ایزو 10015

مدیریت کیفیت -

راهنمایی ها برای مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

 • ویرایش جدید خطوط راهنمای [رین ورژن ایزو 10015 ، که در دسامبر 2019 (برابر با آذر ماه 1398) منتشر شده ، خطوط راهنمایی را برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم هایی برای "مدیریت شایستگی" و "توسعه کارکنان" به منظور تاثیرگذاری مثبت بر بروندادهای مرتبط با انطباق محصولات و خدمات و نیازها و انتظارات طرف های ذینفع مرتبط با سازمان ، ارائه می دهد.


 •  پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با خطوط راهنمای ISO 10015:2019 یا استاندارد آموزش سازمان را می توانید از طریق سامانه دانش فنی با ما در میان بگذارید.

 • درخواست انجام ممیزی و صدور تاییدیه انطباق (Attestation of Conformity) بر پایه خطوط راهنمای ISO 10015:2019 را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس ، با ما تماس بگیرید.


 • خطوط راهنمای ISO 10015:2019 ، برای تمام سازمان ها صرفنظر از نوع یا اندازه آنها کاربرد دارد.

 • ایزو 10015 فقط برای توسعه سیستم داخلی آموزش و شایستگی کارکنان سازمان انتشار یافته است.

 • ایزو 10015 برای پیاده سازی و صدور گواهینامه برای سیستم مدیریت آموزش در سازمانهای ارائه دهنده خدمات و محصولات آموزشی (EOMS)، کاربرد نداشته و فقط مربوط به سیستم مدیریت آموزش داخلی سازمان ها است.

 • مجموعه های ارائه دهنده خدمات آموزشی باید ایزو 21001 را بکار بگیرند.

 • خطوط راهنمای ویرایش جدید استاندارد ایزو 10015 ، به نیازمندیهای مربوط به خانواده استانداردهای ایزو 9000 یا سایر استانداردها ، اضافه نشده ، این استانداردها را تغییر نداده و یا اصلاح نمی نماید.

 • مهمترین تغییر در ویرایش سال 2019 از خطوط راهنمای ایزو 10015 ، نسبت به ویرایش قدیمی (سال 1999) ایزو 10015 ، جایگزین شدن مفهوم "شایستگی" (Competence) به جای عبارت "آموزش" (Training) است .

 • خطوط راهنمای ویرایش جدید ایزو 10015 ، فقط برای سیستم داخلی مدیریت شایستگی منابع انسانی و کارکنان سازمان ها کاربرد داشته و معیارها یا راهنمایی هایی را برای سازمان هایی که خدمات آموزشی ارائه می دهند ، بیان نمی نماید.

دانلود فایل ویرایش جدید خطوط راهنمای ایزو 10015


نیازمندیهای اصلی و اجرایی خطوط راهنمای ایزو 10015 ویرایش 2019

بند 4. مدیریت شایستگی

بند 1.4. کلیات

بند 2.4. تعیین نیازهای شایستگی

بند 3.4. ارزیابی شایستگی جاری و نیازهای توسعه

بند 5. مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان

بند 1.5. کلیات

بند 2.5. برنامه ریزی

بند 3.5. ساختار برنامه

بند 4.5. اقدامات واکنشی

بند 5.5. نقش ها و مسئولیت ها

بند 6.5. ارزیابی تاثیر یک مدیریت شایستگی و برنامه توسعه کارکنان

بند 7.5. تعیین نمودن نیازهای شایستگی و توسعه ای کارکنان برای آینده


صدور گواهینامه معتبر ایزو 10015 ویرایش 2019

 • خطوط راهنمای ISO 10015:2019 ، قابلیت صدور گواهی رسمی و تحت اعتبار (اکردیته) را ندارد ، زیرا بعنوان یک استاندارد منتشر نشده است.


 •  پرسش ها یا ابهامات خود در ارتباط با خطوط راهنمای ISO 10015:2019 را می توانید از طریق سامانه دانش فنی، با ما در میان بگذارید.

 • مزایای استاندارد 10015 را از ما بپرسید.

 • درخواست انجام ممیزی و صدور تاییدیه انطباق (Attestation of Conformity) بر پایه خطوط راهنمای ISO 10015:2019 را می توانید در سامانه درخواست صدور گواهی، درج نموده و یا مستقیما از طریق اطلاعات تماس ، با ما تماس بگیرید.