italy
Italy

توانمندسازی نهاد ملی اعتباردهی گرجستان بوسیله ACCREDIA

گروه اعتباربخشی


اغلب کشورهایی که در آسیای میانه و اروپای شرقی قرار دارند ، رویکرد توسعه ای در پیش گرفته اند تا سیستم اعتباربخشی خود را برای فعالیتهای ارزیابی انطباق داخلی ارتقاء بخشیده و توانمند نمایند . بر همین اساس این کشورها هدفگذاری سطح بالایی انجام داده اند تا "تاییدیه های انطباق صادر شده بوسیله نهادهای ارزیابی انطباق تحت اعتبارشان بوسیله کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار بگیرد" ، بطوریکه ورود کالا و خدمات ارائه شده بوسیله این کشورها به اتحادیه اروپا ، بدون کنترل مجددانجام پذیرفته و در بلند مدت نیز، مسیر این کشورها برای پیوستن به اتحادیه اروپا هموار شود .

 

نهاد ملی و دولتی اعتباربخشی کشور ایتالیا (ACCREDIA) ، از ابتدای سال 2020 ، با همکاری :

پروژه یکپارچه سازی کمیسیون اروپا برای نهاد اعتباربخشی گرجستان (GAC) به منظور دستیابی به اهداف زیر را آغاز می نماید .

  • بهبود ساختار اعتباربخشی محلی و

  • قوی شدن فعالیت های ارزیابی انطباق

  • افزایش کیفیت و ایمنی کالاهای صادارتی از گرجستان به اتحادیه اروپا

پروژه توانمند سازی نهاد اعتباردهنده ملی گرجستان در راستای نیازمندیهای تصویب شده کمیسیون اروپا و ماموریت آن ، انجام خواهد شد .

 پروژه توانمند سازی نهاد اعتباردهنده ملی گرجستان در ادامه پروژه قبلی توانمندسازی نهاد اعتباردهنده ملی کشور آذربایجان (AZAC) که از سال 2017 آغاز و در اکتبر سال 2019 به پایان رسید ، بوسیله کمیسیون اروپا ، اجرایی می شود.

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp