شماره مدرک : A-M-01

شماره ویرایش : 06

ماده 1 : تعهدات ارزیاب

1-1- در سراسر این قرارداد ، عبارت "شرایط اختصاصی یا خصوصی قرارداد" یا "قرارداد اختصاصی یا خصوصی" ، اشاره یا ارجاع به A-M-02 دارد .

2-1- تعهدات ارزیاب در محدوده مدت و مبلغ این قرارداد جهت انجام موضوع بیان شده درماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-02) مطابق با فعالیت های بیان شده در پیوستهای شماره 1 ، 2 ، 3 و 4 این قرارداد می باشد.

3-1- ارزیاب متعهد است که خدمات موضوع بیان شده در ماده 2 از شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) را با بکارگیری بهترین روش ها و اصول متداول به انجام رساند.

4-1- ارزیاب متعهد است که از افراد واجد صلاحیت تخصصی – کارشناسی برای انجام خدمات موضوع بیان شده درماده 2 از شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) ، استفاده نماید.

5-1- ارزیاب متعهد است که زمان های تفاهم شده با کارفرما را برای انجام موضوع بیان شده درماده 2 از شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) رعایت نماید .

6-1- ارزیاب متعهد است که کلیه اطلاعات و مستندات کارفرما را که در اختیار دارد ، محرمانه در نزد خود حفظ نماید.

7-1- ارائه گواهینامه صادره و تداوم ارائه خدمات مندرج در ماده 2 بیان شده در شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) ، منوط به تسویه مبالغ موضوع ماده 5 بیان شده در شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) می باشد.


ماده 2 : تعهدات کارفرما

1-2- کارفرما متعهد است که پرداخت های موضوع ماده 5 بیان شده در شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) را به موقع انجام دهد.

2-2- کارفرما متعهد است فردی را به عنوان " نماینده مدیریت " به منظور ایجاد هماهنگی در سازمان ممیزی شونده برای انجام فعالیت های موضوع بیان شده درماده 2 از شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) و ارتباط با ارزیاب ، به ارزیاب معرفی نماید.

3-2- کارفرما متعهد است که کلیه اطلاعات مربوط به دامنه کاربرد موضوع بیان شده در ماده 2 از شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) ، امکان انجام فعالیت ها ، تعداد شیفت های کاری و کارکنان شاغل در هر شیفت کاری را به درستی به ارزیاب اطلاع دهد تا بدین وسیله ممیزی های موضوع بیان شده در ماده 2 از شرایط قرارداد اختصاصی (A-M-02) براساس ضوابط ACCREDIA وIAF  انجام گیرد.

تبصره 1 : چنانچه اظهارات کارفرما در رابطه با تعداد پرسنل عنوان شده در فرم اپلیکیشن (F-O-01) با تعداد واقعی پرسنل در حین هر نوبت از ممیزیها مغایرت داشته باشد ، هزینه ممیزیهای احتمالی مورد نیاز اضافی که بوسیله تیم ممیزی تشخیص داده می شود بعهده کارفرما می باشد.

4-2- کارفرما متعهد است کلیه مستندات مورد نیاز را که براساس قواعد و ضوابط ACCREDIA وIAF  لازم است پیش از انجام ممیزی در محل توسط ارزیاب مورد ارزیابی قرار گیرند ، قبل از انجام هر ممیزی به ارزیاب تحویل نماید.

5-2- فراهم نمودن امکانات لازم جهت ایاب و ذهاب ممیزین و حضور موثر ایشان در محل انجام ممیزی به عهده کارفرما بوده و در این راستا کارفرما امور را بنحوی برنامه ریزی نماید تا حضور تیم ممیزی در محل ممیزی به موقع و در صورت بروز تاخیر ، با حداقل تاخیر همراه باشد .

تبصره 2 : کارفرما نسبت به پرداخت قبوض و بلیت های ارائه شده از طرف کارشناسان ارزیاب که مرتبط با مراجعه از مبداء به محل انجام ممیزی می باشد و همچنین پرداخت هزینه های برگشت ممیزین به مقصد که طی صورت حساب وضعیت مکتوب از طرف ارزیاب (بهمراه قبوض پیوست) به کارفرما اعلام می گردد ، همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

6-2- کارفرما متعهد است هر نوع تغییر مرتبط با موضوعات بیان شده در شرایط خصوصی قرارداد (A-M-02) را بلافاصله به ارزیاب اطلاع دهد.

7-2- کارفرما متعهد است زمان های تفاهم شده با ارزیاب برای انجام فعالیت های بیان شده در ماده 2 از شرایط خصوصی قرارداد (A-M-02) را رعایت نماید.

8-2- کارفرما متعهد است که اقدامات لازم (حداقل دو ماه قبل از تاریخ سررسید) برای انجام ممیزی "تمدید اعتبار سالیانه" گواهینامه را طبق زمانهای معین شده در ماده 2 بیان شده در شرایط خصوصی قرارداد  (A-M-02) را ، بموقع به انجام برساند.

9-2- در صورت دریافت گواهینامه ، کارفرما متعهد است آرم های ارائه شده Nobel Cert، ACCREDIA وIAF  را دقیقا" به شکلی که از سوی Nobel cert ارائه می شود ، بکارگیرد و تغییری در آرم اعمال ننماید. در این رابطه کارفرما متعهد می باشد که الزامات استفاده از لوگوی نوبل سرت ، اکردیا و IAF که در پیوست های شماره 2 و 3 و 4 این قرارداد بیان شده را بطور کامل رعایت نماید.

10-2- چنانچه کارفرما تاریخ تقریبی انجام ممیزی خود را حداقل دو ماه پیش از زمان بیان شده در بند 2 از ماده 2 از شرایط خصوصی قرارداد (A-M-02)، کتبا" به ارزیاب اعلام نماید ، ارزیاب موظف خواهد بود ممیزی را در محدوده زمانی مورد درخواستی کارفرما به انجام رساند.

11-2- با توجـه به الزام موجود از سوی مرکز تایید صلاحیت ایتالیا (ACCREDIA) و مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF)، مبنی بر انجـام " مـمیزی شـهودی " (Witness Audit) به منظور ارزیابی فعالیت ممیزان ارزیاب ، چنانچه انجام این ممیزی ها در هنگام ممیزی کارفرما واقع گردد، کارفرما همکاری های لازم را با ارزیاب از جمله پذیرش حضور ارزیابان مرکز تایید صلاحیت ایتالیا (ACCREDIA) بعمل خواهد آورد.

12-2- کارفرما متعهد است کلیه شکایات مرتبط با دامنه کاربرد سیستم مدیریت خود را ثبت و در زمان هر ممیزی ، چنانچه از طرف ممیزان درخواست گردد ، این سوابق را به ممیزان ارئه نماید.

13-2- درصورت برخورداری کارفرما از هرگونه خدمات مشاوره ای در حیطه سیستم مدیریت ، این موضوع از طرف کارفرما به نحو مقتضی به ارزیاب اطلاع داده خواهد شد.

14-2- در صورت عدم برآورده سازی الزامات تمدید اعتبار گواهینامه طی ممیزیهای مراقبتی مندرج در موضوع بیان شده در ماده 2 از شرایط خصوصی قرارداد (A-M-02) از طرف کارفرما و یا هر علت دیگری که منجر به ابطال گواهینامه گردد ، کارفرما متعهد به عودت نسخه اصل گواهینامه بعنوان اموال ارزیاب ، به ارزیاب می باشد.

15-2- کارفرما متعهد است کلیه شرایط مندرج در پیوست شماره دو این قرارداد را بطور کامل به پرسنل خود آموزش و اجرا نموده و درخواستی از ارزیاب مغایر با الزامات و شرایط درج شده در مدرک مذکور و یا خارج از چهارچوب آن نداشته باشد.

16-2- کارفرما متعهد است ملاحظات و الزامات ايمني و بهداشت محيط یا محیطهای مورد ارزیابی بوسیله اعضای تیم ممیزی ارزیاب شامل تامین لوازم حفاظت فردی ، متناسب با ریسکهای ایمنی و بهداشتی موجود در محیط یا محیطهای ممیزی ، را فراهم نموده و مسئوليتهاي قانوني مرتبط را بعهده گیرد.


ماده 3 : شکایات طرف های ذینفع

چنانچه از طرف مشتریان و یا سایر طرف های ذینفع کارفرما ، در ارتباط با دامنه کاربرد اعلام شده در ماده 2 از  شرایط خصوصی قرارداد شکایتی به ارزیاب و یا  ACCREDIA ارسال گردد ، این موضوع عینا" مطابق با ضوابطACCREDIA  از طرف ارزیاب  به کارفرما منعکس می شود. کارفرما بایستی نتایج بررسی و اقدامات واکنشی خود را در خصوص موضوع شکایت ، ظرف حداکثر 30 روز کاری به ارزیاب به صورت مکتوب اعلام نماید.

در پی بررسی پاسخ کارفرما و در صورت نیاز ، یک ممیزی خارج از برنامه توسط ارزیاب برنامه ریزی گردیده و اجرا می شود. نتیجه نهایی درخصوص ابقاء یا ابطال گواهینامه حداکثر ظرف 90 روز کاری از تاریخ انعکاس شکایت ، توسط ارزیاب به کارفرما ، به صورت مکتوب اعلام خواهد گردید.


ماده 4: فورس ماژور

در کلیه موارد اضطراری که در اختیار پیش آمد آنها از طرفین سلب است ، به نحوی که باعث عدم اجرای عملیات مورد تعهد این قرارداد گردد (مانند زلزله، سیل ، حوادث غیر مترقبه و هر نوع عامل پیش بینی نشده دیگر که موجب عدم امکان دسترسی به محل انجام کار شود) ، انجام موضوع بیان شده در ماده 2 از شرایط خصوصی قرارداد با توافق طرفین به موعد دیگری موکول خواهد شد.


ماده 5 : فسخ قرارداد

1-5- حق کارفرما برای استفاده از آرم Nobel cert و ACCREDIA در شرایط زیر فورا" به پایان خواهد رسید:

1-1-5- کارفرما در اعلام تغییرات حائز اهمیت در سیستم مدیریت موضوع بیان شده در ماده 2 از شرایط خصوصی قرارداد (A-M-02) به ارزیاب قصور ورزد.

2-1-5- استفاده ناصحیح از گواهینامه (بر پایه معیارهای بیان شده در پیوست های 2 و 3 و 4 این قرارداد) ،

3-1-5- ممانعت ورزیدن کارفرما از انجام ممیزی های مراقبتی (Surveillance Audit)

4-1-5- ابطال گواهینامه به علت نتایج ممیزی های مراقبتی                                                                                        

2-5- عدم تداوم ثبت گواهینامه براساس بندهای 1-7 و 2-8 این قرارداد ، به منزله فسخ قرارداد و ابطال گواهینامه خواهد بود.

3-5- در هنگام بروز موارد مذکور در بندهای 5-2 و 5-3 ، کارفرما ملزم خواهد بود که اصل گواهینامه صادره را درتمامی نسخ به ارزیاب برگرداند.

4-5- فسخ قرارداد و یا بروز هرگونه اختلاف و حل و فصل آن به هیچ وجه مانعی در اجرای تعهدات  ارزیاب و کارفرما تا زمان فسخ قرارداد نخواهد بود و طرفین ملزم هستند تعهدات قرارداد را تا زمان فسخ قرارداد به نحو احسن انجام دهند.


ماده 6 : حل اختلاف

 درصورتی که اختلافاتی بین کارفرما و ارزیاب بروز کند، اعم از این که مربوط به اجرای خدمات موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از مواد و تبصره ها و پیوست های این قرارداد و یا اسناد و مستندات مرتبط با آن باشد ، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند ، موضوع از طریق مراجع صالحه قانونی حل و فصل خواهد شد.

این قرارداد در 2 نسخه با 6 ماده بهمراه چهار پیوست (شماره 1 ، 2 ، 3 و 4) تنظیم گردیده است که هر دو نسخه آن حکم واحد را داشته و از هر حیث تابع قوانین و مقررات کشور محل انعقاد قرارداد می باشد .


پیوست شماره 1 قرارداد

 1 – ممیزی مرحله اول (1st stage audit of initial certification)

هدف از انجام مرحله اول ممیزی ، شامل ارزیابی اطلاعات مستند شده از سیستم مدیریت مورد ممیزی (با تمرکز بر الزامات ساختاری استاندارد شامل محیط کسب و کار سازمان، راهبری و طرحریزی) ، بازدید از محل کارفرما و مصاحبه با کارکنان (در صورتیکه ممیزی بصورت در محل تعریف شده باشد) ، بررسی سوابق آخرین ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت انجام شده بهمراه گزارش شاخصهای عملکرد سازمان و تشخیص اولیه و کلی سطح پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت مورد ممیزی ، تصمیم گیری برای آماده بودن سازمان بمنظور انجام ممیزی مرحله دوم و تعیین برنامه ممیزی مرحله دوم در تفاهم با کارفرما و تهیه گزارشات مرتبط، می باشد. 

 2 – ممیزی مرحله دوم (2nd stage audit of initial certification)

انجام ممیزی مرحله دوم صدور گواهینامه ، شامل برنامه ریزی ، انجام ممیزی ، تهیه گزارش ممیزی ، بررسی و تایید گزارش ممیزی ، پایش برنامه اقدام اصلاحی مرتبط با عدم انطباقهای احتمالی شناسایی شده و انجام و اثربخشی آن (در صورت لزوم) توسط ارزیاب و تصمیم گیری برای صدور گواهینامه ، ثبت گواهینامه توسط  ارزیاب و حق استفاده از آرم Nobel cert ، ACCREDIA و IAF به منظور تبلیغات، می باشد. 

3- ممیزی های مراقبتی (Surveillance Audit)

در مدت زمان اعتبار گواهینامه (سیکل سه ساله) ، دو نوبت سیستم مدیریت مندرج در دامنه کاربرد بیان شده در ماده 2 از شرایط خصوصی قرارداد (A-M-02) مورد ممیزی مراقبتی قرار خواهد گرفت. ممیزی مراقبتی شامل ارزیابی مستندات تغییر یافته سیستم مدیریت کیفیت ، برنامه ریزی و انجام ممیزی ، با نضمام تهیه گزارش ممیزی و تصمیم گیری و برقرار ماندن ثبت گواهینامه توسط ارزیاب می باشد.


پیوست شماره 2 قرارداد

قوانین و مقرات صدور گواهی و استفاده از آن و لگوها، (I-O-02)


پیوست شماره 3 قرارداد

دستورالعمل تکمیلی برای استفاده از مارک نهاد اعتباربخشی ملی ایتالیا یا ACCREDIA ، (I-O-06)


پیوست شماره 4 قرارداد

دستورالعمل استفاده از لگوی نوبل سرتیفیکیشن، (I-O-03)