گواهی کردن سیستمهای مدیریت (ایزو)

گواهینامه ایرانی - اعتبار تراز اول اروپایی

گواهینامه های اکردیته نوبل سرتیفیکیشن را با "اطمینان" به بازارهای اروپایی و آمریکایی ارائه نمایید !

 

 

نوبل سرتیفیکیشن سیستم مدیریت صدور گواهینامه خود را تحت شرایط زیر ، برای فعالیتهای ممیزی و صدور گواهینامه ایزو ، طراحی نموده و اجرا و بروزرسانی می نماید.


دامنه وسیع خدمات صدور گواهینامه نوبل سرتیفیکیشن برای سیستمهای مدیریت (ایزو)

  •  گواهی کردن استانداردهای دارای ماهیت اکردیته (اعتباردهی شده)

  • صدور تاییدیه انطباق برای خطوط راهنما (Guidelines) و استانداردهای دارای ماهیت غیر اکردیت (not accredited standards) که برای مقاصد صدور گواهی منتشر نشده اند

  • ارزیابی و صدور تاییدیه انطباق برای مدلهای کسب و کار (Business models)

نوبل سرتیفیکیشن مراجع سه گانه بالا ، که بوسیله نهادهای مدل زیر ، تدوین و منتشر شده اند را ممیزی و گواهی می نماید ،


امتیازات ویژه برای سازمان های دارنده گواهینامه از نوبل سرتیفیکیشن


 درخواست انجام ممیزی و صدور گواهینامه ایزو معتبر تحت اعتبار مرکز دولتی اعتباربخشی ایتالیا را می توانید در سامانه ثبت درخواست صدور گواهی، درج نموده و یا مستقیما با ما تماس بگیرید.