شرایط عمومی قرارداد خدمات ارزیابی و صدور گواهینامه نوع محصول ضد انفجار

شماره مدرک : A-M-09

شماره ویرایش : 00

 

 

ماده 1 : تعهدات ارزیاب

1-1- در سراسر این قرارداد ، عبارت "قرارداد اختصاصی" ، اشاره یا ارجاع به A-M-10 دارد .

2-1- تعهدات ارزیاب در محدوده مدت و مبلغ این قرارداد جهت انجام موضوع بیان شده در ماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) مطابق با فعالیت های بیان شده در پیوستهای شماره 1 ، 2 و 3 این قرارداد می باشد.

3-1- ارزیاب متعهد است که خدمات موضوع بیان شده در ماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) را بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17065 (الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات ، فرایندها و خدمات) و الزامات اعتباربخشی مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) به انجام رساند.

4-1- ارزیاب متعهد است که از افراد واجد صلاحیت برای انجام خدمات موضوع بیان شده درماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) ، استفاده نماید.

5-1- ارزیاب متعهد است که زمان های تفاهم شده با کارفرما را برای انجام موضوع بیان شده درماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) رعایت نماید.

در صورت بروز تاخیر یا مغایرت در هر یک از فعالیتهای موضوع قرارداد مندرج در ماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) که ناشی از کارفرما باشد (از جمله تاخیر در ارسال مدارک فنی یا نمونه محصول برای انجام تست)، مسئولیت تاخیر صدور گواهینامه موضوع قرارداد، خارج از مسئولیت و تعهدات ارزیاب خواهد بود.

6-1- ارزیاب متعهد است که کلیه اطلاعات و مستندات کارفرما را که در اختیار دارد ، محرمانه در نزد خود حفظ نماید.

7-1- ارائه گواهینامه صادره، منوط به تسویه مبالغ موضوع ماده 5 بیان شده در قرارداد اختصاصی (A-M-10) می باشد.


ماده 2 : تعهدات کارفرما

1-2- کارفرما متعهد است که پرداخت های موضوع ماده 5 بیان شده در قرارداد اختصاصی (A-M-10) را به موقع انجام دهد.

2-2- کارفرما متعهد است فردی را به عنوان " نماینده مدیریت " به منظور ایجاد هماهنگی برای انجام فعالیت های موضوع بیان شده درماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) و ارتباط با ارزیاب ، به ارزیاب معرفی نماید.

3-2- کارفرما متعهد است که کلیه اطلاعات مربوط به سازمان خود و محصول مندرج در ماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) را به درستی به ارزیاب اطلاع دهد تا بدین وسیله فعالیتهای ارزیابی و تست موضوع بیان شده در ماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) براساس ضوابط NACI وIAF  انجام گیرد.

تبصره 1 : چنانچه اظهارات کارفرما در رابطه با مشخصات فنی محصول عنوان شده در فرم اپلیکیشن (F-O-75) با مشخصات واقعی محصول که ارزیاب در حین فرایند ارزیابی، بر اساس ماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) تشخیص می دهد، مغایرت داشته باشد، هزینه فعالیتهای ارزیابی مورد نیاز اضافی که ممکن است بوسیله ارزیاب تشخیص داده شود، بعهده کارفرما می باشد.

4-2- کارفرما متعهد است کلیه مستندات و مدارک فنی مورد نیاز را طبق مندرجات ماده دو از قرارداد اختصاصی (A-M-10) ، به ارزیاب تحویل نماید.

5-2- در صورت نیاز، فراهم نمودن امکانات لازم جهت ایاب و ذهاب کارشناسان ارزیاب و حضور موثر ایشان در محل انجام ارزیابی به عهده کارفرما می باشد.

تبصره 2 : کارفرما نسبت به پرداخت قبوض و بلیت های ارائه شده از طرف کارشناسان ارزیاب که مرتبط با مراجعه از مبداء به محل انجام ممیزی می باشد و همچنین پرداخت هزینه های برگشت کارشناسان ارزیاب به مقصد که طی صورت حساب مکتوب از طرف ارزیاب (بهمراه قبوض پیوست) به کارفرما اعلام می گردد ، همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.

6-2- کارفرما متعهد است هر نوع تغییر مرتبط با موضوعات بیان شده در قرارداد اختصاصی (A-M-10) را بلافاصله به ارزیاب اطلاع دهد.

7-2- کارفرما متعهد است زمان های تفاهم شده با ارزیاب برای انجام فعالیت های بیان شده در ماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) را رعایت نماید، از جمله اینکه از زمان تنفید قرارداد و اعلام مدارک فنی مورد نیاز توسط ارزیاب، ظرف مدت زمانی حداکثر 15 روز کاری، مدارک مورد نیاز ارزیاب را ارسال نماید.

8-2- در صورت دریافت گواهینامه ، کارفرما متعهد است آرم گواهینامه دریافتی از ارزیاب را دقیقا" به شکلی که از سوی ارزیاب ارائه می شود ، بکارگیرد و تغییری در آرم اعمال ننماید. در این رابطه کارفرما متعهد می باشد که الزامات استفاده از آرم گواهینامه که دربرگیرنده لوگوی نوبل سرت ، NACI و IAF است و در پیوست های شماره 2 و 3 این قرارداد بیان شده را بطور کامل رعایت نماید.

9-2- کارفرما متعهد است گواهینامه موضوع قرارداد را صرفا در خصوص محصول مندرج در دامنه کاربرد گواهینامه بکار گیرد و از بکارگیری در موارد غیر از دامنه کاربرد خودداری نماید.

10-2- با توجـه به الزام موجود از سوی مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) و مجمع جهانی اعتباردهندگان (IAF)، مبنی بر نظارت بر انجام عملیات ارزیابی و تست محصول به منظور ارزیابی صلاحیت ارزیاب، چنانچه انجام این نظارت ها در هنگام انجام عملیات ارزیابی و تست محصول واقع گردد، کارفرما همکاری های لازم را با ارزیاب از جمله پذیرش حضور ارزیابان مرکز تایید صلاحیت ایران (NACI) بعمل خواهد آورد.

11-2- کارفرما متعهد است کلیه شکایات مرتبط با محصول مندرج در ماده دو قرارداد اختصاصی (A-M-10) را ثبت و در خلال فرایند ارزیابی محصول و یا پس از صدور گواهینامه موضوع ماده دو از قرارداد اختصاصی، اطلاعات شکایت دریافتی را به ارزیاب ارائه نموده و در صورت نیاز همکاریهای لازم با ارزیاب جهت انجام ارزیابی مجدد محصول بعمل آورد.

12-2- درصورت برخورداری کارفرما از هرگونه خدمات مشاوره برای طراحی و توسعه محصول مورد ممیزی و مدارک فنی مرتبط با آن، این موضوع از طرف کارفرما به نحو مقتضی به ارزیاب اطلاع داده خواهد شد.

13-2- در صورت ابطال گواهینامه با توجه به نتیجه ارزیابی مجدد محصول پیرو شکایت ارسالی به ارزیاب از سوی طرف های ذینفع گواهینامه، کارفرما متعهد به عودت نسخه اصل گواهینامه بعنوان اموال ارزیاب ، به ارزیاب می باشد.

14-2- کارفرما متعهد است کلیه شرایط مندرج در پیوست شماره یک این قرارداد را بطور کامل به پرسنل خود آموزش و اجرا نموده و درخواستی از ارزیاب مغایر با الزامات و شرایط درج شده در مدرک مذکور و یا خارج از چهارچوب آن نداشته باشد.

15-2- کارفرما متعهد است در صورت وجود، ملاحظات و الزامات ايمني و بهداشت مربوط به نمونه محصولات ارسالی به آزمایشگاه ارزیاب جهت انجام آزمون و ریسکهای مرتبط با آن را قبل از ارسال نمونه محصولات، به ارزیاب اطلاع رسانی نماید.

16-2- در صورت مردود شدن نتیجه هریک از فعالیتهای ارزیابی مندرج در ماده دو قرارداد اختصاصی (A-M-10)، کارفرما متعهد به ارائه نمونه محصول جدید بمنظور انجام ارزیابی مجدد تا حصول تاییدیه نهایی ارزیاب و همچنین پرداخت هزینه ارزیابی مجدد، بر اساس صورت وضعیت اعلامی ارزیاب، که خارج از مبلغ مندرج در ماده 4 این قرارداد است، می باشد.

17-2- در صورت مصداق، کارفرما متعهد است جهت انجام ارزیابی های مورد نیاز بر اساس ماده دو  قرارداد اختصاصی (A-M-10)، نمونه یا نمونه های محصول مندرج در ماده دو این قرارداد را با مشخصات فنی بیان شده در قرارداد اختصاصی، آماده سازی و برای ارزیاب ارسال نماید.

18-2- در صورت مصداق، مسئولیت ارسال نمونه محصول جهت انجام ارزیابی های ماده دو این قرارداد، قبل از انجام آزمایشات و دریافت و عودت نمونه پس از آزمایشات به عهده کارفرما بوده و ارزیاب نسبت به نگهداری نمونه ها تعهدی ندارد . ارزیاب زمان دریافت نمونه توسط ارزیاب و زمان عودت آن به کارفرما را به کارفرما اطلاع رسانینموده و در خصوص عودت نمونه محصول، کارفرما متعهد است نمونه محصول را حداکثر یک هفته پس از اطلاع رسانی، از ارزیاب دریافت نماید، در غیر اینصورت ارزیاب تعهدی در خصوص نگهداری نمونه را ندارد.


ماده 3 : شکایات طرف های ذینفع

چنانچه از طرف مشتریان و یا سایر طرف های ذینفع کارفرما، در ارتباط با محصول مندرج در ماده 2 از قرارداد اختصاصی شکایتی به ارزیاب و یا  NACI ارسال گردد ، این موضوع از طرف ارزیاب به کارفرما منعکس می شود. کارفرما بایستی نتایج بررسی و اقدامات واکنشی خود را در خصوص موضوع شکایت ، ظرف حداکثر 30 روز کاری به ارزیاب به صورت مکتوب به ارزیاب اعلام نماید.

پاسخ کارفرما توسط ارزیاب مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی درخصوص ابقاء یا ابطال گواهینامه حداکثر ظرف 90 روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، توسط ارزیاب به کارفرما، به صورت مکتوب اعلام خواهد گردید.


ماده 4: فورس ماژور

در کلیه موارد اضطراری که در اختیار پیش آمد آنها از طرفین سلب است ، به نحوی که باعث عدم اجرای عملیات مورد تعهد این قرارداد گردد (مانند زلزله، سیل ، حوادث غیر مترقبه و هر نوع عامل پیش بینی نشده دیگر که موجب عدم امکان دسترسی به محل انجام کار شود) ، انجام موضوع بیان شده در ماده 2 از قرارداد اختصاصی با توافق طرفین به موعد دیگری موکول خواهد شد.


ماده 5 : فسخ قرارداد

1-5- عدول Nobel cert در انجام تعهدات مذکور در ماده یک این قرارداد به کارفرما حق خواهد داد تا قرارداد را فسخ نماید.

2-5- حق کارفرما برای استفاده از آرم گواهینامه در شرایط زیر فورا" به پایان خواهد رسید:

1-2-5- کارفرما در اعلام تغییرات عمده در محصول بیان شده در ماده 2 از قرارداد اختصاصی (A-M-10) به ارزیاب قصور ورزد.

2-2-5- استفاده ناصحیح از گواهینامه و آرم گواهینامه (بر پایه معیارهای بیان شده در پیوست 3 این قرارداد) ،

3-2-5- ممانعت ورزیدن کارفرما از انجام ارزیابی های اضطراری در موارد شکایت طرفهای ذینفع و ایجاد تغییرات عمده در محصول، در حین ارزیابی و صدور گواهی و یا پس از آن

4-2-5- ابطال گواهینامه به علت نتایج ارزیابی های اضطراری در موارد شکایت طرفهای ذینفع و ایجاد تغییرات عمده در محصول، در حین ارزیابی و صدور گواهی و یا پس از آن                                                                                   

3-5- عدم تداوم ثبت گواهینامه براساس بندهای 1-7 و 2-8 این قرارداد ، به منزله فسخ قرارداد و ابطال گواهینامه خواهد بود.

4-5- در هنگام بروز موارد مذکور در بندهای 5-1 و 5-2 ، کارفرما ملزم خواهد بود که اصل گواهینامه صادره را در تمامی نسخ به ارزیاب برگرداند.

5-5- فسخ قرارداد و یا بروز هرگونه اختلاف و حل و فصل آن به هیچ وجه مانعی در اجرای تعهدات  ارزیاب و کارفرما تا زمان فسخ قرارداد نخواهد بود و طرفین ملزم هستند تعهدات قرارداد را تا زمان فسخ قرارداد به نحو احسن انجام دهند.


ماده 6 : حل اختلاف

 درصورتی که اختلافاتی بین کارفرما و ارزیاب بروز کند، اعم از این که مربوط به اجرای خدمات موضوع قرارداد یا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از مواد و تبصره ها و پیوست های این قرارداد و یا اسناد و مستندات مرتبط با آن باشد ، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند ، موضوع از طریق مراجع صالحه قانونی حل و فصل خواهد شد.

این قرارداد در 2 نسخه با 6 ماده بهمراه سه پیوست (شماره 1 ، 2 و 3) تنظیم گردیده است که هر دو نسخه آن حکم واحد را داشته و از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد .


پیوست شماره 1 قرارداد

قوانین و مقررات صدور گواهینامه تیپ محصول ضد انفجار (I-O-18)


پیوست شماره 2 قرارداد

دستورالعملهای کاری برای استفاده از گواهینامه و نماد تایید صلاحیت (NACI-W01)


پیوست شماره 3 قرارداد

دستورالعمل استفاده از گواهینامه و آرم گواهینامه (Certification Mark) - (I-O-16)