Italy

معرفی تجهیزات ضد انفجار - سیستم پیجینگ

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


تجهیزات ارتباط فوری مانند سیستم پیجینگ در سایت های مرتبط با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که معمولا برای شرایط بحرانی از قبیل حوادث و یا شرایط نامطلوب فرایندی، نصب شده و بکار می روند، جزو اولویت دار ترین وسایلی هستند که می بایست در برابر انفجار مقاوم باشند.

ویدئوی معرفی سیستم پیجینگ ضد انفجار را با کلیک بر روی قسمت زیر بببینید.

  • 021 888 999 11