italy
Italy

انجام ممیزی داخلی توف تورینگن ایتالیا بوسیله نوبل سرتیفیکیشن

گروه اعتباربخشی


برگزاری ممیزی داخلی توف تورینگن ایتالیابوسیله نوبل سرتیفیکیشن
  • "توف تورینگن ایتالیا" از حدود پانزده سال قبل، بعنوان دفتر منطقه ای "توف تورینگن آلمان" در زمینه انجام ممیزی و ارائه گواهینامه سیستمهای مدیریت تحت اعتبار مرکز ملی اعتباربخشی آلمان (DAKKS) در بازار صدور گواهینامه ایتالیا فعالیت دارد.

  • در حال حاضر توف تورینگن ایتالیا در حال آماده سازی سیستم خود بمنظور ارزیابی بوسیله مرکز ملی اعتباربخشی ایتالیا  است تا بتواند بعنوان یک نهاد صدور گواهی مستقل نیز از اکردیا تایید صلاحیت دریافت نموده و به صدور گواهینامه های سیستمهای مدیریت ، تحت اعتبار نظام اعتباربخشی ایتالیا بپردازد.

  • مدیر عامل نوبل سرتیفیکیشن ، بعنوان کارشناس استاندارد سیستم مدیریت صدور گواهی برای نهادهای صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ISO/IEC 17021-1 به دعوت توف تورینگن ایتالیا ، طی روزهای 18 و 19 شهریور ماه 98 ، این نهاد صدور گواهی را بر اساس نیازمندیهای استاندارد ISO/IEC 17021-1 و همچنین الزامات خاص مرکز تایید صلاحیت ایتالیا ، مورد ممیزی قرار داد .

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp