ایزو 19600

سیستم مدیریت انطباق بر پایه ایزو 19600

انطباق یک برونداد برای سازمانی است که قوانینش (شامل قوانین داخلی و قوانین بیرونی) را رعایت می نماید ، و با جادادن آن در فرهنگ سازمان و در اخلاق و رفتار افرادی که برای سازمان کار می کنند، آن را بصورت پایدار در می آورد.

بطور پایه ای ، در درجه نخست هدف انطباق ، اطمینان یافتن از این است که سازمانها مسئولیتهایشان را برآورده نموده و بطور موثری ریسک آسیب رسیدن به شهرتشان را مدیریت می نمایند .

 

الزامات ایزو 19600، راهنمایی برای برقرار نمودن، توسعه دادن، پیاده سازی، ارزیابی، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت انطباق اثربخش و پاسخگو در سازمان ، ارائه نموده و بر پایه استاندارد AS 3806:2006 تدوین شده است .

خطوط راهنمای سیستمهای مدیریت انطباق بر پایه ایزو 19600 ، برای همه انواع سازمانها کاربرد دارد و گستره کاربرد آن بستگی به اندازه، ساختار، طبیعت و پیچیدگی سازمان دارد .

این استاندارد بین المللی، الزاماتی را مشخص نمی نماید، بلکه راهنمایی هایی را در مورد سیستمهای مدیریت تطابق و عملکردهای توصیه شده ارائه نموده و بر پایه اصول حکمرانی خوب، تناسب، شفافیت و پایداری است .

سیستم مدیریت انطباق بر پایه ISO 19600، راهنمایی فراگیر همراه با مثالهای کمک کننده و آسان برای پیگیری برای کاربرانی که قصد دارند تا این سیستم را پیاده سازی نموده یا برای چهارچوب سازمان شان از این استاندارد الگوبرداری نمایند ، ارائه می نماید.

بسیاری از استانداردهای مربوط به موضوع انطباق وجود دارند که صرفا بر یک الزام (نیازمندی) قانونی یا موضوعی خاص تمرکز نموده اند، اما ایزو 19600 ، چهارچوبی یکسان برای تمامی موضوعات و قوانین خاص فراهم نموده بطوریکه سازمان با پیاده سازی این استاندارد ، تمامی آن الزامات قانونی خاص ، را نیز بطور همزمان اما در یک چهارچوب پیاده سازی می نماید .

راهنمای موجود در ISO 19600، برای سازگار بودن مورد نظر است و استفاده از این راهنما می تواند بسته به اندازه و سطح بلوغ سیستم مدیریت تطابق سازمان و در خصوص محتوا، طبیعت و پیچیدگی فعالیتهای سازمان شامل خط مشی و اهداف انطباق ، متفاوت باشد .

دانلود متن اصلی ISO 19600 ویرایش 2014


کاربرد سیستم مدیریت انطباق بر پایه ایزو 19600

سازمانهایی که قصد دارند تا در دراز مدت موفق باشند، نیاز دارند تا فرهنگ یکپارچگی و انطباق را حفظ نمایند و نیازها و انتظارات ذینفعان را مورد توجه قرار بدهند . بنابراین یکپارچگی و انطباق نه تنها پایه است بلکه برای یک سازمان موفق و پایدار، بعنوان یک فرصت قلمداد می شود.

یک سیستم گسترده اثربخش مدیریت تطابق ، سازمان را برای نشان دادن تعهدش به انطباق با این موارد توانا می سازد :

 • قوانین مرتبط شامل الزامات قانون گذار،

 • کدهای صنعتی و استانداردهای سازمانی ،

 • استانداردهای حاکمیت شرکتی خوب ،

 • بهترین عملکردها ، و

 • اخلاقیات و انتظارات جامعه ،

در بخش های قضایی، دادگاهها توجه ویژه ای به تعهد سازمانی برای موضوع انطباق از طریق سیستم مدیریت انطباق در هنگام تعیین نمودن جریمه مربوط ای که برای تخلف از قوانین مربوطه اعمال می شود ، مبذول می دارند ، بنابراین نهادهای نظارتی و قضایی همچنین می توانند از این استاندارد اینترنشنال بعنوان یک معیار (الگو) بهره بگیرند .


ساختار ایزو 19600

این استاندارد بین المللی با ساختار سطح بالای ایزو (HLS) که دارای 10 بند است، سازگار شده و به منظور بهبود همراستایی در میان استانداردهای بین المللی ایزو که مربوط به سیستمهای مدیریت هستند ، توسعه داده شده است .

1 هدف

2 استانداردهای مرجع

3 اصطلاحات و تعاریف

4 محتوای سازمان

5 رهبری

6 برنامه ریزی

7 پشتیبانی

8 فعالیتهای عملیاتی

9 ارزیابی عملکرد

10 بهبود

 •   ایزو 19600 علاوه بر راهنمایی کلی در مورد یک سیستم مدیریت انطباق، همچنین چهارچوبی را به منظور کمک کردن به پیاده سازی الزامات خاص مرتبط با انطباق در هر سیستم مدیریتی ، فراهم می نماید .

 •   سازمان هایی که با استانداردهای سیستم مدیریت یا یک چهارچوب مدیریت انطباق را اجرا ننموده اند ، می توانند براحتی این استاندارد بین المللی را بعنوان راهنمای غیر وابسته در درون سازمانشان پیاده سازی نمایند .

 •   ایزو 19600 برای بهبود الزامات مرتبط با انطباق در سایر سیستمهای مدیریت و برای کمک نمودن به یک سازمان در بهبود دادن مدیریت سرتاسری تمام مقررات انطباقش ، مناسب است .

 •   این استاندارد می تواند با استانداردهای سیستم مدیریت موجود (مانند ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 22000 و غیره) و خطوط راهنماهای کلی (مانند ایزو 31000 ، ایزو 26000 و غیره) ، ترکیب شود .


تاریخچه ایزو 19600

انتشار استاندارد ایزو 19600 برای اولین بار در سال 2014 انجام شد .

این استاندارد در سال 2018 دوباره بازبینی شده و همان متن انتشار یافته در سال 2014 (ویرایش یک) بدون تغییر، دوباره مورد تایید قرار گرفته است ،

بنابراین ویرایش 2014 استاندارد ایزو 19600 ، همچنان معتبر و جاری می باشد .


پیاده سازی سیستم مدیریت انطباق بر پایه ایزو 19600

فلوچارت سیستم مدیریت انطباق

برای دیدن بهتر این فلوچارت، بر روی آن کلیک نمایید .

یک رویکرد سازمانی به انطباق از طریق این عوامل شکل می گیرد.

 • بکارگیری ارزشهای پایه و حاکمیت شرکتی که بصورت عمومی پذیرفته شده ،

 • استانداردهای اخلاقی و اجتماعی ،

 • برجسته بودن نقش رهبری سازمان، بطور ایده آل

جادادن انطباق در رفتار افرادی که برای یک سازمان کار میکنند به تمامی موارد بالا در مورد رهبری در تمامی سطوح و ارزشهای شفاف سازمان ، همچنین تصدیق و اجرای اقداماتی بمنظور توسعه دادن رفتار منطبق، بستگی دارد . در صورتیکه این موضوع در تمامی سطوح سازمان برقرار نباشد، ریسک عدم تطابق وجود خواهد داشت .

سازمان مطابق با ایزو 19600 ، از قوانین دارای کاربرد ، استانداردهای صنعت مرتبط و خط مشی های داخلی (بعنوان نمونه کدهای رفتار) که آن سازمان تصمیم که پیاده سازی آنها گرفته ، به این علت که بروی کسب و کار ، پرسنل و رفتار مشتریان سازمان تاثیرگذار هستند، بطور سیستماتیک تبعیت می نماید .

توجه : کد رفتار ، گزیده ای از قوانین و مقرراتی است که شامل این می شوند که چه چیزی قابل پذیرفتن یا رفتار مورد انتظار هست و چه چیزی نیست .

مادامی سیستم "مدیریت انطباق" استقلال خود را حفظ می نماید ، که ترجیحا با فرایندهای مدیریت مالی، ریسک، کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت و نیازمندیهای عملیاتی و روشهای اجرایی مربوط به استاندارد ایزو 19600، یکپارچه شود .


مزیت های پیاده سازی و دریافت گواهینامه معتبر ایزو 19600

 • استاندارد ایزو 19600 بر پایه اصول حاکمیت خوب ، تناسب ، شفافیت و پایداری می باشد و رفتارها و عملکردهای سازگار با تبعیت از قوانین را توسعه می دهد.

 • سازمانها بطور فزاینده ای متقاعد میشوند که بوسیله بکارگیری ارزشهای الزامآور و مدیریت تطابق مناسب ، می توانند از یکپارچگی خود حفاظت نموده و عدم انطباق با قوانین را به حداقل رسانده یا از آن جلوگیری نمایند ، بنابراین یکپارچگی و تطابق اثربخش، عناصر کلیدی مدیریت خوب و سختگیرانه هستند.

 • انطباق یکی از بزرگترین چالش هایی است که کسب و کارها امروزه با آن روبرو هستند . نداشتن کنترلها و برقرار نبودن فرهنگ درست در مورد انطباق با قوانین و مقررات ، می تواند جریمه ها یا بدهی های میلیونی را به سازمان تحمیل نماید اما بوسیله پیاده سازی و دریافت گواهینامه ISO 19600 ، می توان از این پیامدهای ناخواسته پیشگیری نمود.

 • تقریبا هر هفته قوانین و مقررات جدیدی اعلام می شوند که سازمانها با هر اندازه ای، بزرگ یا کوچک، نیاز به انطباق فوری با آنها دارد ، و در مقابل هزینه های سنگینی که ممکن است بعلت تطابق نداشتن با این قوانین جدید، به سازمان تحمیل شود ، اما پیاده سازی و دریافت گواهینامه ایزو 19600، می تواند از این زیانهای سنگین پیشگیری نماید .

 • پیاده سازی سیستم مدیریت تطابق و دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 19600 برای هر سازمانی ، باعث ایجاد اطمینان در درون سازمان و همچنین برای شرکای تجاری آن خواهد شد .

 • ریسک انجام فعالیتهای غیر قانونی مانند پرداخت و دریافت رشوه یا پولشویی بوسیله سازمان را کاهش می دهد.

 •  سازمان راهنماها و توصیه های بین المللی در ارتباط با انطباق با قوانین را مورد توجه قرار می دهد.

 • ایزو 19600 پیشگیری های لازم را از انجام فعالیتهای اشتباه که بوسیله افراد در سازمان ممکن است صورت بگیرد و بر خلاف قوانین و مقررات و سایر معیارهای سیستمهای مدیریتی جاری در سازمان باشد ، صورت می دهد.

 • انطباق همچنین به رفتار پاسخگویی (مسئولیت پذیری) اجتماعی سازمانها نیز کمک می نماید .


برنامه ریزی و فعالیتهای پیش از ممیزی استاندارد ایزو 19600

 • انتخاب سرممیز و کارشناس فنی که مسلط به قوانین و مقررات مرتبط با دامنه کاری سازمان ممیزی شونده باشد.

 • بررسی اینکه آیا دامنه درخواستی سازمان برای صدور گواهینامه ، آیا فقط بخش مسئول امور تطبیق است یا تمامی واحدهای ستادی یا کل سازمان (واحدهای ستادی بهمراه واحدهای عملیاتی)،

 • بررسی چارت سازمانی و فرایندهای سیستم مدیریت تطابق و سایر سیستمهای مدیریتی سازمان (در صورت وجود) و مشخص نمودن واحدهایی که تمام یا بخشی از مسئولیتهای ایشان ، مربوط به سیستم مدیریت تطابق است،

 • تدوین برنامه ممیزی سیستم مدیریت تطابق سازمان بر پایه فرایندهای جاری و واحدهای سازمانی درگیر با این سیستم (زمان ممیزی هر بخش با توجه به تعداد پرسنل و حجم قوانین و مقررات مرتبط با آن بخش تعیین می شود)

دانلود نمونه برنامه ممیزی ایزو 19600


گواهینامه ایزو 19600

استاندارد ایزو 19600 ، به این علت که ماهیت آن یک استاندارد راهنما (Guidance) است ، بصورت اکردیته و تحت اعتبار هیچیک از نهادهای اعتباربخشی عضو IAF قابل صدور گواهی نیست ، اما گواهینامه آن ، در چهارچوب صدور تاییدیه انطباق (attestation of compliance) قابل انجام است.