italy
Italy

اتاق تست جدید الکترومغناطیس شرکت ECM ایتالیا

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


به منظور انجام تست های امواج الکترومغناطیسی ، آزمایشگاهها و نهادهای صدور گواهی محصول معتبر ، باید دارای اتاق تست مناسب و مجهز باشند .

شرکت ECM ایتالیا ، ارگان مطلع شماره 1282 اتحادیه اروپا ، به منظور بهبود فعالیت های ارزیابی انطباق مربوط به دایرکتیو سازگاری الکترومغناطیسی یا EMC به شماره EU/30/2014 ، اتاق تست یا Anechoic chamber جدیدی را طراحی و در دست تکمیل دارد .

اتاق تست امواج الکترومغناطیسی ، برای تست های مورد نیاز محصولات دارای خواص الکترومغناطیسی به منظور صدور گواهی سی ای (CE) اروپا بر پایه دایرکتیو EU/30/2014 مورد استفاده قرار می گیرد .

محصولات الکترومدیکال (electromedical) نیز گروهی از کالاهای دارای خواص الکترومغناطیسی هستند که علاوه بر تست ها و بررسی های مورد نظر برای محصولات پزشکی ، باید تست EMC برای آنان صورت پذیرفته تا امکان صدور گواهی سی ای (CE) وسایل پزشکی بر اساس مقررات اروپایی محصولات پزشکی یا MDR به شماره REGULATION (EU) 2017/745 برای این گروه از محصولات نیز فراهم شود .

اتاق تست محصولات الکترومغناطیسی در شرکت ECM از ابتدای سال 2020 ، راه اندازی و در سرویس می باشد . 

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp