italy
Italy

پرسشنامه خدمات صدور گواهینامه CE برای آسانسور (بالابر) و اجزای ایمنی بالابر


پرسشنامه خدمات صدور گواهینامه CE برای آسانسور (بالابر) و اجزای ایمنی آسانسور (بالابر)، برای دریافت گواهینامه سی ای اروپا بر پایه یک یا چند ماژول صدور گواهینامه که مورد نیازتان است و در دایرکتیو بالابرها یا لیفت به شماره EU/33/2014 ، بیان شده را می توانید از این صفحه دانلود و به منظور بررسی و ارائه پیشنهاد، به نوبل سرتیفیکیشن ارسال نمایید .

دانلود فرم پرسشنامه خدمات صدور گواهینامه CE برای آسانسور (بالابر) و یا اجزای ایمنی آسانسور (بالابر)

  • اگر بطور همزمان درخواست دریافت گواهینامه CE برای آسانسور (بالابر کامل) و یک قطعه ایمنی آسانسور (بالابر) را دارید ، باید دو فرم پرسشنامه جدا تکمیل نمایید .

  • اگر درخواست دریافت گواهینامه CE برای چند قطعه ایمنی آسانسور را دارید، باید برای هر قطعه ایمنی ، یک فرم جداگانه تکمیل نمایید .

  • فرم پرسشنامه را پس از تکمیل ، به آدرس ایمیل info@nobelcert.com ارسال نمایید .


انتخاب ماژول ارزیابی و نوع گواهینامه یا گواهینامه های CE مورد نیاز در فرم پرسشنامه

  • برای درخواست صدور گواهینامه برای آسانسور (بالابر) ، ماژول یا ماژول های صدور گواهینامه بیان شده در یکی از سه روش موجود در پارگراف ذیل عنوان "ارزیابی انطباق برای گواهینامه سی ای اروپا برای بالابرها" ، در صفحه دریافت گواهینامه CE بالابرها را انتخاب نموده و در جدول  Ascensore / Lift ، نشان گذاری نمایید .

  • برای درخواست صدور گواهینامه برای اجزای ایمنی آسانسور (بالابر) ، ماژول یا ماژول های صدور گواهینامه بیان شده در یکی از سه روش موجود در پارگراف ذیل عنوان "ارزیابی انطباق برای گواهینامه سی ای اروپا برای اجزای ایمنی بالابرها" ، در صفحه دریافت گواهینامه CE بالابرها را انتخاب نموده و در جدول  componente di sicurezza per ascensore / safety component for lift ، نشان گذاری نمایید .

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp