 نگهداری پیشگیرانه، بازرسی، و برنامه تست

4.1.7 محیط برای اجرای فرایندها

3.6 زیرساخت

3.3.4 محیط کاری

3.3.4 محیط کاری

5.1.7 منابع پایش و اندازه گیری

6.7 کنترل تجهیزات پایش و اندازه گیری

8.5 کنترل تجهیزات تست، اندازه گیری و پایش

8.5 کنترل تجهیزات تست، اندازه گیری و پایش و تشخیص

6.1.7 دانش سازمانی

بدون الزام معادل

بدون الزام معادل بدون الزام معادل

2.7 شایستگی

1.2.6 منابع انسانی - کلیات

1.2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی-کلیات

1.2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی-کلیات

2.2.6 منابع انسانی - شایستگی،آموزش و آگاهی

2.2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی-شایستگی پرسنل

2.2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی-شایستگی پرسنل

 

3.2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی-آموزش و آگاهی

3.2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی-آموزش و آگاهی

3.7 آگاهی

3.5.5 مسئولیت، اختیار و ارتباطات - ارتباطات درونی

1.5.1.4 سیستم مدیریت کیفیت - ارتباطات - درونی

1.5.1.4 کلیات - ارتباطات - درونی

2.2.6 منابع انسانی - شایستگی،آموزش و آگاهی

3.2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی-آموزش و آگاهی

3.2.3.4 توانایی سازمان-منابع انسانی-آموزش و آگاهی

4.7 ارتباطات

3.5.5 مسئولیت، اختیار و ارتباطات - ارتباطات درونی

1.5.1.4 سیستم مدیریت کیفیت - ارتباطات - درونی

1.5.1.4 کلیات - ارتباطات - درونی

3.2.7 فرایندهای مرتبط با مشتری - ارتباطات مشتری

2.5.1.4 سیستم مدیریت کیفیت - ارتباطات - بیرونی

2.5.1.4 کلیات - ارتباطات - بیرونی

5.7 اطلاعات مدون

1.5.7 کلیات

1.2.4 نیازمندیهای مدون سازی- کلیات

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- کلیات

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- کلیات

 

2.4.4 نیازمندیهای مدون سازی-روش های اجرایی

 

3.2.4 نیازمندیهای مدون سازی- کنترل مدارک

3.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- کنترل مدارک

2.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- کنترل مدارک

4.2.4 نیازمندیهای مدون سازی- کنترل سوابق

5.4 کنترل سوابق

5.4 کنترل سوابق

1.1.7 پدیدآوری محصول - برنامه ریزی پدیدآوری محصول-تکمیلی

4.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- استفاده از مدارک بیرونی در پدیدآوری محصول

 

2.5.7 بوجود آوردن و بروز آوری

1.2.4 نیازمندیهای مدون سازی- کلیات

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- کلیات

1.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- کلیات

 

2.4.4 نیازمندیهای مدون سازی-روش های اجرایی

 

3.2.4 نیازمندیهای مدون سازی- کنترل مدارک

3.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- کنترل مدارک

2.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- کنترل مدارک

4.2.4 نیازمندیهای مدون سازی- کنترل سوابق

5.4 کنترل سوابق

5.4 کنترل سوابق

1.1.7 پدیدآوری محصول - برنامه ریزی پدیدآوری محصول-تکمیلی

4.4.4 نیازمندیهای مدون سازی- استفاده از مدارک بیرونی در پدیدآوری محصول

 

8 عملیات

1.8 طرحریزی و کنترل عملیاتی

1.7 پدیدآوری محصول - برنامه ریزی پدیدآوری محصول

2.5 طرحریزی

2.5 طرحریزی

2.7.5 طرحهای کیفیت محصول

2.7.5 طرحهای کیفیت خدمت

 

11.5 مدیریت تغییر

11.5 مدیریت تغییر

 

1.5.5 طرحریزی اقتضایی-کلیات

1.5.5 طرحریزی اقتضایی-کلیات

2.8 نیازمندیهای محصولات و خدمات

1.2.8 ارتباطات مشتری

3.2.7 فرایندهای مرتبط با مشتری - ارتباطات مشتری

2.5.1.4 سیستم مدیریت کیفیت - ارتباطات - بیرونی

2.5.1.4 کلیات - ارتباطات - بیرونی

   

2.5.5 طرحریزی اقتضایی-برونداد طرحریزی

2.5.5 طرحریزی اقتضایی-برونداد طرحریزی

2.2.8 تعیین نیازمندیهای محصولات و خدمات

1.2.7 فرایندهای مرتبط با مشتری - تعیین نیازمندیهای مرتبط با محصول

2.1.5 بازنگری قرارداد - تعیین نیازمندیها

2.1.5 بازنگری قرارداد - تعیین نیازمندیها

2.2.7 فرایندهای مرتبط با مشتری - بازنگری نیازمندیهای مرتبط با محصول

   

3.2.8 بازنگری نیازمندیهای محصولات و خدمات

2.2.7 فرایندهای مرتبط با مشتری - بازنگری نیازمندیهای مرتبط با محصول

3.1.5 بازنگری قرارداد - بازنگری نیازمندیها

3.1.5 بازنگری قرارداد - بازنگری نیازمندیها

1.2.2.7 فرایندهای مرتبط با مشتری - بازنگری نیازمندیهای مرتبط با محصول- تکمیلی

1.1.5 بازنگری قرارداد - کلیات

1.1.5 بازنگری قرارداد - کلیات

4.2.8 تغییرات نیازمندیهای محصولات و خدمات

 

3.1.5 بازنگری قرارداد - بازنگری نیازمندیها

3.1.5 بازنگری قرارداد - بازنگری نیازمندیها

3.8 طراحی و توسعه محصولات و خدمات

1.3.8 کلیات

1.3.7 طراحی و توسعه - طرحریزی طراحی و توسعه

1.4.5 طراحی و توسعه - طرحریزی طراحی و توسعه

1.4.5 طراحی و توسعه - طرحریزی طراحی و توسعه

2.3.8 طرحریزی طراحی و توسعه

1.3.7 طراحی و توسعه - طرحریزی طراحی و توسعه

1.4.5 طراحی و توسعه - طرحریزی طراحی و توسعه

1.4.5 طراحی و توسعه - طرحریزی طراحی و توسعه

3.3.8 دروندادهای طراحی و توسعه

2.3.7 طراحی و توسعه - دروندادهای طراحی و توسعه

2.4.5 طراحی و توسعه - دروندادهای طراحی و توسعه

2.4.5 طراحی و توسعه - دروندادهای طراحی و توسعه

4.3.8 کنترل های طراحی و توسعه

4.3.7 طراحی و توسعه - بازنگری طراحی و توسعه

4.4.5 طراحی و توسعه - بازنگری طراحی و توسعه

4.4.5 طراحی و توسعه - راستی آزمایی

5.3.7 طراحی و توسعه - راستی آزمایی طراحی و توسعه

5.4.5 طراحی و توسعه - راستی آزمایی و بازنگری نهایی طراحی و توسعه

5.4.5 طراحی و توسعه - بازنگری نهایی و تاییدیه

6.3.7 طراحی و توسعه - صحه گذاری طراحی و توسعه

6.4.5 طراحی و توسعه - صحه گذاری و تاییدیه طراحی و توسعه

 

5.3.8 بروندادهای طراحی و توسعه

3.3.7 طراحی و توسعه - بروندادهای طراحی و توسعه

3.4.5 طراحی و توسعه - بروندادهای طراحی و توسعه

3.4.5 طراحی و توسعه - بروندادهای طراحی و توسعه

 

6.3.7 طراحی و توسعه - صحه گذاری طراحی و توسعه

6.4.5 طراحی و توسعه - صحه گذاری و تاییدیه طراحی و توسعه

5.4.5 طراحی و توسعه - بازنگری نهایی و تاییدیه

6.3.8 تغییرات طراحی و توسعه

7.3.7 طراحی و توسعه - کنترل تغییرات طراحی و توسعه

7.4.5 طراحی و توسعه - تغییرات طراحی و توسعه

6.4.5 طراحی و توسعه - کنترل تغییرات طراحی و توسعه

4.8 کنترل فرایندها، محصولات و خدمات فراهم شده بیرونی

1.4.8 کلیات

1.4 سیستم مدیریت کیفیت-نیازمندیهای عمومی

   

1.4.7 خرید-فرایند خرید

6.5 خرید

6.5 خرید

2.4.7 خرید-اطلاعات خرید

3.4.7 خرید-راستی آزمایی محصول خریداری شده

2.4.8 نوع و گستره کنترل

1.4 سیستم مدیریت کیفیت-نیازمندیهای عمومی

   

1.4.7 خرید-فرایند خرید

1.6.5 خرید-کنترل خرید

1.6.5 خرید-کنترل خرید

3.4.7 خرید-راستی آزمایی محصول خریداری شده

3.6.5 خرید-راستی آزمایی محصولات یا فعالیتهای خریداری شده

3.6.5 خرید-راستی آزمایی خدمات و محصول مرتبط با خدمت خریداری شده

3.4.8 اطلاعات تامین کنندگان بیرونی

2.4.7 خرید-اطلاعات خرید

2.6.5 خرید-اطلاعات خرید

2.6.5 خرید-اطلاعات خرید

5.8 تولید و ارائه خدمات

1.5.8 کنترل تولید و ارائه خدمات

1.5.7 تولید و ارائه خدمات - کنترل تولید و ارائه خدمات

1.1.7.5 کنترل تولید و خدمت رسانی - تولید

1.7.5 تولید و ارائه خدمات - کنترل اجرای خدمات

   

2.1.7.5 کنترل تولید و خدمت رسانی - خدمت رسانی

 
   

3.1.7.5 کنترل تولید و خدمت رسانی - مدارک کنترل فرایند

2.1.7.5 کنترل اجرای خدمات - مدون سازی

   

4.1.7.5 کنترل تولید و خدمت رسانی - مدون سازی توانایی پدیدآوری محصول

 
 

2.5.7 تولید و ارائه خدمات - صحه گذاری فرایند کنترل تولید و ارائه خدمات

5.1.7.5 کنترل تولید و خدمت رسانی - صحه گذاری فرانیدهای تولید و خدمت رسانی

 

2.5.8 شناسایی و ردیابی

3.5.7 تولید و ارائه خدمات - شناسایی و ردیابی

4.7.5 بازرسی محصول / وضعیت تست

4.7.5 وضعیت محصول مرتبط با خدمت

3.5.8 دارایی متعلق به مشتریان یا تامین کنندگان بیرونی

4.5.7 تولید و ارائه خدمات-دارایی مشتری

5.7.5 دارایی تامین شده مشتری

5.7.5 دارایی مشتری

4.5.8 محافظت

1.5.5.7 محافظت از محصول-محافظت از محصول-تکمیلی

1.6.5.7 محافظت از محصول-کلیات

6.5.7 محافظت از محصول مرتبط با خدمت

2.5.5.7 محافظت از محصول-ارزیابی دوره ای موجودی-تکمیلی

2.6.5.7 محافظت از محصول-انبارش و ارزیابی

5.5.8 فعالیتهای پس از تحویل

1.5.7 تولید و ارائه خدمات - کنترل تولید و ارائه خدمات

1.1.7.5 کنترل تولید و خدمت رسانی - تولید

1.1.7.5 کنترل اجرای خدمات - کلیات

3.3.8 کنترل محصول نامنطبق - اعلامیه مشتری - تکمیلی

4.10.5 کنترل محصول نامنطبق - اعلامیه مشتری

4.10.5 کنترل نامنطبق ها - اعلامیه مشتری

6.5.8 کنترل تغییرات

7.3.7 طراحی و توسعه - کنترل تغییرات طراحی و توسعه

7.4.5 طراحی و توسعه - تغییرات طراحی و توسعه

6.4.5 طراحی و توسعه - کنترل تغییرات طراحی و توسعه

 

11.5 مدیریت تغییر

11.5 مدیریت تغییر

6.8 ترخیص محصولات و خدمات

4.2.8 پایش و اندازه گیری - پایش و اندازه گیری محصول

1.7.7.5 بازرسی و تست - کلیات

9.5 صحه گذاری عملکرد خدمت

   

3.7.7.5 بازرسی و تست - بازرسی و تست نهایی

7.7.5 صحه گذاری محصول مرتبط با خدمت

   

9.5 ترخیص محصول

 

7.8 کنترل بروندادهای نامنطبق

3.8 کنترل محصول نامنطبق

1.10.5 کنترل محصول نامنطبق-کلیات

1.10.5 کنترل نامنطبق ها-کلیات

2.10.5 کنترل محصول نامنطبق-محصول نامنطبق

2.10.5 کنترل نامنطبق ها-اجرای خدمت نامنطبق و محصول مرتبط با خدمت

5.10.5 کنترل محصول نامنطبق-سوابق

 

1.3.8 کنترل محصول نامنطبق - ترخیص یا پذیرش محصول نامنطبق - تکمیلی

3.10.5 کنترل محصول نامنطبق - ترخیص محصول نامنطبق تحت مجوز ارفاقی

3.10.5 کنترل نامنطبق ها - راستی آزمایی و مدون سازی

9 ارزیابی عملکرد

1.9 پایش، اندازه گیری، آنالیز و ارزیابی

1.1.9 کلیات

1.8 اندازه گیری، آنالیز و بهبود - کلیات

1.6 پایش، اندازه گیری، آنالیز و بهبود سیستم مدیریت کیفیت - کلیات

1.6 پایش، اندازه گیری، آنالیز و بهبود سیستم مدیریت کیفیت - کلیات

2.1.9 رضایتمندی مشتری

1.2.8 پایش و اندازه گیری- رضایتمندی مشتری

1.2.6 پایش، اندازه گیری و بهبود - رضایتمندی مشتری

1.2.6 پایش، اندازه گیری و بهبود - رضایتمندی مشتری

3.1.9 آنالیز و ارزیابی

1.6.5 بازنگری مدیریت- کلیات

6.5 بازنگری مدیریت

6.5 بازنگری مدیریت

2.6.5 بازنگری مدیریت- درونداد بازنگری

3.6.5 بازنگری مدیریت- برونداد بازنگری

4.8 آنالیز داده ها

3.6 آنالیز داده ها

3.6 آنالیز داده ها

2.9 ممیزی داخلی

2.2.8 پایش و اندازه گیری- ممیزی داخلی

2.2.6 پایش، اندازه گیری و بهبود - ممیزی داخلی

2.2.6 پایش، اندازه گیری و بهبود - ممیزی داخلی

3.9 بازنگری مدیریت

1.3.9 کلیات

1.6.5 بازنگری مدیریت- کلیات

1.6.5 بازنگری مدیریت- کلیات

1.6.5 بازنگری مدیریت- کلیات

2.3.9 دروندادهای بازنگری مدیریت

2.6.5 بازنگری مدیریت- درونداد بازنگری

2.5.6 بازنگری مدیریت- نیازمندیهای درونداد

2.5.6 بازنگری مدیریت- نیازمندیهای درونداد

3.3.9 بروندادهای بازنگری مدیریت

3.6.5 بازنگری مدیریت- برونداد بازنگری

3.5.6 بازنگری مدیریت- نیازمندیهای برونداد

3.5.6 بازنگری مدیریت- نیازمندیهای برونداد

3.10 بازنگری مدیریت

1.10 کلیات

1.5.8 بهبود- بهبود مداوم

1.4.6 بهبود- کلیات

1.4.6 بهبود- کلیات

2.10 عدم انطباق و اقدام اصلاحی

2.5.8 بهبود- اقدام اصلاحی

2.4.6 بهبود- اقدام اصلاحی

2.4.6 بهبود- اقدام اصلاحی

3.10 بهبود مداوم

3.5.8 بهبود- اقدام پیشگیرانه

3.4.6 بهبود- اقدام پیشگیرانه

3.4.6 بهبود- اقدام پیشگیرانه

 


  • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با ارتباط بین استاندارد ISO 29001:2020 با رفرنس های قبلی منتشر شده مشابه را می توانید از طریق سامانه ثبت پرسش ها ، با ما در میان بگذارید .

  • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 29001 ویرایش 2020 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) را می توانید در سامانه ثبت درخواست های صدور گواهی ، درج نموده و یا با ما تماس بگیرید.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp