italy
Italy

مجمع عمومی IAF در سال 2019

گروه اعتباربخشی


سی و سومین مجمع سالیانه IAF در تاریخهای 28 و 30 اکتبر 2019 ، برابر با 6 و 8 آبان 1398 در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد و طی آن قطعنامه های مهمی به تصویب رسیدند .

سی و سومین مجمع عمومی سالیانه IAF در تاریخهای 28 و 30 اکتبر 2019 ، برابر با 6 و 8 آبان 1398 در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شد .

تمامی قطعنامه های مصوب و توضیحات مربوط به هر قطعنامه در لینک مرتبط در وب سایت IAF ، قابل ملاحظه هستند .

مهمترین قطعنامه های مصوب مجمع عمومی IAF

1- تایید اینکه استاندارد ISO/IEC 17029:2019 بعنوان یک الزام در نظر گرفته بشود .

استاندارد ایزو 17029بیان کننده اصول و نیازمندیها برای این گروه از نهادهای ارزیابی است :

  • نهادهای اعتبارسنجی یا Validation bodies : تایید کننده این موضوع هستند که ادعاها یا شکایات با توجه به استفاده ای که برای آینده برای آنها مورد نظر است ، قابل پذیرش یا باور باشند، و

  • نهادهای تایید درستی یا verification bodies : تایید کننده این موضوع هستند که ادعاها یا شکایات صادقانه و درست بیان شده اند.

2- گواهینامه های اکردیته یا تحت اعتبار نهادهای اعتباردهنده عضو IAF ، فقط باید برای استانداردهایی که از نوع "الزامات" یا "نیازمندیها هستند ، صادر بشود .

3- باطل شدن فوری مدرک الزامی IAF MD3:2008 که تشریح کننده روش انجام ممیزی های مراقبتی و صدور مجدد گواهینامه در سطح پیشرفته بود (Advanced surveillance and recertification Procedure یا ASRP)

4- انتقال گواهینامه های اکردیته استاندارد ایزو 22301 (سیستمهای مدیریت تداوم کسب و کار) از ویرایش 2012 به 2019 در طی یک دوره سه ساله از نوامبر 2019 (آبان 1398)

5- انتقال گواهینامه های اکردیته استاندارد ISO 14064-3 (تایید درستی و اعتبارسنجی بیانیه های مربوط به گازهای گلخانه ای) از ویرایش 2006 به 2019 : ISO 14064-3 در طی یک دوره چهار ساله از 30 آوریل 2019 (10 اردیبهشت 1398)

6- انتقال اکردیته نهادهای اعتبارسنجی یا Validation bodies و نهادهای تایید درستی یا verification bodies که گواهینامه های مرتبط با بیانیه ها و سایر تاییدیه های گازهای گلخانه ای صادر می نمایند ، از استاندارد اعتباردهی ISO 14065:2013 به ویرایش جدید آن که هنوز منتشر نشده ، طی یک دوره زمانی سه ساله

7- افزوده شدن ISO 45001 به دامنه کاری یا اسکوپ IAF

8-  افزوده شدن ISO/IEC 17029 به دامنه کاری یا اسکوپ IAF

  • 021 888 999 11
  • phone
whatsapp