italy
Italy

پرسشنامه خدمات ارزیابی و صدور گواهینامه ضد انفجار (اتکس)


فرمهای پرسشنامه شامل اطلاعات شرکت متقاضی و همچنین مشخصات فنی محصول مورد نظر برای دریافت گواهی ضدانفجار ، بر پایه ماژول های مختلف دایرکتیو وسایل ضدانفجار (EU/34/2014)، به منظور درخواست ارزیابی و صدور هر دو نوع گواهی اتکس ، شامل تاییدیه محصول ضدانفجار و تاییدیه سیستم کیفیت تولید محصول ضدانفجار را می توانید از این قست دانلود و تکمیل نمایید .

 

گواهینامه های اتکس برای تایید محصول ضد انفجار

  • پرسشنامه درخواست ارزیابی و صدور گواهی اتکس (ATEX) برای محصول دانلود کنید

یکی از این انواع گواهینامه های اتکس محصول را می توانید در فرم انتخاب کنید :

در صورتیکه تاییدیه اتکس کالای ضد انفجار مورد نظر باید در شرایط خوداظهاری انجام شود ، درخواست صدور "رسید دریافت تکنیکال فایل اتکس" را نیز در همین فرم ثبت نمایید. پیوست شماره VIII (یا ماژول A) دایرکتیو اتکس 


تکمیل و ارسال اطلاعات پیوست، به همراه فرم اپلیکیشن برای این محصولات ضروری است :

  • پیوست فرم اپلیکیشن برای محصولات Lighting fixture دانلود کنید

  • پیوست فرم اپلیکیشن برای محصولات Junction box و Local control station دانلود کنید


راهنمای تکمیل فرم درخواست ارزیابی و صدور گواهی اتکس (ATEX) برای محصول کلیک کنید


گواهینامه های اتکس برای تایید سیستم مدیریت کیفیت تولید محصول ضد انفجار (QAN)

  • پرسشنامه درخواست ارزیابی و صدور گواهی اتکس (ATEX) سیستم کیفیت دانلود کنید

  • راهنمای تکمیل فرم درخواست ارزیابی و صدور گواهی اتکس (ATEX) برای سیستم کیفیت کلیک کنید

یکی از این انواع گواهینامه های اتکس سیستم کیفیت (QAN) را می توانید در فرم انتخاب کنید :

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp