گواهی کردن سیستمهای مدیریت (ایزو)

گواهینامه ایرانی - اعتبار تراز اول اروپایی

گواهینامه های اکردیته نوبل سرتیفیکیشن را با "اطمینان" به بازارهای اروپایی و آمریکایی ارائه نمایید !

 

 

نوبل سرتیفیکیشن سیستم مدیریت صدور گواهینامه خود را تحت شرایط زیر ، برای فعالیتهای ممیزی و صدور گواهینامه ، طراحی نموده و اجرا و بروزرسانی می نماید .

دامنه وسیع خدمات صدور گواهینامه نوبل سرتیفیکیشن

  •  گواهی کردن استانداردهای دارای ماهیت اکردیته (اعتباردهی شده)

  • صدور تاییدیه انطباق برای خطوط راهنما (Guidelines) و استانداردهای دارای ماهیت غیر اکردیت (not accredited standards) که برای مقاصد صدور گواهی منتشر نشده اند

  • ارزیابی و صدور تاییدیه انطباق برای مدلهای کسب و کار (Business models)

نوبل سرتیفیکیشن مراجع سه گانه بالا ، که بوسیله نهادهای مدل زیر ، تدوین و منتشر شده اند را ممیزی و گواهی می نماید ،

امتیازات ویژه برای سازمان های دارنده گواهینامه از نوبل سرتیفیکیشن