شماره مدرک : I-O-02

شماره ویرایش : 06


1-مقدمه

نوبل سرتیفیکیشن ویستا یک شخصیت حقوقی ثبت شده در ایران است. هدف اصلی این شرکت انجام ممیزی شخص سوم (3rd Party) مستقل سیستمهای مدیریت و اعطای گواهینامه های مرتبط به سازمان ها بر مبنای استانداردهای بین المللی مختلف (بعنوان نمونه ISO 9001:2015 سیستم مدیریت کیفیت) می باشد که مستقیما تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت ایتالیا (ACCREDIA) انجام می پذیرد.


برای آگاهی بیشتر از دامنه گسترده خدمات نوبل سرتیفیکیشن، این لینکها را ببینید :


2-معیارهای مربوط به اعطای گواهی

نوبل سرت می تواند نسبت به اعطا و صدور گواهینامه ایزو برای مشتریان بر اساس معیارهای ذیل مبادرت نماید:

الف- مشتری برای دامنه شمول (scope) گواهینامه درخواستی ، دارای یک سیستم مدیریت مدون باشد که با الزامات استاندارد سیستم مدیریت درخواستی برای گواهی کردن، تطابق داشته باشد.

ب- مشتری نسبت به اجرای سیستم مدیریت و تکمیل حداقل یک چرخه ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت، برای سیستم مدیریت ایجاد شده، اقدام نموده است.

پ- ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت طبق ارزیابی ممیزین نوبل سرت اثربخش تشخیص داده شده است.

ت- مشتری نسبت به پرداخت تمامی هزینه ها، اعم از حق صدور گواهی اقدام نموده است.

ث- مشتری نسبت به حفظ سوابق تمامی شکایات و اقدامات متعاقب انجام شده و ارائه آن به ممیزین نوبل سرت برای تایید، حسب درخواست، اقدام نموده است.

ج- مشتری تحت ممیزی قابل قبول مرحله 1 و 2 مربوط به صدور گواهی قرار گرفته و توصیه تیم ممیزی به کمیته صدور گواهی نوبل سرت مثبت می باشد.


 • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با قوانین و مقررات صدور گواهینامه های سیستم مدیریت را می توانید از طریق سامانه دانش فنی با ما در میان بگذارید.

 • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته استانداردهای ایزو تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس، درخواست خود را اعلام نمایید.


3- فرایند صدور گواهی

1-3- توافق نامه (قرارداد) صدور گواهی

مطابق با هزینه و شرایط اعلامی، توافق نامه صدور گواهی فیمابین نوبل سرت و مشتری برای اعطای گواهی سیستم مدیریت به مشتری مطابق با استاندارد بین المللی مرتبط منعقد می گردد.

2-3- مرحله اول ممیزی و بازبینی مستندات

نوبل سرت نسبت به انجام ممیزی مرحله اول در محل مشتری یا خارج از آن برای تایید کفایت اطلاعات مدون بر اساس الزامات استاندارد درخواستی و همچنین درک و جمع آوری اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مشتری و فرایندها شامل قوانین و مقررات مترتب بر فعالیتهای مشتری،  برای برنامه ریزی جهت ممیزی مرحله 2 ، مبادرت می نماید.

مشتری بصورت قابل قبول نسبت به حل و فصل تمامی ملاحظات مطرح شده در بازبینی مدارک در کنار سایر موارد یا مشکلات مشخص شده در طی ممیزی و تایید آن، برای نوبل سرت قبل از برنامه ریزی ممیزی مرحله 2 اقدام می نماید.

نوبل سرت نسبت به ارائه یک گزارش رسمی به مشتری اقدام می نماید.

دانلود راهنمای انجام ممیزی مرحله اول (1st Stage audit guide)

3-3- ممیزی مرحله دوم

تیم ممیزی نوبل سرت نسبت به بازدید از محل مشتری مطابق با برنامه مورد توافق برای تایید اثربخشی سیستم مدیریت مشتری جهت برآورده نمودن الزامات استاندارد مرتبط، اقدام می نماید.

نوبل سرت گزارشی رسمی نیز از این ممیزی به مشتری ارائه خواهد نمود.

دانلود راهنمای انجام ممیزی مرحله دوم (2nd Stage audit guide)

4-3- گزارش عدم تطابق

در صورت تشخیص عدم تطابق در طی ممیزی، یک گزارش عدم انطباق برای مشتری صادر خواهد شد.

برای موارد عدم تطابق مطروحه در طی ممیزی، مشتری نسبت به ارائه برنامه اصلاحات و اقدام اصلاحی (بر مبنای علل ریشه ای) به دفتر نوبل سرت ، در مهلت 20 روز کاری از آخرین روز ممیزی، اقدام می نماید.

نوبل سرت نسبت به تایید برنامه انجام اصلاحات و اقدام اصلاحی برای مشتری اقدام می کند.

مشتری فرایند مزبور را تا مهلت مقرر انجام و مستندات و شواهد مربوطه را برای تایید اجرا و در صورت امکان تایید اثربخشی اقدامات انجام شده به نوبل سرت ارائه نموده و بر همین اساس موارد عدم تطابق را "بسته شده" می نماید که این امر حداکثر ظرف 60 روز کاری از آخرین روز ممیزی، باید اجرایی شود.


توجه : عبارت "در صورت امکان" در پارگراف بالا به این علت استفاده شده است که زمان تعیین اثربخشی اقدام واکنشی اجراء شده ، بر پایه ماهیت اقدام واکنشی مرتبط با عدم انطباق جزیی یا غیر بحرانی شناسایی شده ، ممکن است که در مهلت زمانی 60 روزه که برای بسته شدن عدم انطباق های جزیی یا غیر بحرانی تعیین شده است، هنوز فرا نرسیده باشد. 

در چنین شرایطی ، اثربخشی اقدامات واکنشی اجرا شده (مرتبط با عدم انطباقهای شناسایی شده غیر بحرانی) ، در آدیت نوبت بعدی مورد کنترل قرار خواهد گرفت.

در صورت اعلام گردیدن عدم تطابق عمده (Major) در ممیزی صدور گواهی ، اجرا شدن و در صورت امکان، اثربخشی اقدامات انجام شده می بایست در محل مشتری توسط ممیزی پیگیری (Follow up audit) یا بر اساس دریافت و بررسی مدارک رفع عدم انطباق توسط سرممیز ،  در روز نهایی سازی ممیزی مورد تایید قرار گیرد.

این امر ظرف 90 روز از آخرین تاریخ ممیزی تکمیل می گردد.

نکته 1- در صورت اعلام گردیدن عدم تطابق عمده (Major) در ممیزی مراقبتی، الزامی برای انجام ممیزی پیگیری (Follow up audit)  وجود ندارد و صرفا در صورت تشخیص سرممیز، این امر می تواند صورت پذیرد.

نکته 2 - در صورت اعلام گردیدن عدم تطابق جزئی یا عمده (Minor یا Major) در ممیزی مراقبتی، پس از ارسال شواهد برطرف شدن عدم انطباق، در صورت تشخیص سر ممیز گزارشات، مدارک و شواهد عینی می تواند توسط شخص دیگری (که عضو تیم ممیزی نباشد) مورد بررسی قرار گرفته و مجددا اعلام نظر شود.

در صورت واقع شدن شرایط ذیل در ممیزی صدور گواهی (مشتری جدید) نوبل سرت نسبت به لغو ممیزی اقدام می نماید :

الف- مشتری برنامه اقدام اصلاحی خود را برای عدم انطباقهای شناسایی شده طی مدت 20 روز کاری که در بالا مقرر گردیده ارائه نداده یا مشتری اصلاحات و اقدامات اصلاحی خود را در تاریخ مقرر ارائه ننموده و بهمین ترتیب شواهد مستند برای راستی آزمایی اجراء و در صورت امکان اثربخشی اقدامات انجام شده برای بسته شدن عدم انطباق طی مدت 60 روز کاری از آخرین روز ممیزی ارائه ننماید.

ب- در موارد عدم انطباق عمده که اثربخشی اقدام اصلاحی ظرف 90 روز طبق موارد مقرر فوق تکمیل نگردد.

در خصوص مشتریان دارای گواهی، نوبل سرت نسبت به تعلیق گواهی تحت شرایط ذیل اقدام می نماید:

الف- مشتری برنامه اقدام اصلاحی خود را برای عدم انطباقهای شناسایی شده، طی مدت 20 روز کاری که در بالا مقرر گردیده ارائه نداده یا مشتری اصلاحات و اقدامات اصلاحی خود را در تاریخ مقرر ارائه ننموده و بهمین ترتیب شواهد مستند برای راستی آزمایی اجراء و در صورت امکان اثربخشی اقدامات انجام شده برای بسته شدن عدم انطباق طی مدت 60 روز کاری از آخرین روز ممیزی ارائه ننماید.

ب- در موارد عدم انطباق عمده که اثربخشی اقدام اصلاحی ظرف مدت 90 روز بنا به تشخیص سرممیز طبق موارد مقرر فوق تکمیل نگردد.


5-3- توصیه نمودن و تایید صدور گواهی

نوبل سرت نسبت به تایید صدور گواهی سیستم مدیریت مشتری بر اساس موارد ذیل مبادرت می نماید :

الف- نوبل سرت نسبت به مرور گزارشات ممیزی و پذیرش توصیه تیم ممیزی اقدام نموده است.

ب- مشتری برنامه اصلاحی برای رفع عدم انطباق اعلام شده در طی زمان تصریح شده را ارائه نموده و نوبل سرت آنرا مورد پذیرش قرار داده است.

پ- در صورت اعلام گردیدن عدم انطباق عمده، اجرا و در صورت امکان اثربخشی اقدام اصلاحی توسط ممیزان نوبل سرت بنحویکه مورد توافق قرار گرفته،  تایید شده و عدم انطباق یا بسته شده و یا به سطح عدم انطباق جزیی تنزل یافته است.

در صورت عدم توصیه گردیدن مشتری برای صدور گواهی، نوبل سرت مراتب را به آگاهی مشتری خواهد رساند.


6-3- صدور گواهینامه ایزو

نوبل سرت نسبت به صدور گواهی در قبال استانداردهای موضوعه برای مشتری صرفا پس از بسته شدن تمامی موارد عدم انطباق بر اساس مندرجات قسمت 3-4 اقدام می نماید.

گواهینامه بعنوان دارایی نوبل سرت محسوب گردیده و حسب درخواست به نوبل سرت ارائه خواهد شد.

گواهی برای مدت سه سال از تاریخ تایید و منوط به نگهداری مطلوب سیستم مدیریت، چنانکه بر اساس ممیزیهای مراقبتی مورد توافق تایید گردد ، معتبر خواهد بود.


7-3- ممیزی مراقبتی (surveillance audit)

ممیزیهای مراقبتی باید قبل از اتمام زمان 12 ماه از تاریخ تصمیم صدور گواهی اولیه انجام شوند و عدم تبعیت از این الزام منجر به تعلیق و متعاقبا لغو گواهی می شود.

برای موارد عدم انطباق مطرح شده در طی ممیزی مراقبتی، شرایط بیان شده در قسمت 3-5 مصداق خواهد داشت.

چنانچه ممیزی مراقبتی بدلیل تحت تاثیر قرار گرفتن عملیات مشتری بر اثر عوامل خارج از کنترل وی اعم از اعتصاب کارکنان، بلایای طبیعی و غیره قابل اجرا نباشد، مورد برای تصمیم گیری به  نوبل سرت ارائه می شود.

توجه : مورد بالا می تواند بعنوان "اتفاق غیر معمول" مورد توجه قرار بگیرد ، بنابراین IAF ID03 (مدرک اطلاع رسانی IAF برای مدیریت اتفاقات غیر معمول یا شرایطی که AB ها ، CB ها و سازمانهای دارنده گواهی را تحت تاثیر قرار می دهد) در چنین مواردی ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نوبل سرت نسبت به ارائه گزارش رسمی به مشتری اقدام می کند.


8-3- ممیزی صدور مجدد گواهی (recetification audit)

هدف از این امر، تایید انطباق مداوم  و اثربخشی سیستم مدیریت مشتری بطور کلی و ارتباط و قابلیت اجرای مداوم آن برای دامنه شمول گواهینامه می باشد.

ممیزی صدور مجدد گواهی مشتمل بر ممیزی محل بوده و عملکرد سیستم مدیریت را در طی دوره صدور گواهی بررسی نموده و از سویی این امر مشتمل بر بازبینی گزارشات ممیزی مراقبتی نوبت قبل می باشد. ممیزی صدور مجدد گواهی دارای یک ممیزی مرحله 1 در موقعیتهایی است که  تغییرات قابل ملاحظ در سیستم مدیریت مشتری یا قوانین ایجاد شود.

نوبل سرت نسبت به انجام ممیزی صدور مجدد گواهی از 60 روز قبل از انقضای گواهی اقدام می کند بگونه ای که مشتری از فرصت لازم برای اجرای اقدام اصلاحی قبل از انقضای گواهی برخوردار باشد.

برای موارد عدم تطابق مطروحه در طی ممیزی، شرایط تصریح شده در بند 3-4 مصداق دارد. 

نوبل سرت نسبت به ارائه گزارش رسمی به مشتری در این خصوص اقدام خواهد نمود.


9-3- ممیزی ویژه (special audit)

1-9-3- نوبل سرت ممیزی های ویژه را بر اساس شرایط ذیل انجام خواهد داد :

الف- گسترش دامنه شمول گواهینامه صادره شده، حسب درخواست مشتری. این امر همگام با ممیزی مراقبتی روتین، قابل ترکیب می باشد.

ب- بررسی شکایات دریافتی توسط نوبل سرت در مورد مشتری،

پ- ممیزی پیگیری در موارد تعلیق گواهینامه

ت- ممیزی پیگیری برای موارد عدم تطابق عمده گزارش شده در زمینه هریک از ممیزی ها تحت عنوان ممیزی های صدور گواهی، مراقبتی و صدور مجدد گواهی،

ث- تغییرات در الزامات صدور گواهی نوبل سرت،

ج- انتقال گواهی،

چ- کاهش دامنه شمول گواهینامه بر اساس درخواست مشتری،

ح- تصمیمات از سوی کمیته تصمیم صدور گواهی نوبل سرت بر اساس نتایج بازبینی گزارشات ممیزی برای تایید مجدد و تایید برخی جنبه های سیستم مدیریت،

2-9-3- در موارد ممیزیهای بدون اعلام بموقع قبلی (فوری) برای بررسی شکایات، پاسخ به تغییرات و پیگیری تعلیق گواهینامه، نوبل سرت نسبت به انتخاب ممیزین از نزدیکترین ممیزی برگزار شده برای مشتری اقدام می نماید که این امر بعلت فقدان فرصت برای مشتری جهت اعتراض به اعضای انتخاب شده تیم ممیزی می باشد.

3-9-3- برای موارد عدم انطباق مطرح شده در طی ممیزی، شرایط بیان شده در بند 3-4 مصداق دارد.

4-9-3- نوبل سرت گزارشی رسمی در این خصوص به مشتری ارائه خواهد نمود.


10-3- ابلاغیه تغییرات توسط نوبل سرت

نوبل سرت نسبت به اعلام قبلی هرگونه تغییرات در الزامات خود برای صدور گواهی به مشتری اقدام و متعاقبا تایید خواهد نمود که هر مشتری از این الزامات پیروی خواهد کرد. این امر مستلزم ممیزی ویژه در موارد خاص خواهد بود.


11-3- اعلام تغییرات توسط مشتری

مشتری بدون فوت وقت باید نسبت به اعلام مواردی به نوبل سرت که می تواند بر توانایی سیستم مدیریت برای ادامه برآورده ساختن الزامات استاندارد مرتبط جهت صدور گواهی تاثیر گذار باشد اقدام می کند. این امر می تواند مشتمل بر تغییرات مربوط به موارد ذیل باشد :

الف- وضعیت حقوقی، تجاری، سازمانی یا مالکیت،

ب- سازمان و مدیریت (بعنوان نمونه تغییرات در کارکنان کلیدی مدیریتی، تصمیم گیری یا فنی)،

پ- اطلاعات تماس محل ها،

ت- دامنه شمول عملیات تحت صدور گواهی سیستم مدیریت ،

ث- تغییرات اساسی سیستم مدیریت و فرایندهای آن

نوبل سرت نسبت به بازبینی تغییرات و بر همان اساس مذاکره با مشتری برای یک تایید اولیه برای حصول اطمینان از این که توانایی سیستم مدیریت همچنان برای برآورده ساختن الزامات استاندارد موضوعه به قوت خود باقی است، اقدام خواهد کرد.


12-3- نگهداری گواهینامه

اعتبار گواهینامه به مدت سه سال تحت شرایط ذیل حفظ خواهد شد :

الف- ممیزیهای مراقبتی طبق برنامه ریزی انجام گردیده و مشتری ثابت نماید که همچنان الزامات استاندارد سیستم مدیریت را همانطور که توسط نوبل سرت تایید گردیده است، برآورده می نماید.

ب- تمامی عدم انطباقهای مطرح شده در طی ممیزی مراقبتی قبلی در چارچوب زمانی مورد توافق بسته شده و اصلاحات و اقدامات اصلاحی برای موارد عدم انطباقهای مطروحه در طی ممیزی جاری طبق شرایط بیان شده در قسمت 3-4 ، توسط نوبل سرت مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته است.

پ- ممیزی داخلی و بازنگریهای مدیریت طبق برنامه انجام شده و موارد معوقی وجود نداشته باشد.

ت- مشتری نسبت به حفظ سوابق مناسبی از شکایات مشتری و حفظ سوابق تحقیق و بررسی و اقدامات اصلاحی انجام شده در زمینه شکایات مزبور برای تایید توسط ممیزین نوبل سرت اقدام می نماید.

ث- تمامی مبالغ معوقه به نوبل سرت پرداخت شده است.


13-3-تعلیق (suspension)، لغو (withdrawal) یا کاهش دامنه شمول (scope reduction) گواهی

الف- تعلیق: نوبل سرت نسبت به تعلیق گواهی در حالات ذیل اقدام می نماید :

 • سیستم مدیریت گواهی شده مشتری بصورت مداوم و اساسی نتواند الزامات صدور گواهی شامل الزامات مربوط به اثربخشی سیستم مدیریت را برآورده نماید.  

 • مشتری اجازه برگزار شدن ممیزی های مراقبتی و صدور مجدد گواهی را بر اساس دوره های زمانی مورد توافق ندهد.

 • سو استفاده عمدی از لوگوی نوبل سرت، لوگوی سازمان اعتباردهنده (ACCREDIA) و از ارجاع به گواهینامه،

 • عدم تبعیت از ارائه اقدامات اصلاحی طبق قسمت 3-4،

 • عدم تسویه بدهی ها به نوبل سرت

 • درخواست تعلیق داوطلبانه از سوی مشتری

تعلیق به مدت حداکثر شش ماه بوده و وضعیت معلق مشتری در فهرست ثبت مشتریان بصورت عمومی (در وب سایت) اعلام شده و در دفتر قانونی نوبل سرت نیز نگهداری خواهد شد. در طی این مدت گواهی سیستم مدیریت مشتری موقتا بی اعتبار بوده و مشتری نسبت به توقف استفاده از لوگوی نوبل سرت و لوگوی سازمان اعتباردهنده (ACCREDIA) یا هرگونه ارجاع به صدور گواهی در امور تبلیغاتی اقدام خواهد کرد.

ب- لغو (ابطال)- نوبل سرت نسبت به ابطال گواهی بر اساس شرایط ذیل اقدام خواهد نمود.

 • عدم حل و فصل علل تعلیق توسط مشتری ظرف شش ماه موجب ابطال گواهی می گردد.

 • سایر دلایل همانند شکایات قانونی عمده، مشارکت شرکت در فعالیتهای غیر قانونی و سوء استفاده، لغو اکردیته خود نوبل سرت و غیره

 • درخواست ابطال داوطلبانه از سوی مشتری

به محض ابطال گواهی، مشتری استفاده از گواهی را متوقف نموده و از توزیع هرگونه اقلام و تبلیغاتی دارای لوگوی نوبل سرت و لوگوی سازمان اعتباردهنده (ACCREDIA) خودداری خواهد نمود. تمامی اقلام تحویل داده شده به مشتری از سوی نوبل سرت و همچنین نسخه یا نسخه های اصلی گواهینامه صادر شده می بایست به نوبل سرت عودت داده شوند.

پ- کاهش در دامنه شمول گواهینامه- نوبل سرت نسبت به تصمیم گیری در خصوص کاهش دامنه شمول گواهی مشتری از طریق مستثنی سازی آن قسمت هایی از دامنه که الزامات صدور گواهی را برآورده نمی نمایند در حالاتی که مشتری مرتکب نقض اساسی و مداوم برآورده نمودن الزامات صدور گواهی برای قسمت های مزبور دامنه شمول گواهی گردد، اقدام می نماید. این دسته از استثنائات سازگار با استاندارد صدور گواهینامه خواهد بود.

حسب درخواست هر شخص یا سازمانی ، نوبل سرت اطلاعات مربوط به اعتبار گواهی های موجود را ارائه خواهد کرد.


14-3- استفاده از لوگوی نوبل سرت و آرم سازمان اعتباردهی ایتالیا (ACCREDIA)

گواهی های صادره توسط نوبل سرت و لگوی نوبل سرتیفیکیشن و مارک نهاد اعتبار دهنده (اکردیا) تحت مالکیت نوبل سرت باقیمانده و می بایست حسب درخواست نوبل سرت عودت داده شود. مشتری از حق استفاده از علامت گواهی یا لوگوی یا مارک مربوطه (نوبل سرت و اکردیا) در اقلام تبلیغاتی مطابق با جزییات ارائه شده از سوی نوبل سرت در هنگام صدور گواهی برخوردار خواهد بود.

مشتری در حین استفاده از گواهی خود اطمینان حاصل خواهد نمود که:

الف- از الزامات نوبل سرت در حین ارجاع به وضعیت گواهینامه و لگوها و مارک نهاد اعتباردهنده در رسانه های ارتباطی همانند اینترنت، بروشورها یا تبلیغات یا سایر اسناد و مدارک پیروی نماید.

ب- اجازه بیان موارد خلاف واقع در خصوص گواهی خود را نداده و خود نسبت به این امر اقدامی ننماید.

پ- از گواهینامه یا هر بخش از آن و همچنین لگوها و مارک نهاد اعتباردهنده بصورتی گمراه کننده استفاده ننموده و امکان چنین استفاده ای را فراهم ننماید.

ت- به محض تعلیق یا ابطال گواهی خود، نسبت به قطع استفاده از تمامی اقلام تبلیغاتی حاوی ارجاع به گواهی و لگو ها و مارک نهاد اعتباردهنده طبق ابلاغ نوبل سرت اقدام کند.

ث- نسبت به اصلاح تمامی اقلام تبلیغاتی در صورت کاهش حدود و شمول گواهی مبادرت نماید.

ج- از اطلاعات گواهی بگونه ای استفاده ننماید که گواهی شدن محصول یا خدمات را تلویحا نشان دهد.

علامت یا لوگوی گواهی و مارک نهاد اعتباردهنده نباید بر روی محصول یا بسته بندی آن (مگر اینکه بسته بندی بتواند بدون آسیب رسیدن یا متلاشی شدن محصول جدا شود همچنین اطلاعات همراه محصول بصورت جدا از آن در دسترس بوده یا براحتی قابل جدا شدن باشد) استفاده شود زیرا از این امر ممکن است بعنوان اعلام انطباق محصول تفسیر شود .

همچنین علامت یا لوگوی گواهی و مارک نهاد اعتباردهنده نباید بروی گزارشات آزمون آزمایشگاهی، کالیبراسیون یا گزارشات بازرسی یا هر نوع از گواهی های آموزشی صادره بوسیله مشتری، استفاده شود، زیرا از این امر ممکن است بعنوان محصولات (خدمات اصلی) مشتری (سازمان دارنده گواهی) قلمداد گردد.
توجه : برچسب های نوع یا پلاک های شناسایی بعنوان یک بخش از محصول محسوب می گردند بنابراین لگو یا نشان گواهینامه و مارک نهاد اعتباردهنده نباید بروی آنها مورد استفاده قرار گیرد .

توجه : اطلاعات مورد استفاده گواهینامه ، فقط مجاز است تا شامل موارد زیر باشد :

 • شناسایی مشتری دارنده گواهینامه (بعنوان نمونه نام ، برند و غیره)

 • نوع سیستم مدیریت (بعنوان نمونه کیفیت، محیط زیست و غیره) و استاندارد مورد کاربرد

 • نهاد صدور گواهی که گواهی را صادر نموده است

چ- تلویحا نشان ندهد که گواهینامه برای فعالیت های خارج از حدود و شمول مربوطه کاربرد دارد.

ح- از گواهی و لگوها و مارک نهاد اعتباردهنده بگونه ای بهره گیری ننماید که موجب آسیب به حسن شهرت نوبل سرت و یا سیستم صدور گواهی و یا نهاد اعتباردهنده آن (مثلا اکردیا)  از دست رفتن اعتماد عمومی به آن شود.

خ- لوگوها و مارک نهاد اعتباردهنده نیز نباید بر روی کارت های ویزیت یا بیزنس کارت مورد استفاده قرار گیرد.

د- رنگ لوگوها و مارک نهاد اعتباردهنده در کلیه اقلام تبلیغاتی شرکت دارنده گواهینامه نباید تغییر نماید.

ذ- لوگوها و مارک نهاد اعتباردهنده باید در اقلام تبلیغاتی همواره همراه با شماره ثبتی که پیشاپیش توسط نوبل سرت تخصیص داده شده و منحصربفرد است مورد استفاده قرار گرفته و از استفاده از لوگوی و مارک نهاد اعتباردهنده بدون شماره ثبت اکیدا خودداری گردد.

توجه 1 : استفاده از مارک نهاد اعتبار دهنده (ACCREDIA) ، فقط در صورت انطباق با آخرین ویرایش قوانین استفاده از مارک نهاد اعتباردهنده اکردیا به شماره RG-09 که بوسیله اکردیا منتشر شده ، امکانپذیر است.

توجه 2 : برای آگاهی از روش استفاده مجاز از مارک اکردیا و همچنین روش بکارگیری لگوی نوبل سرتیفیکیشن در کنار آرم ACCREDIA برای سازمانهای دارنده گواهینامه، قوانین استفاده از مارک اکردیا را ببینید.

توجه 3 : مشخصات فنی مجاز لگوی نوبل سرتیفیکیشن شامل ابعاد و رنگ برای استفاده سازمانهای دارنده گواهینامه را از اینجا دانلود کنید.


15-3- اطلاعات قابل دسترسی برای عموم

نوبل سرت نسبت به ارائه اطلاعات ذیل در دسترس عموم از طریق وب سایت خود و همچنین اسناد و مدارک مرتبط اقدام می نماید:

کلیه اطلاعات دیگر محرمانه خواهد بود.


16-3- تعهدات متقاضی/ سازمان گواهی شده

الف- متقاضی دریافت گواهی/ سازمان گواهی شده موظف به برآورده نمودن مداوم الزامات صدور گواهی، تصریح شده از سوی نوبل سرت برای دامنه شمول گواهینامه مزبور شامل سازگاری با تغییرات مربوط به الزامات صدور گواهی پس از اعلام از طرف نوبل سرت خواهد بود.

ب- حسب درخواست، دریافت گواهی/ سازمان گواهی شده می بایست نسبت به همکاری با نوبل سرت در خصوص برآورده نمودن الزامات مربوط به صدور گواهینامه اقدام نماید که این امر در زمینه تمامی محل های تصریح شده در گواهی مصداق خواهد داشت.

پ- متقاضی دریافت گواهی/ سازمان گواهی شده نسبت به تامین دسترسی به اطلاعات، اسناد و سوابق حسب نیاز به منظور اعطا و نگهداری گواهینامه اقدام می نماید.

ت- سازمان گواهی شده نسبت به اجازه به پرسنل نهاد اعتبار دهنده یا همان AB (بعنوان نمونه ACCREDIA) برای دسترسی به محل های خود و تامین دسترسی به اطلاعات، اسناد و سوابق، حسب درخواست نوبل سرت مبادرت می نماید.

در غیر این صورت نوبل سرت نسبت به لغو اعتبار گواهینامه اقدام خواهد نمود.

ث-  مشتری گواهی شده صرفا در ارتباط با دامنه شمولی که گواهی برای آن اعطا شده است، گواهی را مطالبه خواهد نمود.

ج- سازمان گواهی شده از گواهینامه بگونه ای استفاده نخواهد نمود که موجب آسیب به حسن شهرت نوبل سرت شود.

چ- متقاضی/ سازمان گواهی شده نسبت به پرداخت هزینه های اعلامی توسط نوبل سرت در زمان مقرر، مبادرت می نماید.

ح- متقاضی/ سازمان گواهی شده بدون فوت وقت، هرگونه تغییر مربوط به گواهی در ارتباط با وضعیت یا عملیات خود که در ارتباط با وضعیت حقوقی، تجاری یا مالکیت سازمان، مدیریت ارشد و پرسنل کلیدی، منابع و محل ها و دامنه شمول صدور گواهی یا همچنین مواردی را که بتواند بر توانایی سازمان مزبور برای برآورده نمودن الزامات صدور گواهی اثر گذار باشد، به نوبل سرت اطلاع رسانی خواهد نمود.


17-3- وظایف نوبل سرت

الف- نوبل سرت نسبت به در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات مربوط به وضعیت گواهی اعطا شده به سازمان دارنده گواهینامه اقدام می نماید.

اطلاعات بصورت منظم بروز رسانی می شود. اطلاعات مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود:

 • نام و نشانی مشتری گواهی شده

 • تاریخ اعطای گواهی و انقضای آن در صورت کاربرد

 • دامنه شمول صدور گواهی

ب- نوبل سرت نسبت به ارائه  ابلاغیه مربوط به هرگونه تغییر در الزامات صدور گواهی اقدام می نماید.

نوبل سرت دیدگاه های بیان شده از سوی طرفهای ذینفع را قبل از تصمیم گیری در خصوص شکل دقیق و تاریخ موثر تغییرات مد نظر قرار می دهد. بدنبال یک تصمیم گیری، و انتشار آن الزامات تغییر یافته ، می بایست از انجام دادن اصلاحات ضروری توسط هر یک از مشتریان دارنده گواهینامه ، اطمینان حاصل گردد.

پ- نوبل سرت اطمینان حاصل خواهد کرد که صدور گواهی سیستم مدیریت برای تمامی مشتریان بصورت مستقل بدون تبعیض و بصورتی منصفانه انجام خواهد گردید.

خط مشی ها و روشهای اجرایی که نوبل سرت فعالیتهای صدور گواهی خود را بر آن اساس انجام می دهد، فاقد هرگونه تبعیض بوده و تحت مدیریتی عاری از تبعیض قرار دارد.

ت- درخواست های تجدید نظر : مشتری در خصوص موارد ذیل نسبت به ارائه درخواست تجدید نظر به نوبل سرت اقدام خواهد کرد:

 • عدم قبول درخواست مشتری برای صدور گواهی، و

 • اعطا، تعلیق، لغو یا رد گواهی

نوبل سرت نسبت به بررسی درخواست های تجدید نظر بر اساس روش اجرایی رسیدگی به درخواستهای خود اقدام نموده و مسئولیت مربوط به تمامی تصمیمات در کلیه سطوح فرایند رسیدگی به درخواستها را عهده دار می باشد. نوبل سرت دریافت درخواست را تایید نموده و نسبت به ارائه گزارشات پیشرفت فرایند و نتیجه نهایی به مشتری اقدام خواهد کرد.

ث- شکایات : نوبل سرت نسبت به بررسی شکایات دریافتی در مورد مشتری برای تصمیم گیری در خصوص اقدام لازمی که باید انجام پذیرد و مراتبی که عینا در زمان مناسب به مشتری اعلام گردد، اقدام می نماید. هویت شاکی اعلام نخواهد گردید.

علاوه بر این ، نوبل سرت به شکایات دریافتی از تمام طرفهای ذینفع ، که مربوط به عملکرد خود سازمان نوبل سرت باشد، بر پایه روش اجرایی رسیدگی به شکایات (P-O-17)، مورد رسیدگی قرار می دهد.


 • پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با قوانین و مقررات صدور گواهینامه های سیستم مدیریت را می توانید از طریق سامانه دانش فنی، با ما در میان بگذارید.

 • درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه اکردیته بر پایه استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی، درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس، درخواست خود را اعلام نمایید.